Brzemię o Amerykę

John McTernan


Abdiasz 1:15
Gdyż bliski jest dzień PANA na wszystkie narody, Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odplata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. 

Prezydent
George Bush zaplanował środkowowschodnią konferencje na 27 listopada, 2007
roku w Annapolis, Maryland. Przedmiotem tej konferencji jest podział ziemi
Izraela. Jest to ostatnie z serii spotkań i umów, które zaczęły
się w październiku 1991 roku madryckim procesem pokojowym, były kontynuowane
jako umowy z Oslo I i II, Wyje, Camp David, Tennet, Mitchell i Arabii Saudyjskiej.
Wszystkie te spotkania i umowy miał wspólne to, że Stany Zjednoczone
Ameryki sponsorowały i popierały je. Ameryka jest główną siłą stojącą
za tymi spotkaniami. Wspólnym wątkiem jest to, że Izrael musi oddać
ziemię za „pokój”. Termin „plan pokojowy” jest po prostu słowem wytrychem
na oddawanie przez Izrael ziemi.

Te konferencje
i umowy są bezpośrednio sprzeczne ze Słowem Bożym. Ameryka wtrąca się do
proroczego planu dla Izraela wyznaczonego przez świętego Boga dla Jego ludu
i ostatecznego odkupienia ludzkości przez Drugie Przyjście Pana Jezusa. Ziemia
Izraelska została dana przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i ich potomkom
przez wieczne przymierze

Ps. 105:9:
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem
i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela
jako przymierze wieczne, mówiąc; Tobie dam ziemię Kanaan w dziedziczne
posiadanie

Celem zbliżającej się konferencji
w Annapolis jest podzielenie ziemi w tym również Jerozolimy. Stany
Zjednoczone zwołały ją w celu podzielenia Izraela i przekazania ziemi wrogom
Izraela. Pełna potęga Stanów Zjednoczonych stoi za podziałem tej ziemi,
zatem PAN, Bóg Izraela, jest obecnie przeciwko Ameryce. Aby Boży proroczy
plan posuwał się do przodu, Stany Zjednoczone muszą się zatrzymać. Oznacza
to, że On musi złamać moc USA. Spójrzmy na tematy rozmów spotkania
w Annapolis:

 • Podział Jerozolimy
  i przekazanie Świątynnego Wzgórza muzułmanom.
 • Odstąpienie całej
  Judei i Samarii i ustanowienie arabskiego terrorystycznego państwa zwanego
  Palestyną z Jerozolimą jako stolicą.
 • Przekazanie Palestyńczykom
  kontroli na pasmem górskim, które jest punktem obserwacyjnym
  na Izrael i umieszczenie w ten sposób wielkich zamieszkałych centrów
  w zasięgu rakiet katiuszy.
 • Wygnanie setek tysięcy
  Żydów z ich miast i zniszczenie ich społeczności.
 • Wpuszczenie ogromnych
  ilości palestyńskich uchodźców do Izraela, co spowoduje zmianę demograficznej
  sytuacji kraju.

Ta konferencja
utożsamia ziemię, która ma być podzielona jako „Zachodni Brzeg”, co
oznacza Zachodni Brzeg rzeki Jordan. Biblia nazywa tą ziemię Judeą i Samarią.
Jest to samo serce ziemi obiecanej ludowi żydowskiemu przez Boga w wiecznym
przymierzu. Przez Judeę i Samarię przebiegają jak kręgosłup Izraelskie Góry.
Te góry 'kandydują’ do tego, że staną się częścią planowanego państwa
palestyńskiego. Prorok Ezechiel mówi bezpośrednio o tej sytuacji i
pokazuje ogromne niebezpieczeństwo na jakie Stany Zjednoczone się narażają.
Ameryka bezpośrednio konfrontuje się z proroczym słowem Boga, unoszącym się
nad Górami Izraelskimi.

Ezechiel
stwierdza, że prorocze słowo świętego Boga Izraela jest rzeczywiście skierowane
do tych gór. Jest to specyficzne proroctwo dotyczące tych gór
i musi się wypełnić.

Ez36:1,4,6 

A ty,
synu człowieczy, prorokuj o górach izraelskich i mów: Góry
izraelskie,
słuchajcie słowa Pana! …

Dlatego,
góry izraelskie, słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana:
Tak mówi Wszechmocny Pan do gór i pagórków, do
parowów i dolin, do spustoszonych ruin i do opuszczonych miast, które
stały się łupem i przedmiotem szyderstwa pozostałych okolicznych narodów.

Dlatego
prorokuj o ziemi izraelskiej i mów do gór i pagórków,
do parowów i dolin: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja przemówiłem
w mojej gorliwości i w mojej zapalczywości, ponieważ znosiliście obelgi narodów.

Dalej prorok przechodzi do
pokazania tego, że choć Góry Izraelskie są zniszczone, lecz ponownie
zostaną zamieszkane i będą błogosławione.

Ez 36:8-11
Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie
owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. o oto
idę do was i zwracam się do was, będziecie uprawiane i obsiewane. I pomnożę
na was ludzi, cały dom Izraela; miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane.
I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło, i będzie ich dużo, i będą się mnożyć;
osiedlę was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej
powodziło niż poprzednio. I poznacie, że Ja jestem Pan.

Ponowne zgromadzenie Żydów
na Górach Izraelskich i błogosławienie tej ziemi jest częścią Bożego
planu zbawienia tego narodu. To Bóg, poprzez polityczne i społeczne
wydarzenia sprowadza Żydów z powrotem na Góry Izraelskie. On
daje Izraelowi jego dziedzictwo:

Ez. 36:12
I sprowadzę na was ludzi, mój lud izraelski, wezmą was w posiadanie
i będziecie ich dziedziczną własnością, i już nigdy nie uczynicie
ich bezdzietnymi.

Ez. 36:23-24
Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów,
bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan –
mówi Wszechmocny Pan – gdy na ich oczach okażę się święty wśród
was.

I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich
ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi,


Zgodnie ze słowami Ez. 36:23,24 Bóg wykorzysta ponowne zgromadzenie
Żydów na Górach Izraelskich jako część procesu dotyczącego wszystkich
narodów, aby poznały to, że On jest PANEM.


Prorok idzie dalej i mówi, że PAN Bóg Izraela jest przeciwka
Arabom (Edom), którzy wzięli Góry Izraelskie w swoje posiadanie!
Zrobili to ze złym serce i w przekorze. Przez ogłoszenie palestyńskiego państwa
i usunięcie Żydów z Gór Izraelskich prezydent Bush stawia się
w jednym rzędzie z tymi, przeciwko którym jest Bóg. Osąd skierowany
na Edom jest teraz również zwrócony przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Ez.36:5
Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w ogniu mojej gorliwości
przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały
mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia
i z pogardą w duszy, dlatego że go opanowano i splądrowano.


Ta konferencja wzywa do podziału Jerozolimy. Prorok Zachariasz pokazuje, że
Jerozolima będzie ciężkim kamieniem, który rozbije każdego, kto stanie
przeciwko niemu. Jerozolima będzie niepodzieloną stolicą Izraela.


Zachariasz:


12:3
W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień
dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani,
gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.

….


12:6
W owym dniu uczynię
z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby żagiew płonącą
w słomie, i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło;
lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu.

…..


12:9
W owym dniu będę dążył do tego, aby
zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.


Prezydent Bush pędzi na oślep w stronę tego proroczego słowa unoszącego
się zarówno nad Górami Izraelskimi jak i Jerozolimą. Problemem
jest to, że jako prezydent wprowadza do konfrontacji Stany Zjednoczone.


Od października 1991, gdy prezydent Georg H.W. Bush zainicjował Madrycki Plan
Pokojowy, Bóg ostrzegał Amerykę przed tą konfrontacją. Dokładnie tego
dnia, gdy Bush zapoczątkował madrycki proces, jego dom w Kennebunkport, Maine
został zniszczony przez dziwaczną burzę. W 1992 roku, 'pokojowy proces’ został
przeniesiony do Waszyngtonu. Tego samego dnia, w którym odbyło się
pierwsze spotkanie, huragan Andrew uderzył na Florydę powodują straty rzędu
milionów dolarów i niszcząc ogromne obszary południowej Florydy.
Gdy spotkanie trwało, utrzymywała się i klęska żywiołowa. Klęska za klęską
uderzały zawsze w dniu, gdy Stany Zjednoczone naciskały na Izrael, aby podzielił
ziemię przymierza. Niektóre największe nieszczęśliwe wypadki, jakie
kiedykolwiek uderzyły na Amerykę zdarzyły się właśnie w tych dnia. Te nieszczęścia
to: trzęsienia ziemi, huragany, potężne powodzie, pożary, zdumiewające tornada
i załamania rynku. To: huragan Andrew, Północne Trzęsienie Zimi, 9/11
oraz Huragan Katrina. Gdy Ameryka próbuje dzielić Izrael, zdumiewające
kataklizmy dotykają amerykańską ziemię. Mam udokumentowane ponad 50 takich
korelacji. Oto lista tylko tych nieszczęść, które wydarzyły się, gdy
Arafat spotykał się z prezydentem Clintonem, aby stworzyć państwo palestyńskie.


Wyniki zajmowania się Jasserem Arafatem


 • Wrzesień 1, 1993: Prezydent Clinton zapowiada, że spotka się z Arafatem
  i Rabinem 13 września w Waszyngtonie, aby zacząć Pokojowe Porozumienie Oslo.
  Tego dnia po niemal tygodniu wędrowania po Atlantyckim Oceanie huragan Emily
  uderzył w Płn. Karolinę.

 • 2 marca 1997: Arafat spotyka się z prezydentem Clintonem w Waszyngtonie.
  Tego samego dnia zdumiewające tornado powoduje straszliwe zniszczenia w Arkansas
  i powodzie w Kentucky i Ohio. Arkansas oraz Kentucky ogłosiły się obszarami
  klęski żywiołowej.

 • 21 stycznia 1998: Prezydent Clinton oczekuje na spotkanie z Arafatem w Białym
  Domu. Dokładnie w tym czasie wybucha prezydencki seks skandal.

 • 27 września 1998: Arafat spotyka się z prezydentem w Waszyngtonie. Huragan
  Georges uderza na Alabamę i wyhamowuje tutaj, aż do czasu, gdy Arafat wyjeżdża,
  po czym ulatnia się. W części Alabamy został ogłoszony stan klęski żywiołowej.

 • 17 października 1998: Arafat przyjeżdża na spotkanie do Wye Plantation. Niewiarygodne
  deszcze spadają na Teksas powodując rekordowe powodzie. FEMA ogłasza w części
  Teksasu stan klęski żywiołowej.

 • 23 listopada 1998: Arafat przyjeżdża do Ameryki. Spotyka się z prezydentem
  Clintonem, który zbiera fundusze na palestyńskie państwo. Tego dnia
  rynkowe notowania spadły o 216 punktów.

 • 12 grudnia 1998: tego dnia Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
  głosowała na impeachmentem prezydenta Clintona. Dokładnie w czasie tego
  impeachmentu, prezydent spotyka się z Arafatem w Gazie w sprawie procesu
  pokojowego.

 • 23 marca 1999: Arafat spotyka się z Clintonem w Waszyngtonie. Rynek spada
  o 216 punktów tego dnia. W następnym dniu Clinton zarządza atak na
  Serbię.

 • 3 września 1999: sekretarz stanu Albright spotyka się w Arafatem w Izraelu.
  Dokładnie tego dnia, po tygodniach zmian kursów po Oceanie Atlantyckim
  huragan Denni schodzi na brzeg.

 • 22 września 1999: Arafat spotyka się z Clintonem w Waszyngtonie. Dzień wcześniej
  i dzień później notowania na rynku spadają o 200 punktów każdego
  dnia. Jest to pierwszy przypadek w historii, aby rynek stracił 200 punktów
  w ciągu dwóch dni jednego tygodnia. W tymże tygodniu ogólne
  straty rynku wyniosły 524 punkty.

 • 16 czerwiec 2000: Arafat spotyka się z prezydentem Clintonem. Rynek traci
  tego dnia 265 punktów.

 • 12-26 lipca 2000: Arafat na spotkaniu w Camp David. Potężne susze uderzają
  w całym kraju. Pożary lasów na Zachodzie przeradzają się w niekontrolowany
  żywioł. Do końca sierpnia ogień pochłonął 7 milionów akrów
  (ok. 400.000 ha).

 • 9 listopada 2000: Arafat spotyka się z prezydentem Clintonem w Białym Domu,
  aby podjąć próbę uratowania pokojowego procesu. Było to na dwa dni
  przed wyborami prezydenckimi. Ten kraj właśnie wchodził w kryzys wyborczy,
  który okazał się być najgorszy w ciągu ostatnich 100 lat.

 • 11 listopada 2001: Arafat przemawia na zgromadzeniu generalnym ONZ i potępia
  Izrael. Później spotyka się z sekretarzem stanu Colin Powellem.
  Tego dnia, Saddam straszy USA bronią atomową. W ciągu 24 godzin od spotkania
  z Powellem rozbija się samoloty NYC, ginie 265 osób. Wpadek zdarzył
  się 30km od miejsca, gdzie przemawiał Arafat.

 • 1 maja 2002: pod presją USA Izrael zwalnia oblężenie kwatery Arafata. Ogromne
  tornado na wschodzie Stanów, bardzo blisko Białego Domu osiąga stopień
  F-5.Ciężar o Amerykę


Bóg powołał mnie do proroczej służby ostrzegania w październiku 1987
roku. Pokazał mi, że zawiodłem w osiąganiu Jego świętości i nie miałem prawdziwej
bojaźni Bożej wobec tego, że On osądzi grzech narodu taki jak aborcja i homoseksualizm.
W 1992 roku Bóg pokazał mi, że Stany Zjednoczone znajdują się pod
sądem za próbę podzielenia ziemi Izraelskiej. Pan posyłał liczne ostrzegające
osądy próbując obudzić kościół, ponieważ ten kraj znalazł się
na kursie kolizyjnym z Nim i zbliżały się Jego gniewne sądy, od których
nie ma odwrotu.


Gdy hebrajscy prorocy mówili o sądzie, często używali słowa ciężar.
To hebrajskie słowo oznacza proroctwo potępienia. Daje ono obraz proroka
przekazującego proroctwo w strapieniu. Jest to coś, co prorok musi zrobić,
aby ostrzec przed osądem nadchodzącym od świętego Boga Izraela


Iz. 17:1


Brzemię Damaszku. Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą rumu.
(BB)
Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem
gruzów.
(BT)


Czas na ciężar (wyrok) na Amerykę już nadszedł. Od 1991 roku, trzech prezydentów
nie zawahało się przed próbami podzielenia Izraela. Obecny prezydent,
Bush, stwierdził wiele razy, że chce stworzyć państwo palestyńskie. W czerwcu
2000 roku prezydent Clinton próbował stworzyć to państwo, sprowadził
Arafata i premiera Izraela Baraka do Camp David. Podjęta umowa była niemal
identyczna jak ta, która ma być omawiana w Annapolis. Arafat nie zgodził
się na państwo palestyńskie, ponieważ chciał całkowitej kontroli Wschodniej
Ściany i Świątynnego Wzgórza. Kulisami tych spotkań były pożary w
Zachodniej Ameryce. Te rekordowe pożary pochłonęły miliony akrów.


Obecny prezydent został ostrzeżony ostatnio trzy razy, aby nie dzielił Izraela,
ponieważ dostarczono mu co najmniej trzech egzemplarzy mojej książki,
As
America
Has Done To Israel (Jak Ameryka uczyniła
Izraelowi), która została mu bezpośrednio przekazana przez kongresmena
w grudniu 2006 roku. Został również ostrzeżony, lecz odmówił
zaprzestania wywierania presji na Izrael, aby podzielił ziemię. Stał się
jeszcze bardziej nieugięty.


Dwukrotnie czułem ciężar Pański za Ameryką. Po raz pierwszy było to tuż przed
9/11 gdy prezydent Bush naciskał na Izrael, aby negocjowali z Palestyńczykami,
podczas gdy ci wysyłali do Izraela fala za falą samobójców
z bombami. Bez względu na to jak wielu Izraelitów było mordowanych,
prezydent stale naciskał na nich. 11 września 2001 roku, samobójcy
zaatakowali Amerykę. Teraz Ameryka znalazła się pod takim samym atakiem jak
Izrael!


Drugi raz ten ciężar przyszedł w 2005 roku, gdy Izrael był usuwany z Gazy
i części Samarii. Byłem tam dokładnie na kilka tygodni przed tym, gdy Żydzi
zostali zmuszeni do wycofania się. Modliłem się z Żydami i stałem wraz z
nimi. Czułem strach o Ameryką, skoro osadnicy zostali zmuszeni do wyjścia
z ziemi przymierza. Obserwowałem w przerażeniu, gdy ostatni Żyd został zmuszony
do opuszczenia ziemi przymierza. Huragan Katrina ukształtował się dosłownie
wtedy, gdy ten ostatni Żyd został usunięty. Huragan zwrócił się w
stronę Zatoki Meksykańskiej. Czułem ten ciężar za Nowy Orlean i ostrzegłem
przyjaciół, aby uciekali z miasta. Stany Zjednoczone były siłą stojącą
za ewakuacją Żydów z ziemi przymierza i zniszczeniem Izraelskich osad,
a teraz setki tysięcy Amerykanów zostało zmuszonych od opuszczenia
ich ziemi, a miasta zniszczone.


Mój ciężar za Ameryką jest teraz straszliwie silny, gdy odbywa się
konferencja w Annapolis. Prezydent Bush powiedział przy wielu okazjach, że
chce stworzenia państwa palestyńskiego. Może to być jego ostatnia szansa,
a jego nacisk na Izraela, aby podzielono ziemię i Jerozolimę będzie kolosalny.
Z jego prób podzielenia ziemi przymierza widać wyraźnie, że prezydent
nie boi się świętego Boga Izraela. Nie szanuje Bożego przymierza z Żydami
dotyczącego tej ziemi. Działa tak, jakby Izrael był taki jak każdy inny naród
a Jerozolima taka, jak każde inne miasto.
Wątpię w to czy prezydent ma choć jednego doradcę, który wierzy w
to przymierze. Jest otoczony przez niewierzących czy fałszywych nauczycieli.
Cała ta fałszywa nauka teologii zastąpienia, preteryzmu i wszystkich innych
doktryn, które zaprzeczają przymierzu wychodzą na wierzch.


Bóg ostrzegał przez proroka Obadiasza, że On osądzi naród,
tak jak to robi z Izraelem. Jeśli jakiś naród usiłuje podzielić ziemię
przymierza i Jerozolimę, to ten naród może spodziewać się surowego
sądu, włączając w to podział jego własnego kraju. Mój ciężar za Ameryką
jest taki, że Bóg może podzielić ten kraj.


Bóg może sygnalizować jeden z osądów konferencji w Annapolis.
Prezydent po raz pierwszy wspomniał o tym spotkaniu w czasie mowy 16 lipca.
Teraz stwierdził, że już czas, aby Izrael spojrzał poza Zachodni Brzeg na
Golan i Negev! Jakaż arogancja pozwala na czynienie takich stwierdzeń. Dokładnie
tak powiedział:

„Premier Olmert również
dał wyraźnie do zrozumienia, że przyszłość Izraela leży w rozwijaniu takich
obszarów jak Negev i Galilea – nie dalszej okupacji Zachodniego
Brzegu. Tak więc bezprawne czaty powinny zostać usunięte a ekspansja osadników
zatrzymana”.

W poniedziałek, w dniu, gdy
prezydent to powiedział notowania rynkowe pięły się w górę, a już
trzy dni później 19 lipca, został on zamknięty z ponad 14.000 punków
na plusie. W piątek, 20 lipca, notowania zaczęły spadać. W następnym tygodniu
uderzył w rynek kryzys długów hipotecznych. W ciągu tego tygodnia
przeżył gwałtowny spadek i od tej pory trwa w chaosie. Wartość dolara również
spadała w tym czasie.

2 października sekretarz stanu
Rice udała się na przed szczytowe rozmowy w Izraelu. Dzień, w którym
wyjechała, notowania na rynku spadły o 360 punktów a przez cały czas
jej pobytu w Izraelu, topniał dalej a dolar spadał.

Gdy prezydent przemówił
16 lipca wzywając do spotkania w celu ustanowienia państwa palestyńskiego
notowania rynkowe były wyższe niż kiedykolwiek. W tydzień później,
rynek spadał i trwał w chaosie wraz z spadkiem pozycji dolara. Z korelacji
czasu mowy prezydenta i finansowego chaosu, wydaje się, że Bóg jest
bliski osądzenia ekonomii Stanów Zjednoczonych. Możemy znajdować się
na skraju takiej depresji jaka miała miejsce w 1929 roku, z której
nie ma wyjścia.

Ameryka ponownie próbuje
podzielić ziemię przymierza. Ostatnim razem było to w sierpniu 2005 roku
– Gaza. Tym razem chodzi o Góry Izraelskie i Jerozolimę. Huragan
Katrina zbiegł się z Gazą. Huragan Katrina jest miarą tego, jaka wielkość
osądu jest przygotowana na wypadek próby podzielenia Judei, Samarii,
Jerozolimy i Gór Izraelskich!

Ameryka jest otoczona potężnymi
uskokami. Uskok Nowego Madrytu biegnie przez centrum kraju. Zmuszenie Izraela
do podzielenia ziemi przymierza może spowodować, że Bóg podzieli Amerykę
potężnym trzęsieniem ziemi. Od 1991 roku Bóg ostrzegał Amerykę w każdy
możliwy sposób. Jakie by nie były zamachy Ameryki na Izrael, zgodnie
ze słowami Obdiasza, to samo zdarzy się Ameryce; 9/11, Huragan Katrina jest
wystarczającym dowodem, którego potrzebujemy.

Już czas, aby kościół
powstał w modlitwie, poście i pokucie. Czas na to, aby liderzy skonfrontowali
prezydenta Busha z tym, co robi z Izraelem. Już czas, aby stanąć z narodem
Izraelskim przeciwko podziałowi Bożej ziemi przymierza. Jeśli prezydent pójdzie
dalej w naciskach na Izrael, nasze modlitwy powinny wołać, aby miłosierdzie
górowało nad sądem.

 
—————

john
John P. McTernan od chwili, gdy został chrześcijaninem na początku lat 70tych
jest badaczem historii Ameryki, gorliwym badaczem biblijnego proroctwa. W
czasie swoich licznych wystąpień w telewizji, radio i na seminariach broni
Izraela w świetle biblijnego proroctwa. Jest absolwentem Virginia Commonwealth
University. Wraz z żoną posiadają 4 dzieci. Książkę

As America Has Done to Israel można zamówić klikając

tutaj
to
order John’s book,

 

p/pbr /br /topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.