Category Archives: Pontious Daniel

Chodź w Duchu!

Daniel Pontious
Jeśli kiedykolwiek była taka potrzeba, aby ci, którzy kochają Jezusa Chrystusa ( i są chrześcijanami) potrzebowali wiedzieć, jak chodzić w Duchu, to z pewnością jest to tera, w tym pokoleniu!
Mając do czynienia z tak wieloma zakłóceniami i fałszerstwami, które dzieją się wokół nas, nigdy nie było dla nas bardziej krytycznie istotnej potrzeby, abyśmy umieli rozróżniać Prawdę od błędu! Książę rządzący w powietrzu zalewa nas kłamstwami i podstępem.

Mówię więc: WEDŁUG DUCHA POSTĘPUJCIE (chodźcie), a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5:16).

Continue reading

Pan zmienia lotne piaski twojego życia!

Daniel Pontious
Dziś rano Duch Święty pokazał mi wielu ludzi, których życie wygląda tak, jakby fundamentem ich życia były lotne piaski, zamiast Skały Jezusa Chrystusa.
„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7:24-27).

Zamiast budować na Skale Jezusa Chrystusa ci ludzie zbudowali swoje życie na ruchomych i sypkich piaskach tego życia. To właśnie te piaski są nieustannie poruszane przez okoliczności pojawiające się na tym świecie wokół nas.
Wyglądało to tak, jakby każda burza, każda zmiana ziemi pod ich stopami, destabilizowały ich całe istnienie, co prowadziło do tego, że musieli za każdym razem dopasowywać swoje osobiste przekonania, wiarę, do tego, co się dzieje.

Wielu z tych ludzi, którzy budowali na piasku (Duch Święty pokazał mi), zaczyna wołać do Pana. Widziałem, że, w miarę jak zaczęli zwracać swoje serca ku Niemu, z Obecności Bożej wychodziła intensywna presja i oczyszczający ogień, dotykający tych rzeczy, którym zaufali, a które były piaskiem (Mal 3:2-3).

Continue reading

Rok 2024 nadnaturalnego pomnożenia

Daniel Pontious
Wielu czytając sam tytuł automatycznie pomyśli o finansach, w rzeczywistości nie tu jest główny nacisk. O ile może tak to się przejawić, Duch Święty pokazuje, że w zbliżającym się okresie chodzi coś znacznie więcej
Gdy obudziłem się dziś rano, Duch Święty naświetlił mi specyficzny fragment z 9 rozdziału 2 Listu do Koryntian:

A ten [Bóg], który DAJE ZIARNO SIEWCY i chleb na pokarm, da i POMNOŻY ZASIEW WASZ, I PRZYSPORZY OWOCÓW SPRAWIEDLIWOŚCI WASZEJ; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu”.

Bardzo często ludzie odnoszą się do „ZIARNA” jako finansów, Ziarno to również prorocza obietnica Boże, która z chwilą pojawienia się przynosi wzrost Owocu Ducha wewnątrz osobistego życia. W ostatnich lata mamy do czynienia z gigantycznym naciskiem na te zewnętrzne rzeczy, które Bóg czyni, lecz nie dość (moim zdaniem) na to, co Duch Święty próbuje robić wewnątrz każdego wierzącego.
O ile obdarowania i powołania są wspaniałe, nie ma żadnego substytutu dla wspaniałego owocu sprawiedliwości! Dary i posługi są dla ciebie po to, abyś mógł dawać wszystkim wokół a wzrastający wewnątrz owoc Ducha Świętego jest świadectwem tego, jak wygląda twoja osobista relacja z Bogiem.

Dary i powołanie są nieodwołalne (bez pokuty) – Rzym 11:29, Owoc Ducha jest w rzeczywistości w pełni dojrzałym charakterem Jezusa Chrystusa, który On manifestuje wewnątrz życia każdego z nas (Ga 5:22-23).
Usłyszałem to, że w tym, nadchodzącym roku, Duch Święty ogłasza, że zamierza „POMNOŻYĆ ZIARNO I POWIĘKSZYĆ OWOCE DUCHA WEWNĄTRZ NAS” w znaczny sposób!

Będzie następował nadnaturalny przyrost w rzeczywistości Objawienia i Proroctwa, taki, którego Ciało Chrystusa nigdy nie doświadczało wcześniej, a to będzie katalizatorem, aby pociągać nas do Obecności Bożej przez Jezusa Chrystusa, abyśmy byli świadkami tego, jak On dojrzewa w nas szybciej niż kiedykolwiek wcześniej (2Kor 4:6).

Z każdym rokiem Ziemia wzdycha i znosi bóle porodowe (Rzym 8:22), oczekując objawienia dojrzałych Synów i Córek Bożych, którzy nie tylko posiadają potężne obdarowanie, lecz ich życie jest dowodem na to, że Zmartwychwstały Chrystus żyje w nich.
Ci synowie i córki poświęcili swoje życie na rzecz Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa (Ga 2:20) i od tej chwili był On kształtowany w nich przez Moc Ducha Świętego.

W miarę jak będziesz nadal poddawać się pracy Ducha Świętego i Krzyża, ziarno i owoc twojego życia są bliskie nadnaturalnego pomnożenia w taki sposób, którego nigdy dotąd, przed 2024, nie widziałeś,
Bądź gotowy, ponieważ Boskie Pomnożenie przychodzi na wszystko, co poddałeś Jemu i obserwuj jak Pan wylewa na to nadnaturalny cudowny wzrost i jak to wzrasta w niesamowity sposób!!!

Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

DNA Cudów!

Jeśli narodziłeś się na nowo i Duch Święty mieszka w tobie to atmosfera cudów jest w twoim DNA

Daniel Pontious
Zawsze myślałem, że Pan czynił cuda i znaki dla naszego dobra, że robi tak dla nas, gdy Go prosimy. Zdałem sobie jednak teraz sprawę z tego, że nie chodzi o to, że cuda dzieją się po prostu dlatego, że nas kocha, ale dlatego, że istotą Jego natury jest Cudowność!

Zastanówmy się nad tym, że całe stworzenie, wszystko, co jest, stało się ponieważ Bóg uczynił coś cudownego. Powiedział i cud zaczął się dziać jako dzieło stworzenia, wszystko, cokolwiek teraz widzimy i czego doświadczamy zaczęło istnieć dzięki Bożemu cudowi.
O ile to wszystko nie powinno nas dziwić to może być szokiem, że ty masz to samo duchowe DNA w sobie. Boża stwórcza moc czynienia znaków i cudów żyje wewnątrz każdego Wierzącego.

Bóg umieścił w tobie swoją niesamowitą zdolność czynienia cudów, gdy sprawił, że ten sam Duch Święty, który unosił się nad wodami podczas stworzenia, został umieszczony w twoim życiu (Rdz 1:2).
Ten Duch Święty jest Mocą, która wypływa z Jego Zmartwychwstania (Flp 3:10) jest Mocą Tego, który wzbudził Chrystusa Jezusa z martwych (Rzm 8:11) i który trzyma wszystko Słowem Swej Mocy (Kol 1:17).

Jeśli należysz do Niego to Bóg zmienił zapis twojego DNA i dał ci tego samego Ducha, którego otrzymał Jezus i sprawił, że jest w tobie Umysł Chrystusa. Bóg pragnie, abyśmy, mieszkając w Nim, nosili Jego obraz, Jego podobieństwo i Jego Królestwo. Jeśli mieszkamy w Nim to nawet większe rzeczy niż to, co widzieliśmy u Jezusa (J 14:12), są dla nas dostępne.

Masz w sobie cud narodzin, który czeka, aby się przez ciebie zamanifestować, ponieważ ta sama Moc i zdolność, której Bóg użył do stworzenia wszystkiego wokół ciebie, żyje w tobie!
Duch Święty może uczynić znacznie więcej, obficiej ponad wszystko, o co możemy Go prosić czy pomyśleć (Ef 3:20) – wszelki dobry i doskonały dar zstępuje od Ojca Światłości (Jk 1:17).

Przyjdź Duchu Święty i przemień od wewnątrz na zewnątrz każde życie, w którym żyjesz. Spraw, abyśmy rzeczywiście stali się więcej niż zwycięzcami przez Chrystusa, który nas umacnia (Rzm 8:37)! Przyjmujemy od naszego Niebiańskiego Ojca Umysł Chrystusa i DNA ! Jezusie Chrystusie dziękujemy ci za to,k że zaadoptowałeś nas, dzięki czemu wołamy ABBA Ojcze!
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

Bóg wzbudza do życia to, co wydawało ci się już nigdy nie wrócić!

Daniel Pontious
Żyjąc w Kalifornii przez wiele lat wielokrotnie spędzałem przy różnych okazjach czas na plaży.
Doświadczyłem tego, co to znaczy, gdy przychodzi wysoka fala/przypływs, ale też obserwowałem, co się dzieje tuż po wielkim sztormie. Za każdym razem (po wysokiej fali i ogromnym sztormie) widziałem, że pojawiały się różne rzeczy, które morze zostawiało na plażach.
Dla wielu z was to, co będzie się działo w przyszłym roku, będzie skutkiem Nowej Fali czy Sztormu, które spowodują poważne zmiany w waszym życiu. Choć nowa burza zabiera ze sobą pewne rzeczy, będzie miała miejsce przemiana.

Stare rzeczy przeminą, a nowe i świeże zostaną zdeponowane (2 Kor 5:17).
Niektórzy z was czuli się tak, jakby życiowe burze zatopiły to, co pływało po morzu waszego życia, ale te rzeczy, o których myśleliście, że odeszły, ponownie pojawią się na waszych plażach.
Nad tym, co zatonęło w czasie tych burz i zostało zmyte z waszych brzegów, zostanie uwolnione Zmartwychwstałe Życie.
Wiele starych rzeczy ta burza zabierze, lecz to, z czym Bóg zamierza was popchnąć do przodu ponownie pojawi się w waszym życiu na „plażach”! Myśleliście, że one już na zawsze znikły, lecz Duch Święty Wzbudza z martwych te rzeczy, które wydawało się, że zostały skradzione przez przeciwnika – lecz ONE WRACAJĄ!

To jest noworoczne podejście! Rok wypełnionych obietnic, rok Nowych Początków i rok wielkiej Odnowy! Wiele z tych rzeczy, które były ukryte w Głębi waszego Morza, pojawi się, gdy Fala odpłynie, a Burza ustąpi.
Bądźcie gotowi na Dynamiczną Zmianę.

Czy wiesz kim jesteś ???❤❤❤

Po Miłości poznacie

Daniel Pontious
Przy całym szaleństwie wirującym we współczesnym chrześcijańskim świecie, potrzeba realnego i do precyzyjnego rozeznania jest sprawą najwyższej wagi. Niestety, wielu nie wie w jaki sposób rozróżnić prawdę od błędu, czy też co jest zepsute, a co nie jest.
„…który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ROZPOZNALI i dokładnie wiedzieli, co jest PRAWDĄ” (1Tym 2:4). W Biblii Warszawskiej jest „doszli do poznania prawdy”.

Z tego powodu wielu, zamiast próbować rozeznawać na własny użytek i szukać Prawdy u Ducha Świętego, jak to powinno mieć miejsce, zwracają się do ludzi i idą za nimi, próbując korzystać z ich zdolności do rozeznawania.

Bóg podnosi Ciało Chrystusa do miejsca, gdzie osobista relacja jest bezwzględną koniecznością! Tak wielu chce  być używanym przez Pana, więcej niż kiedykolwiek dotąd, lecz brak umiejętności słuchania głosu Pana na własny użytek, próbują uzyskać przez namaszczenie  od kogoś innego poprzez przekazania płaszcza czy coś w tym rodzaju, zamiast bezpośrednio od Pana.
Jest to niebezpieczne.

Continue reading

Pieczęć Bożej akceptacji!

Daniel Pontious
Zazwyczaj było tak, że osobisty podpis na czymś był znakiem tego, że dana osoba całkowicie akceptuje wszystko, pod czym się podpisała. O ile nowoczesne technologie próbują znaleźć inne sposoby aprobowania różnych rzeczy to ciągle podpis/znak napisany przez kogoś niesie ze sobą wszelki autorytet tej osoby.
W przeszłości królowie i szlachetni mężowie używali pieczęci do podpisywania swoich listów, aby każdy, kto zobaczy tą pieczęć natychmiast wiedział, skąd ten list przyszedł i jaki stoi za nim autorytet/władza.
Nawet współcześnie wielu z nas ciągle szuka Bożej Aprobaty na swoim życiu! Z czego nie zdajemy sobie sprawy to fakt, że mamy tą Aprobatę z chwilą przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, i przyjęcia Ducha Świętego.

W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i ZOSTALIŚCIE OPATRZENI PIECZĘCIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY BYŁ OBIECANY” (Ef 1:13).
Pieczęć Ducha Świętego jest Bożą Aprobatą na liście twojego życia jaki został napisany i autoryzowany przez Niego! To nie jest list o tobie, lecz raczej o Nim i o tym, co On robi w twoim wnętrzu tak, aby każdy kto widzi ciebie, widział Moc Przemiany (od Niego) działającą w twoim życiu!

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, LISTEM NAPISANYM NIE ATRAMENTEM, LECZ DUCHEM BOGA ŻYWEGO; NIE NA KAMIENNYCH TABLICACH, LECZ NA ŻYWYCH TABLICACH SERC” (2Kor 3:2-3).
Ta Pieczęć czy Podpis Ducha Świętego na twoim życiu jest Bożą Akceptacją tego, co On czyni w tobie! Wraz z tą Pieczęcią Bóg zainwestował w twoje życie Swoją Moc, Możliwości i Autorytet/Władzę w coraz większej i większej ilości w miarę jak się poddajesz Jego Woli i Celom.

Boża Łaska, w miarę jak inwestujesz swój czas i energię, aby szukać Jego serca i spędzasz czas z Jego Słowem, jest Jego Listem pisanym w naszych sercach i umysłach każdego dnia nieco więcej,

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela to powinieneś prosić, go aby przypieczętował twoje życie Drogocennym Duchem Świętym (jeśli jeszcze tego zrobiłeś), ponieważ z chwilą, gdy Duch Święty zstąpi na ciebie, życie władza i moc Króla Królów przyjdzie wraz z nim!

Niech list twojego życia będzie napisany Palcem Bożym (Powtórzonego Prawa 9:10), opieczętowany Jego Duchem i zatwierdzony Jego możliwościami i mocą, abyś mógł być spisaną wyrocznią dla tego pokolenia o tym, jak dobry jest Bóg i jak bardzo ich kocha !!!
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️