Category Archives: Pontious Daniel

Odkupienie czasu!

Daniel Pontious
15.11.2022
Duch Święty podkreślał mi dziś rano, jak wielu z nas w tym roku coś zakończyło. Niezależnie od tego czy był to związek, praca, styl życia, adres, czy nawet uzależnienie; wielu z nas odczuwało nawet, jakby w tym samym czasie miało miejsce odliczanie, ale odliczanie do czego?
Za każdym zakończeniem jest Nowy Początek! Dla wielu z nas, którym coś się skończyło, nadchodzi coś świeżego i nowego. Bóg przewraca twoje okoliczności! Kiedy zobaczyłem to w Duchu, Pan pokazał mi klepsydrę (taką, której używali jako zegarów) i ta klepsydra prawie kończyła przesypywanie.
Gdy piasek przesuwał się stabilnie ku dnu i zbierał się, ostatecznie tylko po to, by się wyczerpać, zobaczyłem, że Ręka Boża chwyciła Klepsydrę (wypełnioną Piaskami Czasu) i Wtedy On powiedział: „TWÓJ CZAS JEST WYKUPIONY! ” (Efezjan 5:16)
Są rzeczy, które są resetowane, odnawiane i wymieniane! Rzeczy, które były przeszkodami w przeszłości, staną się kamieniami schodami do przyszłych sezonów, a to, co zostało niskie, zostanie podniesione i przewrócone na głowę!
Ty, który czujesz się jakbyś był ogonem (albo zostawał w tyle) zostajesz wyprowadzany na przód, bo to Ty jesteś Głową, a nie ogonem.
I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał” (V Moj 28:13).

Bóg pogodzi twoje okoliczności, odnowi twoją siłę, przywróci twoje relacje, odmłodzi twoją duszę i odkupi twój czas!!!
Przygotujcie się na to, że Bóg zastąpi lata, które zjadła szarańcza (Joel 2:25) Jak Pan odkupi czas, który wydaje się być stracony. Bo On jest Bogiem Odkupienia i Pojednania Twojego życia, jak i Twojego czasu!!! On trzyma czas w swoich rękach!
Czy wiesz kim jesteś??? ❤❤❤

Rząd Jezusa Chrystusa

Daniel Pontious
Wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że Jezus Chrystus jest nie tylko Królem Królów i Panem Panów, ale że On sam jest na czele Rządu Bożego. To, o czym wielu zapewne nigdy nie słyszało, to nasza Rola i Odpowiedzialność w ramach tego Rządu.
Uczniowie, gdy podążali za Jezusem Chrystusem (podczas gdy On był na ziemi), wierzyli, że Jezus obali Rzymian (którzy w tamtym czasie rządzili prawie całym światem) i ustanowi rządy Boga w sposób fizyczny za ich życia. Dlatego Piotr zareagował tak, jak to zrobił, gdy Jezus mówił o śmierci:
„Od tego czasu Jezus zaczął [jasno] pokazywać swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy i wiele cierpieć z rąk starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia powstać ze śmierci.
Wtedy Piotr wziął Go na bok by porozmawiać z Nim prywatnie i zaczął go ostrze wyrażać i naładować, mówiąc: Nie daj Boże, Panie! To nigdy nie może Ci się przydarzyć! ” (Mt 16:21-22)

Wówczas uczniowie nie wiedzieli tego, że to oni będą wykorzystywani przez Ducha Świętego do przemienienia świata, ale to mogło się stać tylko poprzez śmierć Jezusa i Zmartwychwstanie! Nie mogli dostrzec, jak śmierć Jezusa może być dobrą rzeczą dla Królestwa w tamtym czasie, ale to, co uczynił Jezus Chrystus, było podobne do tego, co Bóg uczynił z Mojżeszem i starszymi Izraela:
„I wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa Pana, a zebrał siedemdziesięciu mężczyzn ze starszych ludu i ustawił ich wokół Namiotu.
A Pan zstąpił w obłoku i przemówił do niego, WZIĄŁ DUCHA, KTÓRY NA NIM BYŁ, I POSTAWIŁ GO NA SIEDEMDZIESIĘCIU STARSZYCH; A KIEDY DUCH SPOCZĄŁ NA NICH, ONI PROROKOWALI [głosząc chwałę Boga i ogłaszając czego potem już tego nie robili. ” (Lb11:24-25).
Jezus Chrystus wybrał Kościół i Ciało Chrystusa na członków swojego rządu, nie poprzez proces polityczny, ale przez Udzielenie i przez Moc Ducha Świętego! Nie zostałeś wybrany przez Boga ze względu na twoje wielkie zdolności mówienia, potężną charyzmę czy fizyczny wygląd, ale z powodu oddanego życia Królowi Jezusowi i przez wypełnienie Duchem Świętym samego Boga!
Od tego momentu starszyzna Izraela pomagała nieść naród jako jego rząd razem z Mojżeszem w tym samym Duchu, który był nad Mojżeszem. Jeśli narodziłeś się na nowo i otrzymałeś Ducha Świętego, to jesteś częścią Bożego Rządu na ziemi.
” CZY NIE WIESZ, ŻE ŚWIĘCI (wierzący) BĘDĄ SĄDZIĆ I RZĄDZIĆ ŚWIATEM. A jeśli świat [sam] ma być przez Ciebie osądzony i rządzony, to czy jesteś niegodny i niekompetentny, by osądzać [takich drobnych spraw] najmniejsze sądy sprawiedliwości ” (1 Kor 6:2).
Jeśli Bóg zainwestował w nas (i na nas) tę Moc, to musimy zadać sobie pytanie „Co robimy z tą Mocą i Autorytetem?” Czy naprawdę przyczyniamy się realizacji celów Jezusa na ziemi? Czy naprawdę głosimy, że Królestwo Niebieskie jest u drzwi? Czy też siedzimy nad tym talentem (Mt 25:15-28), który dał nam Bóg i nic z nim nie robimy?
Jezus Chrystus dał Świętym władzę jurysdykcyjną nad ziemią i nad wszystkimi ludźmi wokół mocą Ducha Świętego, nie po to, by wpływać na nią poprzez mądrość męskich rozmów, ale poprzez demonstrację Ducha Świętego i Jego Mocy!
„BO KRÓLESTWO BOŻE (SKŁADA SIĘ) I OPIERA SIĘ NIE NA MOWIE, LECZ NA MOCY. ” (1Kor 4:20).
Jeśli kiedykolwiek mamy zobaczyć rzeczywistą zmianę na tej ziemi i wszystkiego wokół nas, to stanie się to przez manifestacje Mocy Bożej przez Demonstrację Ducha Świętego!
Twoje słowa (i naturalna mądrość) nigdy nie będą w stanie przekonać kogokolwiek do Prawdy Bożej, lecz jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu mówić i poruszać się przez twoje życie tak, jak On chce, to Jego Moc i Zdolność zamanifestują się zamiast twoich, a ludzie przybiegną, aby przeżyć prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem Królem!
Jezus Chrystus umieścił Swój Rząd na twoich ramionach, co więc zamierzasz zrobić z tym co On ci dał??
Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Wiara bez uczynków

Daniel Pontious

Większość życia dorastałem wśród baptystów, gdzie słyszałem stale powtarzany zwrot: „Wiara bez uczynków jest martwa”. Uczono mnie również, że oznacza to, że wszelkie uczynki, które czynię dla Pana, są wypełnieniem roli przypisanej mi w tym wersie.

W miarę jak wzrastałem w relacji z Jezusem Chrystusem zdałem sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi, tylko o jakiekolwiek uczynki, lecz sięga znacznie głębiej niż powierzchowny system wiary.
Jest to bardzo podobne do wersu mówiącego, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli, którzy czczą Pana w Duchu i w Prawdzie (J 4:23). W taki sam sposób ci, którzy działają w rzeczywistej relacji z Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym (i robią to, co Oni mówią), wykonują rzeczywiste „Uczynki” Boże przez Wiarę.

W chrześcijaństwie wszystko powinno być zrodzone z miejsca głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem, a nie wynikające z płytkiego systemu przekonań, w którym nie ma prawdziwych Spotkań z Bogiem. Tak więc, gdy uczniowie mówią o Wierze, która jest martwa bez uczynków, nie jest tu mowa o jakichkolwiek uczynkach, lecz o słuchaniu Ducha Świętego, tego, co On mówi w danej chwili, i działaniu w posłuszeństwie, dzięki czemu można oglądać Demonstrację Ducha Świętego i Jego Mocy poruszających się w jakiejś sprawie!

„ A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa [On nigdy nie przestał działaś] i Ja działam” (J 5:17).
Jezus Chrystus widział, co Ojciec czynił przez Moc Ducha Świętego i Sam aktywnie czynił to, co widział u Ojca. Podobnie i my jesteśmy w stanie widzieć, co Ojciec czyni, jak jest to objawiane przez działającego w nas Ducha Świętego, który wzbudził Chrystusa Jezusa z martwych.

Martwe uczynki (dla mnie) to wszystko, o czym Duch Święty nie powiedział mi, abym uczynił! Prawdziwe „Dzieła”, które są czynione przez wiarę to działanie w posłuszeństwie wobec wszystkiego, cokolwiek Duch Święty mówi do ciebie osobiście. Gdy działasz na tej podstawie Duch daje Swoją Moc jako świadectwo, aby Zaświadczyć, że to jest On.
To nieposłuszni synowie i córki, którzy ignorują prowadzenie Ducha Świętego (jak też przykazania Słowa Bożego) i działają zgodnie z własną wolą, zasmucają Ducha Świętego i ostatecznie widzą, że nic się nie dzieje.

Czynienie dobrze ludziom wokół nas, jest wspaniałe, lecz BYCIE POSŁUSZNYM PROWADZENIU DUCHA ŚWIĘTEGO JEST LEPSZE! Jeśli dziś zmagasz się z pragnieniem, aby widzieć poruszenie Boże w twoim życiu, bądź poprzez twoje życie, być może potrzebujesz bliższego chodzenia Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Zawsze łatwo coś ofiarować, lecz posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest czasami trudne. Pokaż nam, Duchu Święty, jak słyszeć Twój Głos i być mu posłuszni, abyśmy mogli wykonywać nie tylko Dobre Uczynki, lecz zamiast tego Boże Uczynki!!!

     Czy wiesz kim jesteś ???❤❤❤

Koniec okresu posuchy

Daniel Pontious
Jedną z rzeczy, którą odkryłem na podstawie wielu lat służby i osobistych doświadczeń to fakt, że choć Duch Święty jest fontanną wypływającą z wnętrza każdego z nas to CIĄGLE PRZECIEKAMY!

Gdy dziś rano obudziłem się usłyszałem jak Duch Święty szepcze do mnie zwrot: „Chrześcijanie Przeciekają”. Gdy wstałem, siadłem zastanawiając się dlaczego powiedział to do mnie, po czym zaczęło płynąć Objawienie i zdałem sobie sprawę z tego, że nie było to tylko jakieś stwierdzenie, lecz mądrość pochodząca od Pana zaczynająca manifestować się dla tych z nas, którzy są najbardziej wysuszeni.

Niektórzy wierzący sądzą, że jak już raz zostałeś napełniony Duchem Świętym, to jesteś napełniony i to wszystko, lecz odkryłem, że są liczne oddzielne napełnienia Duchem. Jedną z tych rzeczy, którą chciałbym się podzielić jest to, że są  istotne różnice między wypełnieniem Duchem Świętym, a Duchem Świętym zstępującym na kogoś. Jedno jest związane bezpośrednio z byciem świadkiem Jezusa Chrystusa (zwrot mówiący o zstępowaniu), podczas gdy drugie jest bezpośrednim wpływem na relację innych z Jezusem Chrystusem.
Oba zdarzenia są niezwykle ważne w życiu każdego z wierzących, lecz Otrzymanie Mocy i Działanie w Nadnaturalnym Autorytecie to dwie oddzielne sprawy.

Im więcej działam jako Świadek Jezusa wszędzie dokądkolwiek się udaję tym więcej On napełnia moje życie Większą Miarą Siebie i Jego Mocy. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy uczniów, którzy właśnie zostali surowo upomnieni przez religijnych ludzi, gdy zgromadzili się razem na modlitwie:
A gdy skończyli modlitwę ,zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże” (Dz 4:31).

Tak więc, uczniowie nie zostali napełnieni raz i na tyle, lecz byli prawdopodobnie ponownie napełniani przez Ducha stale i wciąż, aby większa Łaska i Większa Moc mogły płynąć z ich życia za każdym razem, gdy zostawali napełnieni.
Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich” ( 4:33).

To Ponowne Napełnienie przychodzi wraz z Większą Miarą Mocy/Władzy i Większą Miarą Łaski, tak, abyś był w pełni wyposażony i uzdolniony do zadania, do którego cię Pan pośle.
Ta większa miara jest potrzebna do wykonania większego zadania dla Jezusa Chrystusa, a nie tylko po to, abyśmy mogli czuć Obecność Bożą, lecz tak, abyśmy aktywnie zarządzali Królestwem Bożym, wszędzie, gdziekolwiek Pan nas pośle jako świadków. Gdy Bóg coś robi, zawsze jest po temu jakaś przyczyna, tak więc im więcej wylewam siebie na zewnątrz, tym więcej On ponownie napełnia mnie i odświeża moje życie.

Continue reading

Płynne złoto

Daniel Pontious

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Though You Might Be Broken and Cracked By this Life, Jesus is Going to Pour Himself Into Aul Your Cracks and Make You Whole!!!”
Choć może jesteś rozbity i popękany przez życie,
Jezus wleje Samego Siebie we wszystkich twoje pęknięcia i uzdrowi cię
!!!

Podczas, gdy dosłownie przechodziłem przez nadzwyczajny czas prób, Jezus Chrystus zawsze był wierny i przeprowadzał mnie, uzdrawiał ze wszystkich tych rzeczy, z którymi się spotykałem.

Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, A SŁABOŚĆ BOŻA MOCNIEJSZA NIŻ LUDZIE” (1Kor 1:25).

Dopiero po tym, gdy osobiście zdałem sobie sprawę z tego, jak jestem słaby sam i w tej naturalnej rzeczywistości, zacząłem rozumieć Jego Siłę w działaniu w moim osobistym życiu i okolicznościach. Dopiero wtedy poniższe wersy stały się dla mnie bardzo rzeczywiste:

Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, ALBOWIEM PEŁNIA MEJ MOCY OKAZUJE SIĘ W SŁABOŚCI. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (10) Dlatego
mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; ALBOWIEM KIEDY JESTEM SŁABY, WTEDY JESTEM MOCNY
„.

JEZUS CHRYSTUS JEST MOCA MOJEGO ŻYCIA!
W każdej dziedzinie mojego życia, w której jestem całkowicie słaby i niewydolny, Jezus wlewa Siebie w te pęknięte i słabe miejsca i to słabe, popękane naczynie staje się niesamowicie silne (nawet mocniejsze w tych miejscach, gdzie wcześniej było pęknięte). Gdy działo się tak ze mną w przeszłości, Duch Święty pokazał mi w wizji popękany dzbanek, który nie był w stanie zatrzymać jakiegokolwiek płynu, ponieważ ten wpływał przez pęknięcia i marnował się. NATYCHMIAST WIEDZIAŁEM, ŻE TEN POPĘKANY DZBAN TO JA! Według standardów tego świata takie naczynie nie jest nic warte, lecz zobaczyłem jak Pan wlewa w nie coś, co wyglądało jak płynne Złoto i powiedziałem: „Panie, co wlewasz do tego naczynia?”, a On odpowiedział: „SIEBIE!” Obserwowałem, jak to Płynne Złoto dostaje się do środka i zaczyna całkowicie zamykać pęknięcia, aż do chwili, gdy pęknięcia były mocniejsze od pozostałej części dzbana, które było nietknięte i niespękane.

DUCH ŚWIĘTY ZAPIECZĘTOWAŁ/ ZALAKOWAŁ MOJE PĘKNIĘCIA!
A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, KTÓRYM JESTEŚCIE ZAPIECZĘTOWANI NA DZIEŃ ODKUPIENIA
(Ef 4:30).

W tej chwili zdałem sobie sprawę, że to Duch Święty został wlany w te słabe miejsca, a nie tylko zalakował je, lecz sprawił, że stały się mocniejsze niż pozostała część mojego życia w tamtym czasie…
Czy jesteś rozbity i połamany dziś? Czy czujesz się odrzucony przez ludzi wokół ciebie? Czy twoje życie jest zniszczone z powodu okoliczności, na które trafiłeś w życiu? Jeśli tak, to jesteś kandydatem do Bożej Mocy, która może być tego ranka wlana w te życiowe pęknięcia!
Dziś Jezus Chrystus zawiązuje twoje rany! On wypełnia pęknięcia twojego dzbana i wlewa (lub już wlał) Swego najcenniejszego Ducha Świętego w ciebie, abyś był mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej! CZY JESTEŚ DOSKONAŁY? MOŻE NIE, ALE TEN, KTÓRY ZOSTAŁ W CIEBIE NALANY JEST! mając tę pewność, że TEN, KTÓRY ROZPOCZĄŁ W WAS DOBRE DZIEŁO, BĘDZIE JE TEŻ PEŁNIŁ AŻ DO DNIA CHRYSTUSA JEZUSA (Flp 1:6).

Czy wiesz, kim jesteś ???❤❤❤

Te małe liski!

Daniel Pontious
Dziś rano, gdy budziłem się z ostatnich chwil snu, Duch Święty wyszeptał do mnie wers, którego nie słyszałem od lat, a który, jak wierzę, jest ostrzeżeniem dla wszystkich wierzących:
Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają!”(PnP 2:15).

W miarę jak ten wers rezonował w moim Duchu i umyśle, powiedziałem:
„Duchu Święty, kim są te małe liski?”, a On odpowiedział mi, że: „Małe liski to są te rzeczy, które próbują zniszczyć Mój Owoc w twoim życiu, natychmiast jak się tylko pojawi na twych winoroślach„.

„Małe liski” określa się jako „szakale, sługusy”, ktoś, kto żywi się martwymi rzeczami, kradnie owoce.
W demonicznej rzeczywistości, jedną z tych rzeczy, za którymi przeciwnik zawsze podąża w naszym życiu (podejmując próby pochłonięcia go bądź zniszczenia) jest Owoc Ducha! Ziarno twojej przyszłości pochodzi z Owocu Ducha, które Bóg w nadnaturalny sposób umieszcza w twoim życiu, i w taki sposób On pomnaża to ziarno na wielką skalę. Ten owoc buduje twoją dojrzałość w miarę jako charakter Jezusa Chrystusa pojawia się w tobie i rozwija , to z tego owocu twojej Winorośli uwalniane jest Nowe Wino Bożej Obecności i moc na indywidualnym poziomie:
„…trwajcie we mnie, a Ja w was. JAK LATOROŚL SAMA Z SIEBIE NIE MOŻE WYDAWAĆ OWOCU ( nie będąc żywotnie połączona ze Mną), JEŚLI NIE TRWA W KRZEWIE WINNYM, TAK I WY, JEŚLI WE MNIE TRWAĆ NIE BĘDZIECIE. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. KTO TRWA WE MNIE, A JA W NIM, TEN WYDAJE WIELE OWOCU; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15:4-5).
„Owocem zaś Ducha są: miłość, RADOŚĆ, POKÓJ, CIERPLIWOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ, DOBROĆ, WIERNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga 5:22-23).

Continue reading

Uwolnienie powiązanych korzeni!

Daniel Pontious
O ile nie uważam siebie za rolnika z zawodu, o tyle Duch Święty przypomniał mi dziś rano pewne wspomnienie sprzed
lat o mojej mamie. Mama uprawiała całkiem spory ogród na terenie rodzinnej posiadłości i pewnego razu powiedziała, że zamierza zasadzić krzak róży, którym zajmowała się, poczynając od małej gałązki zasadzonej w garnuszku.

Z czystej ciekawości postanowiłem pójść zobaczyć jak to będzie wyglądało. Wyszła do ogrodu, wykopała sporego rozmiaru dołek, lecz gdy wyjęła różę z garnka zostałem zaskoczony, ponieważ w garnku praktycznie nie było tam ziemi, a były same korzenie. Ta róża była całkowicie „związana korzeniami, ponieważ przerosła już swoje obecne środowisko! Po tym, gdy mama transplantowała roślinę, teraz kilka lat później, ma wysokość 2.8 metra i nadal
rośnie.

Być może wielu z was czuje się podobnie jak róża mojej mamy, cierpiąc z powodu braku gleby i wyrośnięcia ponad obecne okoliczności, i dlatego czujecie się tak oderwani od swej obecnej sytuacji. Jeśli ten opis pasuje do twojego życia, to prawdopodobnie powinieneś się przygotować na Transplantację! Miejsca, w których przebywasz nie były
złe, a może nawet służyły ci dobrze w przeszłości, nie mogą już dłużej podtrzymywać twojego obecnego stanu dojrzewania i wzrostu. Niektórzy z was są gotowi wyrosnąć poza paliki swego namiotu:

„POSZERZ ZASIĘG TWOJEGO NAMIOTU I ZASŁONY TWOICH MIESZKAŃ, NIE KRĘPUJ SIĘ, WYDŁUŻ TWOJE SZNURY I WBIJ MOCNO TWOJE PALIKI! Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta (Iz 54:2-3).

Jeśli miejsce, w którym się obecnie znajdujesz nie pozwala ci na stały wzrost i duchowe dojrzewanie to w niedalekiej przyszłości możesz znaleźć się w okresie przejściowym, który przeniesie cię do miejsca Transplantacji.

W krótkiej perspektywie może nie być to dla ciebie czymś wygodnym lecz poprowadzi cię do rozrostu i wielkiego wzrostu! Małe Początki dojrzeją po drodze do Wielkich Dokonań, nawet jeśli nie jest to tam, gdzie pierwotnie zostałeś zasadzony.

Zachęcam dziś was do poddania się prowadzeniu Ducha Świętego, ponieważ Wzrastanie często odbywa się w Drodze!

Czy wiesz, kim jesteś? ❤❤❤