Jezus, Lekarz, nigdy sie nie zmienił

Young Steve

Hebr 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Mal. 3:6 Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.

Jak. 1:17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

Bóg i Jezus nigdy się nie zmienili. Ich wola wyrażona przez stulecia, jest  taka sama i dziś. Jeśli Bożą wolą było uzdrawiać chorych tysiące lat temu,  to jest to również Bożą wolą uzdrawiać ludzi dziś. Jeśli był Panem, naszym  Lekarzem to jest nim również dziś. Jeśli Jezus uzdrawiał choroby w czasie  swojej ziemskiej służby, on ciągle uzdrawia chorych dziś. Inaczej, nie byłby tym samym Jezusem.

Żaden rozsądny człowiek nie może kwestionować tego, że Jezus uzdrowił olbrzymią ilość chorych. Pismo mówi o tym, że było ich zbyt wiele, aby je policzyć.  Możesz odnieść się do Nowego Testamentu w sprawie uzdrowień, nie pozostawia on żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus uzdrawiał choroby.

– Tak, – możesz powiedzieć – lecz Jezus już nie chodzi po ziemi, jak wówczas. Nie możemy iść do niego po uzdrowienie, dziś.

Nie, nie możesz Go zobaczyć jako osoby, lecz możesz iść do Jego Ciała, Kościoła. Jezus odnosił się do wierzących jako do swego Ciała. On jest Głową a my jesteśmy Ciałem. Jesteśmy Jego reprezentantami na ziemi, uprawnionymi w Jego imieniu do czynienia dzieł, które On czynił na ziemi.

Jezus zupełnie jasno wyraził to, że wierzący będą kontynuować Jego te same uczynki, które On czynił w ew. Jana 14:12-14. Taki był Jego plan zawsze, pomimo tego, że nigdy, z powodu niewiary lub braku instrukcji, nie był wykonywany przez większość współczesnych, chrześcijańskich zgromadzeń.

Jezus ciągle uzdrawia chorych przez wierzących. On ciągle nas uczy. Jest to jasne na podstawie Dz.Ap. 1:1-2 „Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku ąż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę”.

Ewangelia Łukasza mówi nam o wielu uzdrowieniach i cudach w służbie Jezusa oraz podaje pewne Jego nauczania. Niemniej, Łukasz pisze na samym początku Dziejów Apostolskich, że to jest to, czego Jezus zaczął robić i nauczać zanim został wzięty w górę. Prostym wnioskiem jest to, że Jezus kontynuuje swoje potężne dzieło i naucza również dziś, po tym, jak został zabrany w górę. To jest ciągle Jezus w działaniu.

W Dz. Ap. 3:1-16 Piotr mówi do kalekiego mężczyzny: „W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź”. Oto wykonuje on to dzieło, które wykonywał Jezus i jak Jezus powiedział, że będzie je wykonywał. Piotr odważnie ogłosił przywódcom żydowskim: – Przez wiarę jego imię wzbudziło wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dałą mu zupełnie zdrowie na oczach was wszystkich (Dz. 3:1 6) oraz „stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego bóg wzbudził z martwych,; dziei niemu ten oto stoi zdró przed wami” (Dz. 4:16).

Piotr wyjaśnił, że Jezus dokonywał uzdrowień, gdy używano Jego imienia. W księdze Dz. 9:32-35 Piotr mówi Ananiaszowi: „Jezus Chrystus uzdrawia cię, wstań i weź łoże swoje”. Piotr jasno wyraża fakt, że to Jezus Chrystus dokonuje uzdrowienia. W Liście do Rzymian 15: 18-19 Paweł wyraźnie mówi, że sam Chrystus czynił wielkie cuda i znaki przez niego. Jezus nie tylko żyje dzisiaj, lecz również jest aktywnie zaangażowany na ziemi przez swoje Ciało.

Ten sam Duch, który namaścił Jezusa, aby uzdrawiał chorych (Dz. 10:38), jest Duchem, który zamieszkuje w wierzących. Z pewnością nie ubyło mu mocy od tamtej pory i to On ożywia śmiertelne ciała nasze (poddane śmierci) (Rzym 8:11).

Zatem, pomimo tego, że nie możesz udać się do Jezusa cieleśnie, możesz iść do członka Jego Ciała w ciele i i ten członek jest uprawniony do modlitwy o twoje uzdrowienie tak, jak gdyby robił to osobiście Jezus. Członek Ciała modli się w Imieniu Jezusa a sam Jezus wykonuje to (p. J14:12-14).

Możesz uzyskać uzdrowienie nie tylko poprzez czyjąś służbę uzdrawiania, możesz je otrzymać ty sam bezpośrednio od Boga, przez wiarę w to, co Jezus dla ciebie zrobił. W taki sam sposób otrzymujesz przebaczenie grzechów. Jest to najlepsza droga do otrzymania uzdrowienia, lecz również taka, która wymaga większej wiary. Jezus został uczyniony chorobą na twoim miejscu na Kalwarii i ty możesz być uzdrowiony po prostu wierząc w jego zastępstwo za ciebie. Podobnie jak nikt nie był potrzebny, aby się modlić za twoje zbawienie, kiedy już wiedziałeś w jaki sposób możesz być zbawiony, tak też nie musi nikt modlić się o twoje uzdrowienie, gdy już poznasz w jaki sposób możesz przyjąć uzdrowienie dla siebie.

Ponieważ Jezus jest ten sam dziś, On pragnie uzdrawiać choroby równie silnie dziś. Nie ubyło Mu współczucia dla ciebie od chwili, gdy uzdrawiał chorych w czasie swojej ziemskiej służby. Nie zmienił się od chwili, gdy chodził po ziemi, ani od czasów Dziejów Apostolskich. Jeśli nie widzimy dziś cudów tak  jak powinniśmy je widzieć, to jest tak, dlatego, że to my zmieniliśmy się, a nie On.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

One comment

  1. Bardzo proszę o wstawienniczą modlitwę do Jezusa Miłosiernego za moje zdrowie. W przyszłym roku zakładam rodzinę ale problemy jakie mi się pojawiły na szyi budzą niepokój i boję się że zburzą nasze szczęście. Od dawna pragnąłem rodziny a teraz kiedy mam szansę ją mieć to moje zdrowie może wszystko przekreślić. Dlatego proszę o modlitwę do Chrystusa Miłosiernego.

    Bóg zapłać
    Zbyszek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.