Ojciec w Chrystusie w nas

Ron McGatlin

W tym artykule Bóg nie mówi do nas o jakichś teologicznych znaczeniach czy religijnej prawdzie o naszej pozycji, lecz mówi o praktycznej rzeczywistości duchowego doświadczenia teraz, w obecnym czasie. Religijne i świeckie kształcenie mogło zagłuszyć w niektórych z nas doświadczenie pełni życia w Duchu.

Budzi się świadomość rzeczywistości Ojca Boga obecnego w nas teraz. W przeszłości było takie duchowe przebudzenie rzeczywistości Chrystusa w nas przez Ducha Świętego. Teraz, w tym obecnym okresie, istnieje realne doświadczenie Ojca w Chrystusie, przebywającego w nas przez Ducha Świętego. Jest to coś znacznie więcej niż objawienie Ojca w nas przez Ducha. Jest to doświadczenie duchowej rzeczywistości życia Ojca, manifestującego się w Jego ludzie na ziemi. Celem służby Jezusa Chrystusa i punktem centralnym było i jest zabrać nas do Ojca. To z naszego Ojca emanuje wszystko. Stawanie się jedno z Ojcem Bogiem w Chrystusie przez Ducha Świętego jest najwyższą klasą życia na ziemi. Wszelka jedność na ziemi zaczyna się od stawania się jedno z Bogiem, od stawania się częścią Rodziny Bożej w praktyce codziennego życia.

Życie nie zaczyna się w sferze naturalnej lecz w Duchu w okręgach niebieskich. Chodzenie w Duchu i trwanie w Chrystusie to duchowe prawdy ogromnej wagi, potrzebne do stawania się jedno z Ojcem Bogiem, aby życie w naturze zostało spełnione. Nie powinniśmy dopuszczać do tego, aby religijne i świeckie myślenie psuło rzeczywistość Ojca Bga w nas teraz w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego. Bóg w procesie doprowadzania królestw tego świata do stanu królestw naszego Boga, dokonuje cudownej przemiany (Obj. 11:15).

Duchowa rodzina Boża

Jedno plemię ludzkie wybrane z każdego plemienia i narodu – jedna rodzina z jednym Ojcem schodzi się razem. Naród duchowych istot staje się jedno w Duchu, istot o jednolitej duchowo etnicznej cesze ludzi wybranych spośród tłumów naturalnych różnorodnych etnicznie grup.

Ta duchowa rodzina Boża nie zbiera się w jednym geograficznym położeniu czy w jednej intelektualnej sekcie; gromadzi się i staje się jedno w duchowym wymiarze. Liczne członki Ciała Chrystusa, mając takie samo duchowe DNA Chrystusa, zbierają się razem w Duchu; kość do kości, staw do stawu.

W naturze, Boże królewskie kapłaństwo jest rozsypane po całym świecie, niemniej w duchowej rzeczywistości są oni jedno z Ojcem w jednym niebiańskim miejscu w Chrystusie Jezusie. Ojciec Bóg wzbudził nas razem i posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie (Ef. 2:6). Zasiadanie w duchowym sensie w Chrystusie łączy nas z życiem miłości,mocy i mądrości Ojca, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie (Ef. 1:3).

Ojciec Bóg w Chrystusie Jezusie zamieszkuje w nas przez Ducha Świętego. W tym nowym plemieniu królewskich kapłanów manifestacja obecności Ojca zaczyna przejawiać się w naszym codziennym życiu. Przez objawienie poznajemy, że Ojciec jest w Chrystusie i Chrystus w nas przez Ducha Świętego. Niemniej, teraz zaczynamy przeżywać obecność Ojca w Jego chwale i Bóg wprowadza prawdziwych synów Bożych na ziemię.

Duchowa komunia

Duchowa komunia wszystkich Bożych ludzi odbywa się w jednym miejscu. Każde połączenie w modlitwie z jednym prawdziwym Bogiem jest połączeniem z tym samym Ojcem Bogiem. Każde prawdziwe słowo prorocze czy dar Ducha pochodzi z tego samego źródła, Miłość, moc i mądrość płyną przez nasze niebiańskie połączenia w intymnej komunii z Niebiańskim Ojcem, który jest w nas przez Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego.

Wzór i moc służby skierowanej ku potrzebującym ludziom, jaki dał nam Ojciec, widoczny jest w Chrystusie Jezusie. Wszystko, czego potrzeba, aby wypełnić naszą część Ciała Chrystusa na ziemi, wypływa z tronu Bożego w Niebie.

Pełne odkupienie przez Krzyż Chrystusa i odnowienie duchowego życia ponownie łączy nas do Ojca Boga. Zmartwychwstałe życie Chrystusa Jezusa przebywającego w nas przez Ducha Świętego czyni z nas synów Ojca w rodzinie Bożej. Uzdalnia nas to do funkcjonowania jako królewskich kapłanów na tym świecie. „Królewski” oznacza królewski, a kapłaństwo wskazuje na uświęconego, świętego sługę Bożego. Królewskie kapłaństwo wiąże się z panowaniem Chrystusa na tym świecie i wprowadzaniem rzeczy Bożych, aby pomóc Jego ludziom połączyć się z Nim w pełni. Dosłownie jest to życie i rządy Chrystusa Jezusa przepływające przez nas, aby wprowadzić porządek królestwa z nieba na ten świat (Obj. 5:10; 2 Tym 2:12; Kol 1:27).

Boże, królewskie kapłaństwo to przede wszystkim duchowe istoty, połączone w Duchu Świętym w niebie w Chrystusie Jezusie. Po drugie; zostaliśmy posłani na ziemię, przebywając w naturalnych ciałach, aby wprowadzić Duchowe DNA Ojca w Chrystusie, aby uporządkować ten świat na niebiański wzór Ojca Boga.

1 Ptr. 2:9-10: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym,…

Królewskie kapłaństwo nie jest religijne

Funkcja królewskiego kapłaństwa obejmuje wszelkie aspekty życia na ziemi w połączeniu z Duchem z niebios. Bóg jest stwórcą Planety Ziemi i wszystkiego co istnieje na niej, w tym naszych naturalnych ciał i wszystkich żywych istot. Tak więc, mając na celu troskę o ziemię i wszystko co na niej, Pan doskonale wie jak kierować ludźmi.

To królewskie kapłaństwo dotyczy synów aktywnie zajmujących się zaspokajaniem potrzeb ludzkości oraz świata we wszystkich dziedzinach życia. Wszystko to ma być wykonywane zgodnie z uprawomocnieniem i kierownictwem Bożym. Wszelkie zadania, jakie Bóg nakłada na nas mają na celu służenie Mu przez zaspokajanie potrzeb ludzi na świecie wokół nas.

Zgodnie z Bożymi planami i zamiarami ta nadnaturalna i naturalna rzeczywistość współpracują razem dla niebiańskich korzyści stworzenia. Królestwo Boże to wola Boża wykonana na ziemi, jak jest w niebie.

W Chrystusie i Chrystus w nas

Zwrot „w Chrystusie” dotyczy nas, jako duchowych istot posadzonych w okręgach niebieskich, stających się jedno z Ojcem Bogiem i przyjmujących Jego zaopatrzenie potrzebne do nadnaturalnego duchowego życia.

Zwrot „Chrystus w nas” odnosi się do naszego życia na tym świecie, które sprowadza pewne rzeczy Ojca na ziemię. Boże królewskie kapłaństwo dojrzałych synów, ma pełną świadomość tego, że jako odkupione duchowe istoty, są zjednoczeni z Bogiem w niebie i równocześnie znajdują się na ziemi w naturalnych ciałach, wprowadzając życie i uczynki Chrystusa Jezusa, aby odnowić świat dla naszego Boga.

Drogocenna Ewangelia (Dobra Nowina) o królestwie Bożym, taka jak ją głosił Jezus, ponownie jest ogłaszana na tym świecie wśród Jego ludzi. Nie ma większego przesłania i nie ma większej przyczyny, która przynosi królestwo Boże z niebios na ziemi.

Kol. 1:27

Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

Mat 6:33:

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Dążcie do miłości. Ona nigdy nie zawodzi,

a królestwu Jego nie ma końca.

Ron McGatlin

basileia  @     earthlink.netсайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.