Trzy skuteczne w modlitwie strategie Ducha Świętego

charismanews

Powerful Prayers - by George Wood

George O. Wood

bez względu na nasz wiek, lata w chrześcijańskiej służbie czy dojrzałość w służbie, zawsze musimy wzrastać w praktyce i dyscyplinie modlitwy. W miarę jak wypełniamy Boży plan dla naszego życia, chcę zachęcić was do tego, abyście byli ludźmi oddanymi potędze modlitwy.

Przychodzi mi na myśl modlitwa apostoła Pawła z Listu do Efezjan 3:14-21. Mamy tutaj wgląd w kilka ważnych rzeczy: wstęp, prośba i wspaniała modlitwa.

 1. Wstęp

Paweł zaczyna słowami: „dlatego zginam kolana moje” (w.14). Dlaczego? Jaki jest powód, który prowadzi go do modlitwy? Tego samego zwrotu, „z tej przyczyny”, używa w 3:1, gdy pisze: „Dlatego, Ja Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa”.

W jakiś sposób Paweł łączy ta przyczynę, wstęp, z całością modlitwy, która później następuje; łączy „przyczynę” z „tajemnicą”, która pojawia się w 3 rozdziale Listu do Efezjan czterokrotnie (w wersach 3,4, 6,9). Tą tajemnicą jest kościół – składający się z Żydów i pogan – która została objawiona z wielu stron, w mądrości Bożej władzom i zwierzchnościom niebieskim.

Mówiąc wprost, pisze tak: Zanim zacznę modlitwę, pozwólcie, że powiem wam, co za nią stoi. Kościół nosi na sobie Boże imię. Jesteśmy zgromadzeniem Bożym. Kościół Jest jego dumą i radością”.

2. Postawa

W modlitwie Żydów pozycja stojąca jest normą (Mt 6:5; Łu 18:11, 13), niemniej klękanie ma miejsce w czasie modlitwy bardziej intensywnej. Paweł mówi: „Z tego powodu klękam” (3:14). Jest to informacja poufna o żarliwości skutecznej modlitwy.

Jeden z pierwszych ojców kościoła tak to ujmuje: „Klękając demonstrujemy pełną formę modlitwy. Nie powinniśmy poprzestawać na pochyleniu tylko naszych umysłów, lecz również ciał. Dobrze zrobimy, uniżając nasze ciała, abyśmy nie stwarzali wrażenia wynoszenia się czy pojawiania się pychy”.

Co stałoby się w twoim życiu, domu i kościele, gdybyśmy padali na nasze kolana i modlili się bardziej żarliwie, wychodząc poza to, co w pamięci i poza rutynę, ku żarliwości modlitwy?

3. Prośby

Ta postawa i wstęp do modlitwy Pawła prowadzą nas do siły trzech próśb, które wnosi, a które możemy podsumować trzema wyrazami: trzymaj się, rozumiej i wzrastaj.

Trzymaj się. W ciągu wielu lat moja listwa modlitewna wydłużyła się do ponad 250 osób. Zastosowałem Pawła modlitwę do mojej listy i zdałem sobie sprawę z tego, jak jest akuratna, ponieważ tak wielu ludzi z mojej listy, w tym ja sam, potrzebujemy utwierdzenia wewnętrznego człowieka mocą Ducha Świętego.

Rozumiej. Paweł modli się o nas nie tylko, abyśmy mocno trzymali się, lecz również o to, abyśmy dużo rozumieli. Wiele lat wcześniej, zanim Paweł z więzienia w Rzymie napisał List do Efezjan, założył i był pastorem kościoła w Efezie przez 2.5 roku. W tym czasie, wysłał listy na zachód do kościoła w Koryncie, który napastowany przez liczne problemy i pychę. Napisał do nich w 13 rozdziale 1 Listu do Koryntian o tym, czego brakowało w ich społeczności. Nie byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości.

Zawsze w zielonoświątkowym i charyzmatycznym kościele jest to otrzeźwiające słowo, ponieważ, skoro pragniemy odnowienia i obecności charismata, jesteśmy kuszeni do budowania raczej na darach niż na Dawcy, na sensacjach, zamiast na etyce czy moralności, na sukcesie i liczbach, zamiast na miłości. Gdy jesteśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości wtedy rozumiemy szerokość, długość i głębokość Jego miłości.

Wzrastaj. Paweł wiedział o tym, że napełnienie Duchem nie jest jednorazowym przeżyciem typu: „mam to”. Gdy czytasz ostatnie 2.5 rozdziały Listu do Efezjan, zdajesz sobie sprawę z tego, że stale naciskał na to, aby ci ochrzczeni Duchem wierzący wzrastali. Bez względu na nasz wiek, lata chrześcijańskiej służby czy dojrzałość w służbie, zawsze musimy rozwijać się, ponieważ jeśli nawet teraz jesteśmy napełnieni, nie jesteśmy napełnieni aż do całkowitej pełni Bożej.

Lecz to jeszcze nie wszystko. Paweł kończy pisząc: „On według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy labo o czym myślimy” (3:20).

Wielka modlitwa prowadzi do wielkiej mocy – „On potrafi” pisze Paweł

Wielka moc prowadzi do wielkiej chwały: „Temu nich będzie chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” (w 21).

Chwyt. Zrozumienie. Wzrost. Wszystkie trzy prowadzą do „daleko więcej”. Bóg jest nieograniczony i potrafi dawać więcej, a my jesteśmy rozszerzalni i mamy możliwości na przyjmowanie więcej.

Czy chcesz ukazywać chwałę Ojca? Zostań człowiekiem, który modli się wspaniałymi modlitwami.

———————
George O. Wood jest duchownym zielonoświątkowym i głównym superintendentem Rady Naczelnej Zborów Bożych w Stanach Zjednoczonych. Jest też przewodniczącym Światowej Społeczności Zborów Bożych, największej amerykańskiej denominacji na świecie od 2008r.  Jest autorem licznych książek. Więcej na: georgeowood.com.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.