Wszystko w Chrystusie

Chip Brogden
Chrystus i Królestwo Boże
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen” (Rzymian 11:36).

W moich przekazach pisanych i mówionych często odwołuję się do prymatu Chrystusa. Co mamy na myśli, mówiąc, że Chrystus ma pierwszeństwo? Co mamy na myśli, dając Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim?
„Prymat” dosłownie oznacza posiadanie pierwszego, najwyższego, głównego i najlepszego miejsca na pozycji dominującej nad wszystkim innym. Jest to ostateczność, chwała, zaszczyt, wyróżnienie, prestiż, znakomitość, sława, znakomitość i szlachetność, która przewyższa wszystkie inne. Paweł po prostu mówi, że celem Boga jest, aby JEZUS CHRYSTUS miał TAKĄ pozycję we wszystkim. To wyjaśnia wszystko, co Bóg zrobił, robi i zrobi. Ale co ma na myśli, mówiąc „wszystko”?

Ilekroć uczę na podstawie fragmentu zawierającego wyrażenie „wszystko”, zwykle zatrzymuję się i pytam: „A ile rzeczy obejmuje „wszystko”?” A ludzie zawsze odpowiadają: „Wszystko!” To słowo „wszyscy” to bardzo „duże słowo”, bardzo obszerne. Nie ma nic poza „wszystkimi”! Jak swobodnie i łatwo pozwalamy naszym oczom patrzeć poza te słowa. Nie zrozumieliśmy ich. Gdybyśmy je rozumieli, nie moglibyśmy ich czytać z ziewnięciem, ale czytalibyśmy je z krzykiem!

Jeśli mamy zamiar zrobić jakiś wyjątek od „wszystkich”, możemy powiedzieć coś w rodzaju „wszystko oprócz” lub „wszystko poza”, aby zakwalifikować to, co mamy na myśli jako coś mniej niż „wszystko”. Ale „wszystko” nie ma żadnych zastrzeżeń. „Wszystko” jest „wszystkim”, a „wszystko” jest wszystkim. Nic nie jest pominięte, nic nie jest wykluczone. Nie ma potrzeby wymieniać każdej pojedynczej rzeczy, która obejmuje „wszystko”, ponieważ „wszystko” obejmuje wszystko. Ale co z tym, pytasz? Jest wśród Wszystkich/Wszystkiego. I co z tego, mówisz? To także jest zawarte we Wszystkim. A co z tą czy tamtą rzeczą? O tak, one także są we Wszystkim. Nie możesz wymyślić ani jednej rzeczy, która nie byłaby zawarta we Wszystkim.

Zatem w Liście do Rzymian 11:36 Paweł podsumowuje wyższość Chrystusa w trzech wyrażeniach: „Z Niego… przez Niego… dla Niego… wszystko jest”. „Z NIEGO” mówi, że wszystko, co istnieje – rzeczy w niebie, rzeczy na ziemi, wszystko, co zostało stworzone, wszystko, co powstało, wszystko, co powstanie – jest stworzone przez CHRYSTUSA i dzięki CHRYSTUSOWI. „PRZEZ NIEGO” mówi, że wszystko, co żyje, porusza się, oddycha, działa, istnieje i funkcjonuje w tym wszechświecie, czy to ożywione, czy nieożywione, biologiczne, chemiczne, duchowe, naturalne czy kosmologiczne – czyni to PRZEZ CHRYSTUSA, który suwerennie podtrzymuje wszystkie te rzeczy, ustala ich miejsce i utrzymuje je w porządku. „DLA NIEGO” mówi, że wszystko, niezależnie od tego, jak bardzo odbiega od Myśli Bożej, jakkolwiek chaotycznie może się to wydawać, jest kierowane, sumowane, i gromadzi się W CHRYSTUSIE. Jako Alfa, wszystko OD Niego wypływa; jako Omega, wszystko DO Niego płynie.

To całkiem niezły akapit. Takiego akapitu nie da się ogarnąć w jednym czytaniu. Ale w istocie ten akapit jest tym, co Paweł miał na myśli i co my mamy na myśli, mówiąc, że Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim. Mówimy o Jezusie jako Panu nad nami indywidualnie, nad Kościołem zbiorowo i nad całym stworzeniem zbiorowo. Mówimy o wybitnym Chrystusie, który jest wywyższony ponad wszelkie księstwo i władzę, moc i panowanie; rzeczy widzialne, rzeczy niewidzialne; rzeczy przeszłe, rzeczy teraźniejsze, rzeczy przyszłe; rzeczy na niebie, rzeczy na ziemi, rzeczy pod ziemią: wszystko jest Z Niego, wszystko PRZEZ Niego i wszystko DLA Niego. To jest prymat.

Przeanalizujmy Pismo Święte i wydobądźmy kilka klejnotów ze skarbca ogromnego bogactwa i bogactw w Chrystusie. Nasze kryteria wyboru tych konkretnych fragmentów Pisma Świętego były bardzo proste. Chcieliśmy przyjrzeć się każdej wzmiance, która wspomina Chrystusa w związku z Jego wyższością nad „wszystkimi rzeczami”. Znaleźliśmy całkiem sporo. Istnieją dziesiątki innych odniesień potwierdzających nasze badanie, ale uwzględniliśmy tylko te, które zawierają wyrażenie „wszystko”. Kiedy już zebraliśmy odniesienia, posortowaliśmy je według Rzymian 11:36 – te, które są OD Niego, te, które są PRZEZ Niego i te, które są DLA Niego.

Wynik tego badania stał się podstawą niniejszego tekstu. Modlę się, aby nie były to dla nas zwykłe wersety Pisma Świętego, ale żeby były środkiem, dzięki któremu Ojciec da nam większe światło i objawienie w Jego Synu. Powinniśmy codziennie o tym rozmyślać i prosić Pana, aby otworzył nam oczy na wysokość, głębokość, szerokość, długość tego JEZUSA, któremu, jak mówimy, służymy. Niech Bóg wybawi nas od naszych własnych wyobrażeń, koncepcji, postrzegania i złudzeń małego Chrystusa i obdarzy nas objawieniem o wyniosłości Jego Syna.

Obiecuję, że jeśli będziesz czytać te wersety raz lub dwa razy dziennie, każdego dnia, nie będzie możliwe, abyś pozostał obojętny na Prawdę, którą przedstawiają! Mamy wpływ na samo przygotowanie tego materiału, a o ileż bardziej na jego zastosowanie i zrozumienie! Kiedy ujrzymy Chrystusa jako Wszystko we Wszystkim, nie będzie już możliwe, abyśmy kiedykolwiek ponownie sprowadzili się do małych, trywialnych, drobnych rzeczy, które nas zajmują i marnują tak wiele naszego czasu. Naszą jedyną nadzieją jest ujrzenie Chrystusa, który nas wypełnia, Chrystusa, który jest większy od nas, Chrystusa, który jest większy, niż możemy pojąć, Chrystusa nie do opisania, który przyćmiewa, przytłacza i pochłania nas na wskroś!

Z Niego jest wszystko

Wszystko przez Niego zostało stworzone; a bez Niego nic się nie stało, co powstało” (J 1:3).

„I żeby wszyscy zobaczyli, jaka jest społeczność tajemnicy, ukrytej od początku świata w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa” (Efezjan 3:9).

Albowiem przez Niego zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego” (Kol. 1:16).

Dla którego wszystko istnieje i przez którego wszystko istnieje” (Hbr 2:10 i nast.).

Ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko pochodzi, a my w Nim; i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez Niego” (1Kor 8:6).

„Godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko i dla Twojego upodobania wszystko istnieje i zostało stworzone” (Obj 4:11).

Ojciec ogłasza wyższość Swojego Syna, włączając Go w proces stwarzania wszystkich rzeczy. W rezultacie nic nie zostało stworzone poza Chrystusem. Z Niego pochodzą wszystkie rzeczy – rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, duchowe i fizyczne. Naukowcy uważają, że we wszechświecie mogą istnieć aż dwadzieścia cztery wymiary, z których znamy tylko pięć. Niezależnie od tego, jak wiele ich będzie, On jest nad tym wszystkim. Zatem Pan Jezus Chrystus jest Alfą, Początkiem, Pierwszym, Źródłem. To ustanawia Go jako tego, który dominuje nad całym stworzeniem.

Wszystko zostało stworzone przez Niego i wszystko zostało stworzone dla Niego. Dla Niego! Dlaczego ta Ziemia, Księżyc, gwiazdy, galaktyki? Dlaczego zwierzęta, ptaki, ryby i owady? Dlaczego mężczyźni i kobiety, aniołowie, cherubini i serafini? Dla niego! Wszystko dla Niego! Pierwotną myślą Boga było to, aby Chrystus napełnił każdą stworzoną rzecz Swoim Życiem, Miłością i Chwałą. Projekt implikuje Projektanta, plan implikuje Planistę, a stworzenie implikuje Stwórcę. Nie dryfujemy bez celu i nie powstaliśmy przez przypadek. Zostaliśmy stworzeni przez Niego i zostaliśmy stworzeni dla Niego. Zostaliśmy stworzeni, aby Go kochać i być przez Niego kochanymi.

Z trzech sfer – Jego, przez Niego i dla Niego – „z Niego” jest prawdopodobnie najłatwiejsze do uchwycenia. Łatwiej jest nam spojrzeć wstecz i zobaczyć Chrystusa z perspektywy czasu, niż dostrzec teraźniejszość i rozeznać przyszłość. Ale On jest tym wszystkim naraz. To nie jest tak, że w przeszłości był Alfą, a po długim czasie stał się Omegą. Nie, „JA JESTEM Alfą I Omegą, Początkiem i Końcem, mówi Pan, który był i który ma nadejść, Wszechmocny (Objawienie 1:8).” I „nie odpoczywają dniem i nocą, mówiąc: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący, który był, jest i ma przyjść (Objawienie 4:8b).” On zawsze był i zawsze jest i zawsze będzie; dlatego potrzeba trzy razy wołać:„Święty”. Cóż za potężny Bóg!

Zatem idziemy dalej i widzimy, że…
Przez Niego wszystko jest
Po pierwsze, wszystko jest w Jego rękach:

Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca” (Mt 11,27).

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (Jana 3:35).

Jezus wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga poszedł … ” (Jana 13:3).

Wszystko, co ma Ojciec, moje jest” (Jana 16:15a).

„[Bóg] w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy” (Hbr 1:2a).

Jego ręce mówią o Jego własności, Jego autorytecie i posiadaniu wszystkiego. Ojciec oddał wszystko Synowi. Zatem, ponieważ wszystko jest w Jego rękach, wszystko jest pod Jego stopami. Jego stopy mówią o Jego panowaniu, Jego rządach, poddaniu wszystkiego Jego władzy, która jest w Jego rękach.

Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8,6).

I poddał wszystko pod swoje stopy i dał go za Głowę nad wszystkim Kościoła” (Ef 1:22).

I On jest Głową Ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych; aby we wszystkim miał pierwszeństwo” (Kol 1:18).

Poddałeś wszystko pod jego stopy. Albowiem poddając wszystko pod siebie, nie pozostawił niczego, co by mu nie zostało poddane” (Hbr 2:8a)

To posiadanie i podporządkowanie wszystkiego Chrystusowi nie jest bierną, bezinteresowną, odległą, nieobecną własnością, jak zegar, który kiedyś był nakręcony, a teraz tyka samoistnie długo po tym, jak zegarmistrz go opuścił. Nie dajcie się zwieść: w sercu tego duchowego i fizycznego wszechświata znajduje się żywa, potężna, aktywna Osobowość, która pracuje nad przywróceniem upadłego stworzenia do jego pierwotnego stanu, z powrotem do zgodności z Bożym Celem, Sercem, Umysłem, Pragnieniem i Planem, zgodnie z którym CHRYSTUS WYPEŁNIA WSZYSTKO, CHRYSTUS PODTRZYMUJE WSZYSTKO, CHRYSTUS W CENTRUM WSZYSTKIEGO! Przyjdź szybko Panie Jezu! Niech Twoje Królestwo się objawi!

I On jest przed wszystkim i przez Niego wszystko się składa [po grecku: znajdź swoje istnienie, zajmij swoje miejsce” (Kol 1:17).

Który będąc odblaskiem Jego chwały i wyraźnym obrazem Jego Osoby, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, gdy sam odczyścił nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1:3).

A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego zostali powołani” (Rzm 8:28).

I nie ma żadnego stworzenia, które by się nie jawiło przed Jego oczami, lecz wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, z którym mamy do czynienia” (Hbr 4:13).

Duch bowiem bada wszystko, a nawet głębokości Boże” (1Kor 2:10).

Wszystko jest podtrzymywane Jego mocą i wszystko współpracuje zgodnie z Jego Zamierzeniem. Duch bada wszystko i objawia jakie to jest. Przed Nim wszystko jest jawne i nic nie jest przed Nim ukryte. Nie ma ciemności, której by nie przeniknął, nie ma oszustwa, którego nie mógłby oświetlić, nie ma zła, którego nie wykorzeni.

On musi wzrastać, ja zaś muszę maleć” (Jana 3:30). Chrystus stale wzrasta, aby wszystko wypełnić, dostosowując je do swego obrazu, tak aby Jego chwała objawiała się w każdym zakątku stworzenia – a zaczyna od poszczególnych uczniów. Wzrastanie Chrystusa i zmniejszanie się Jaźni w każdym indywidualnym uczniu jest jedynie fragmentem ostatecznego Planu, który rozciąga się od każdego ucznia, do „dwóch lub trzech zgromadzonych razem”, do Kościoła, a ostatecznie do całego stworzenia. Powinniśmy być w stanie spojrzeć na każdego ucznia i zobaczyć demonstrację Chrystusa wypełniającego Wszystko we Wszystkim: „Spójrzcie, to właśnie zamierzam zrobić z całym stworzeniem”. Będzie nadal wzrastał, a wszystko poza Nim będzie się zmniejszać, aż poza Nim nie pozostanie nic. On jest Panem!

Dla Niego wszystko istnieje
„Który przemieni nasze podłe ciało, aby upodobniło się do Jego chwalebnego ciała, według dzieła, dzięki któremu jest w stanie wszystko sobie podporządkować” (Flp 3:21).

A gdy wszystko zostanie mu poddane, wówczas i sam Syn będzie poddany temu, który wszystko mu poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1Kor 15:28).

Aby z nastaniem pełni czasów zgromadził w jedno wszystko w Chrystusie, i to, co jest w niebie, i to, co jest na ziemi; nawet w Nim” (Ef 1:10).

I uczyniwszy pokój przez krew swego krzyża, aby przez Niego pojednać wszystko ze sobą; przez Niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebie” (Kol1:20).

Ten, który zstąpił, jest także tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić
(Ef 4:10).

Wszystko zmierza z powrotem W KIERUNKU wszechświata chrystocentrycznego, tak że jak było na początku, tak będzie na końcu. Jak wszystko ma swój początek i źródło w Chrystusie, tak wszystko będzie miało swój koniec w Chrystusie. On wszystko poddaje, aby wszystko zgromadzić i pojednać, aby wszystko napełnić. Cóż to za zadanie! Jak to możliwe? Jak wszystko może zostać podporządkowane, zebrane w jedno, pojednane i wypełnione przez Chrystusa? Nie możemy powiedzieć jak, ale wiemy, że „On może”. Chwalmy Boga, jak możemy w Niego wątpić? Jak możemy przesłuchiwać tego Człowieka? Czy jeszcze nie wiemy, że On jest Najwyższy? Pokłońmy się, dziękujmy i chwalmy Boga, że ​​może!

Kiedy modlimy się: „Niech będzie święciło się Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”, to taki Koniec mamy na myśli: „wszystko w Chrystusie, i to, co jest w niebie i które są na ziemi, w Nim”. To pojednanie i małżeństwo nieba i ziemi jest czymś niesamowitym. W niebie Jego Słowo jest osiadłe na zawsze (Ps 119:89); ale na ziemi sprawy są bardzo niespokojne. W niebie widzimy Jezusa siedzącego po prawicy Boga, wywyższonego ponad wszelkie księstwo i władzę, imię i panowanie; ale na ziemi „nie widzimy jeszcze, żeby wszystko było mu poddane” (Hebrajczyków 2:8b). Widzimy, że „niebiosa należą do Pana, lecz ziemię dał synom ludzkim” (Ps 115:16).

Pewnego dnia ta rozbieżność i nieustanny konflikt, ta wielka przepaść między Niebem a Ziemią, zostaną zagojone.

I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe” (Obj 21:5a).

„Zwycięzca odziedziczy wszystko; i będę mu Bogiem, a on będzie moim synem” (Obj 21:7).

Jakżeby nie miał wraz z Nim darować nam wszystkiego” (Rzm 8:32b).

… w tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami dzięki Temu, który nas umiłował” (Rzm 8:37).

Niech więc nikt nie przechwala się ludźmi. Bo wszystko jest Twoje; czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość; wszystko jest twoje; i wy jesteście Chrystusowi; Chrystus należy do Boga” (1Kor 3:21-23).

Jak chwalebnie! Jakie to ogromne! On to wszystko robi dla nas! Wszystko, co On ma, jest nam dane za darmo i przez Niego posiadamy wszystko, co On posiada. Kiedy On ma wszystko, co my, wtedy my mamy wszystko, co On ma. Kiedy oddajemy Mu wszystko, czym jesteśmy, On daje nam wszystko, czym jest. Och, głębia tej miłości! O, głębia bogactwa Jego łaski dla nas! Kto może to zrozumieć? Kto może to wiedzieć?

To mówi, że na myśl przychodzi refren piosenki

Jak mógłbyś nie odwzajemnić Jego miłości?
Jak mogłeś wstrzymać swoje serce
choćby przez kolejny dzień?
Jak mógłbyś Mu nie odwzajemnić,
skoro poznałeś każdy fakt związany z miłością?
Jak mógłbyś nie odwzajemnić Jego miłości?

O Jezu, obyś miał pierwszeństwo odtąd i na wieki!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.