30 powodów dla których cuda się zdarzają.

Todd Bentlay

1. MIŁOŚĆ BOŻA
Mat. 14:14
14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich.  (BW)
Dobrotliwe serce Boga jest główną  przyczyną, dla której cuda się zdarzają. Wszystko w Królestwie  funkcjonuje przez miłości, Wiara jest czynna w miłości. Na początku Bóg  ustanowił przymierze z człowiekiem poprzez Abrahama. To miłość Boża  zapoczątkowała przymierze błogosławieństwa. Bóg przemówił do Abrama a później do Abrahama.

1 Moj. 17:6-10
6. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.
7. I ustanowię przymierze moje  między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.
8. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.
9. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego.
10. A to jest przymierze moje,  przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna.

Czy jest przymierze? Inaczej jest to  przyrzeczenie, kontrakt, umowa. Może być zawarty między pojedynczymi  osobami, królami i jego ludźmi, Bogiem i Jego ludźmi, czy w  postaci małżeństwa.
Bóg przyrzekł Abrahamowi, że będzie  na zawsze jego Bogiem i jego potomków. Boże przymierzez z Abrahamem  jest wiecznym kamieniem węgielnym dla relacji Izraela z Bogiem a  wszystkie Biblijne obietnice są oparte na nim. Bóg chce, aby człowiek  otrzymywał błogosławieństwo, dobroć i korzyści płynące ze zbawienia,  gdy więc ustanowił przymierze z Abrahamem, ten złożył pierwszą ofiarę z  krwi inicjowaną miłością.

1 Moj. 15:17
17. A gdy słońce zaszło i nastała  ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami.

Hebr. 6:13
13. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi  obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego,

Gdy mężczyzna i kobieta przystąpili  do świętego przymierza małżeństwa, obie strony zgodziły się i  przysięgły sobie miłość i wierność w chorobie i zdrowiu itd. Jeśli  mężczyzna lub kobieta mają romans z kimś innym to w Bożych oczach,  jesteśmy zwolnieni z tego przymierza. Podobnie jest z każdym innym  rodzajem przymierza (umowy), jeśli jedna strona zawiedzie w  dotrzymywaniu jakiegoś warunku umowy to jesteśmy zwolnieni z obowiązków  kontraktu. Bóg wiedział, że gdyby nie wziął na siebie inicjatywy i  wypełnienia przymierza, człowiek złamał by go zgodnie ze swoją grzeszną naturą. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał!

2. BÓG JEST ZWIĄZANY PRZEZ SWOJE SŁOWO

Tyt. 1:2 W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga,  (BW)

1 Piotr. 2:24 On grzechy nasze sam na ciele  swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

3. BÓG PRAGNIE UZDRAWIAĆ

Pragnienie Jezus, aby to robić. Po  co wyczyniać te wszystkie 'uzdrowieniowe łamańce’ i całe żebractwo?

Mat. 8:2-3
2. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.
3. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się  go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.

Mat. 8:6-7
6. I mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.
7. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go,

4. MASOWA EWANGELIZACJA

Cuda są drugim narzędziem do zdobywania dusz.
Jan. 6:2
2. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych.

Mat. 4:24-25
24. I rozeszła się wieść o nim po  całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i  byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich.
25. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.

Dz.Ap. 4:15-16
15. Kazali im tedy opuścić Radę  Najwyższą i naradzali się między sobą,
16. Mówiąc: Cóż poczniemy z tymi  ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć;

5. DEMONSTRACJA BOSKOŚCI

Kiedy Jezus uzdrowił chorego człowieka spuszczonego mu z dachu przez przyjaciół:

Mar. 2:5-7
5. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
6. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich:
7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni.  Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
Reakcją religijnych ludzie i  uczonych w piśmie owych dni było: ?Tylko Bóg może odpuszczać grzechy?.
Jezus zademonstrował przez uzdrowienie: JA jestem Bogiem.

Mar. 2:10-11
10. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
11. Tobie mówię: Wstań, weź łoże  swoje i idź do domu swego.
Gdy Jezus uczynił ten cud, było to  stwierdzeniem przekazanym uczonym w Piśmie: ?jeśli wierzycie w Boga  waszych ojców, to wierzycie, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy i  uzdrawiać?. Jezus wiedział, że uczni w Piśmie wierzą w obietnicę z Ps. 103:2.

Gdy zdarzył się cud, powinni byli  uwierzyć, że może odpuszczać grzech, ponieważ tylko Bóg może uzdrowić i  odpuścić, zatem to wszystko potwierdzało, że Jezus jest Bogiem. Zamienił wodę w wino, również po to, aby wykazać swoją boskość.

Jan. 2:11  Takiego pierwszego cudu dokonał  Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń  uczniowie jego. (BW)

Czyny, które wykonywał, demonstrują, że On jest Bogiem.

Jan. 14:11
11. Wierzcie mi, że Ja jestem w  Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

6. WYPEŁNIENIE PROROCTW BIBLIJNYCH

Izaj. 53:3-5
3. Wzgardzony był i opuszczony przez  ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym  zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
4. Lecz on nasze choroby nosił,  nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.

5. Lecz on zraniony jest za występki  nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Mat. 8:16-17
16. A gdy nastał wieczór, przywiedli  do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli,
17. Aby się spełniło, co  przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.

Jest wypełnieniem proroctwa  wypowiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ?On choroby nasze  nosił, nasze cierpienia wziął na siebie?.

7. WIARA
Jak. 5:15 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów,  będą mu odpuszczone.
Mar. 11:24 Dlatego powiadam wam: Wszystko,  o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

* Uzdrowienie z krwotoku przez wiarę   – Mat 9:22
*  Uzdrowienie dwóch niewidomych przez wiarę – Mat 9:27-29

* Uzdrowienie  sługi setnika przez wiarę – Mat 8:13

* Trędowaci uzdrowieni przez wiarę – Łuk 17:19
* Syn przełożonego synagogi uzdrowiony przez wiarę – Jn 4:50

8. NAMASZCZENIE KU UZDRAWIANIU

Hab. 3:3-5
3. Bóg przychodzi z Temanu, Święty z  góry Paran. Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały.
4. Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc.
5. Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mór.

Obecność Jezusa powoduje, że choroby  odchodzą.
Łuk. 5:17 I stało się pewnego dnia, gdy  nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy,  a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu,

Łuk. 6:19  A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.

Te uzdrowienia działy się z powodu  potężnej obecności czy manifestacji Boga w pomieszczeniu. Byli uzdrawiani z powodu poziomy namaszczenia, nie wiary.

9. OBIETNICA  SŁUŻBY
Dz.Ap. 2:22 Mężowie izraelscy! Posłuchajcie  tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez  niego między wami uczynił, jak to sami wiecie,
1 Król. 17:24
24. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza:  Teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich.

10. POZNANIE PANA
Jan. 6:26
26. Odpowiedział im Jezus i rzekł:  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.
.
Jezus oczekiwał tego, że oni będą chcieli mieć z Nim społeczność.

11. ZOSTAŁ WZBUDZONY Z MARTWYCH

Jezus żyje i nadal udowadnia swoje zmartwychwstanie przez werset:

Hebr. 13:8
8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś,  ten sam i na wieki.
Obj. 1:18
18. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Jezus demonstruje zmartwychwstanie  poprzez uzdrowienia i uwalnianie ludzi od śmierci, chorób i dolegliwości.

12. „ZLECENIE” UZDRAWIANIA

Jan. 14:12
12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.

Mar. 16:15-18
15. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17. A takie znaki będą towarzyszyły  tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
18. Węże brać będą, a choćby coś  trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Mat. 10:1, 7-8
1. I przywołał dwunastu uczniów  swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby  uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
7. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych  wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

13. POKUTA
Z każdym cudem pojawiała się odpowiedzialność do zmiany i uzdrowienia mogą być osądem wobec całych  miast.
Mat. 11:21-23
21. Biada tobie, Chorazynie, biada  tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały.
22. Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.
23. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba  wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w  Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

Bóg, gdy nas dotyka, oczekuje zmiany w naszym życiu.

Ps. 78:12
12. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu.

Bóg dzieli Morze Czerwone, prowadzi  ich przy pomocy obłoku w dzień i ognia w nocy, daje im pić ze skały,  mannę z nieba, przepiórcze mięso do jedzenia, uwalnia z Egiptu i wszystkie te cudowne wydarzenia, a oni nadal

Ps. 78:17
17. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu I buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni.

14. WIARA W NADNATURALNOŚĆ
Bóg czyni również i dziś znaki i  cuda, abyśmy uwierzyli w Jego moc do czynienia tego, co niemożliwe. Na przykład mam taką historię o Łazarzu:

Jan. 11:3-5
3. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.
4. A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta  choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez  nią uwielbiony.
5. A Jezus miłował Martę i jej  siostrę, i Łazarza.
Bóg odczekał dwa dni i wydaje się  spóźnił się a Łazarz umarł. Pan odpowiedział w ten sposób:

Jan. 11:15
15. I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego.
Powiedział; ?cieszę się?  dlaczego? „BO UWIERZYCIE!”  Jeszcze jedna historia o wątpiącym Tomaszu.

Jan. 20:30-31
30. I wiele innych cudów uczynił  Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

15. DOBROĆ

Mat. 7:11 Jeśli tedy wy, będąc złymi,  potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

16. SUWERENNOŚĆ BOŻA

Kazn. Sal 8:4
Nie śpiesz się, Odejdź od jego oblicza i nie upieraj się przy złej sprawie, gdyż On czyni wszystko, co  tylko chce.
Bóg wypełniał na naszych  zgromadzeniach ludziom usta i zęby Bożymi koronkami a ludzie pytali dlaczego.

Walczyłem z tym, dlaczego zawsze musimy pytać ?dlaczego?? Wiedziałem, że to Bóg czyni. Były uzdrowienia,  zbawienia i zmiany, Bóg przemówił do mnie i powiedział: „Robię to, co  zechcę”.

Przypominam sobie historię Bobby  Connorsa na jednym z naszych spotkań w Kanadzie. Bobby pytał Boga, o to  jak On mówi, przygotowywał nauczanie na temat tego, jak słuchać Bożego  głosu. Pan przemówił do Bobbiego i powiedział: ?powiedz ludziom, że ja  mówię tak, jak Ja zechcę?. Wierzę mocno, że Bóg ma cel w tym, co  robi lecz jest w porządku jeśli nie zawsze rozumiem dlaczego to robi w  taki sposób i wydaje się zaprzeczać temu, co wiem lub oczekuję. Bóg wie jak coś robić bez schematu.

17. CHRYTATYWNE  DAWANIE
Czy twoje ofiary i dawanie mogą naprawdę otworzyć niebo na cud?

Dz.Ap. 9:36-37
36. A w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas; życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała.
37. I stało się, ze w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła; obmyto ją i złożono w sali na piętrze.

Bóg udzielił zbawienia całemu domowi  Korneliusza z powodu dawania
Dz.Ap. 10:1-4
1. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską,
2. Pobożny i bogobojny wraz z całym  domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga,

3. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za  dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu!

4. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił  w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i  jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże.

Bóg obiecał boskie uzdrowienie i  zdrowie za udzielanie ubogim.

Ps. 41:2-5
2. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!
3. Pan ustrzeże go i zachowa przy  życiu, Szczęśliwy będzie na ziemi; I nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego.

4. Pan pokrzepi go na łożu boleści; W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia.
5. Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną! Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko tobie!

18. EWANGELIA
Cud się zdarzają dzięki dobrej  nowinie:
Rzym. 1:16
16. Albowiem nie wstydzę się  ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,

Rzym. 15:19
19. Przez moc znaków i cudów oraz  przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych  krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową.
Ap. Paweł poczynił tutaj  zdumiewające stwierdzenie. Sugeruje, że jeśli nie głosimy ewangelii w  mocy Ducha Świętego, to nie głosimy pełnej ewangelii. W ew. Mar 16:15 zostaliśmy wezwani, aby ?Iść na cały świat i głosić ewangelię?

Mar. 16:19-20
19. A gdy Pan Jezus to do nich  powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.
20. Oni zaś poszli i wszędzie  kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

19. PRYZJAŹN Z BOGIEM

Jan. 15:15-16
15. Już was nie nazywam sługami, bo  sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo  wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
16. Nie wy mnie wybraliście, ale Ja  was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby  owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

(BW)
Bóg wysłuchuje modlitw Swoich przyjaciół. Zawsze, gdy prosimy Ojca w Jego imieniu, daje nam.

20. CHWAŁA BOŻA
Mat. 15:31 Tak iż się lud zdumiewał,  widząc, ze niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela.

Jan. 9:3   Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże.

Bóg czyni cuda w sytuacjach w  których On, a nie człowiek, będzie uwielbiony. Pamiętam historię  człowieka, który usłyszał kalekiego chłopca, który zgubił się w górach  i wołał o pomoc. Ten człowiek upewnił się, że nikt go nie widzi,  podbiegł do niego i uzdrowił go, zanim ktoś mógł zobaczyć i odszedł zanim ktokolwiek mógłby powiązać imię go z tym cudem.

21. PREKLEŃSTWO  ZAKONU
Gal. 3:13-14
13. Chrystus wykupił nas od  przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe  przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha  otrzymali przez wiarę.
Bóg pragnie, abyśmy otrzymali  błogosławieństwo Abrahamowe. Zostać uwolnionym spod przekleństwa, to  znaczy być uwolnionym od wszelkich chorób: V Moj. 28:
22. DESPERACJA
Mar. 5:27
27. Gdy usłyszała wieści o Jezusie,  podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego,
Potrzebna była olbrzymia  determinacja, aby przepchać się przez tłum i ryzykować konsekwencje  złamania Zakonu, który uznawał ją za nieczystą z powodu krwotoku i nakazywał ukaranie.

Mar. 10:46-48
46. I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn  Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.
47. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
48. I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

Wołał jeszcze głośniej. Musimy naciskać ponad strach przed tym, co pomyślą inni i wołać głośno.

Mat. 15:22-28
22. I oto niewiasta kananejska,  wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona.
23. On zaś nie odpowiedział jej ani  słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.

24. A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.
25. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!

26. A On, odpowiadając, rzekł:  Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. 27. Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale  i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich.  28. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł  do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.

Jest już czas, aby nie zgadzać się na to, żeby cokolwiek stanęło na drodze do naszego uzdrowienia.

23. NISZCZENIE DZIEŁ DIABELSKICH

Dz.Ap. 10:38
38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg  namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i  uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
Jak wielu Pan uzdrowił kogo? Jezus  uzdrowił tylko uciskanych przez diabła. Uzdrawiał wszelką chorobę i  dolegliwość. Czy to możliwe, że w Bożych oczach, każda choroba i dolegliwość są dziełami diabła?

1 Jan. 3:8 Kto popełnia grzech, z diabła  jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

24. IMIĘ BOŻE

2 Moj. 15:26
26. I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać  będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w  oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec  będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.

Kiedy Bóg wyznaczał imię w Biblii,  to imię zawsze niosło ze sobą osobowość i przeznaczenie człowieka. Boże  imię w tym wersie to: „Pan Lekarz!”
„Rapha” (Lekarz): leczyć, uzdrawiać, naprawiać, odnawiać zdrowie, ten, który uzdrawia: to hebrajskie słowo  znaczące doktor. Główna myśl w „Rapha” to fizyczne uzdrowienie.

Uzdrowienie jest w charakterze Boga  i On nie może być niczym innym niż tym Kim jest.  „Ja jestem Pan i ja się nie  zmieniam”.

25. KOMUNIA
1 Kor. 11:29-30
29. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.
30. Dlatego jest między wami wielu  chorych i słabych, a niemało zasnęło.

Jeśli, z powodu niewłaściwego  przyjmowania ze stołu Pańskiego, możesz być chory i umrzeć, to możesz być również uzdrowiony, jeśli będziesz przyjmował Wieczerzę poprawnie.

26. DARY DUCHA

1 Kor. 12:9-10
9. Inny wiarę w tym samym Duchu,  inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
10. Jeszcze inny dar czynienia  cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne  rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.

27. IMIĘ JEZUSA
Bóg uzdrawia chromego przy Bramie Pięknej a oto odpowiedź dlaczego:

Dz.Ap. 3:6  I rzekł Piotr: Srebra i złota nie  mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego,  chodź!
Dz.Ap. 3:16 Przez wiarę w imię jego  wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez  niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich

28. NAPEŁNIENIE  DUCHEM

W naturze Ducha Świętego jest  stworzenie a to wywołuje uzdrowienia. Tam, gdzie Duch Święty się porusza, dzieje się stworzenie.

1 Moj. 1:2 A ziemia była pustkowiem i  chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Rzym. 8:11  A jeśli Duch tego, który Jezusa  wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z  martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

Obecność Ducha Świetego namaściła  Jezusa mocą do uzdrawiania a teraz my jesteśmy świątyniami Ducha  Świętego. Namaszczenie ku uzdrawianiu nie przychodzi z góry lecz z wewnątrz. Ty nosisz je teraz.

29. JESTEM ZBAWIONY

Czy wiesz, że jesteś zbawiony? Czym  jest zbawienie?

Łuk. 7:50 I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.

'Zbawiona’ w tym fragmencie jest greckim słowem ?sozo?.

Sozo: zbawić, uzdrowić,  zachować, utrzymywać bezpiecznie i trwale, ratować od niebezpieczeństwa  czy zniszczenia, uwolnić. ?Sozo? ratuje od fizycznej śmieci poprzez  uzdrowieni i od duchowej śmierci przez przebaczenie grzechów i jego  skutki. Po prostu weź nowe serce i nowe życie.

Znajdujemy to słowo również
tym fragmencie dotyczącym uzdrowienia.

Mar. 6:56
56. A gdziekolwiek przyszedł do wsi  albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by  się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego; a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.

(BW)

I w tym dotyczącym zbawienie:

Rzym. 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz,  że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

30. KRÓLESTWO

30-tą przyczyną dlaczego możemy się spodziewać uzdrowienia i oglądania cudów jest królestwo.

Mat. 6:10
10. Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Jezus stwierdził w tym momencie, że  na ziemi nie jest tak jak w niebie, lecz że chce, aby tak było. Jak jest w niebie teraz? Nie ma smutku, bólu, chorób, biedy, śmierci,  grzechu i wiele więcej.

Boże królestwo przynosi rzeczywistość nieba na ziemię!

Mat. 12:28
28. A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

Todd Bentleyсайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.