Autorytet wierzącego, dlaczego niektórzy chrześcijanie nie wygrywają

Chip Brogden

Ten artykuł jest transkrypcją, skrótem serii wykładów audio zatytułowanych: „Duchowy Autorytet; kto go ma, a kto nie i co możesz z tym zrobić”. Wykład jest zachowany w całości TUTAJ.

Po pierwsze, jako uczeń Jezusa Chrystusa masz autorytet/władzę nad grzechem. Zilustrujmy to zwracając się do 8 rozdziału Ewangelii Jana, zaczynając od wersu 31:

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”.

Przede wszystkim, numer jeden, jako uczeń Jezusa Chrystusa masz władzę nad grzechem. Dzięki niech będą Bogu, który uwolnił nas od grzechu przez Jezusa Chrystusa. Mamy władzę nad karą za grzech, mamy władzę nad mocą grzechu. Oznacza to, jak napisał apostoł Paweł w Liście do Rzymian, że, w przeciwieństwie do wcześniejszej sytuacji, gdy nie mieliśmy wyboru, nie mogliśmy powiedzieć „nie”, lecz byliśmy zawiązani przez grzech, grzech nie ma nad nami panowania. Teraz, przez śmierć Jezusa Chrystusa, zostaliśmy uwolnieni od mocy grzechu i zostaliśmy uwolnieni od kary za grzech. Tak więc, mamy władzę nad grzechem. Chwała zatem Bogu za to! Jest to pierwsza rzecz, nad którą masz władzę (autorytet) jako uczeń Jezusa Chrystusa. Kogo Chrystus uwolni, jest rzeczywiście wolny!

Możesz powiedzieć: „No tak, ale ja nie czuję tego, nie wygląda na to, żeby tak było,.. bla, bla, bla”. Jednej rzeczy musisz się nauczyć na temat autorytetu: autorytet należy do ciebie, bez względu na to czy to rozumiesz, czy czujesz, czy działasz na jego podstawie. Nadal masz autorytet nad grzechem. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób powiększyć go, ale to co innego. Władza nad grzechem (i nad wszystkim innym, o czym będziemy mówić) wzrasta wtedy, gdy działasz na jej podstawie. Będziemy o tym mówić dalej, ale obecnie po prostu przyjmij przez wiarę w to, co mówi Jezus. Kogo Syn wyswobodzi, (kobietę czy mężczyznę) jest rzeczywiście wolny. Masz więc autorytet nad grzechem. Nie jesteś już niewolnikiem grzechu, lecz, jak pisze Paweł, jesteś niewolnikiem sprawiedliwości. Teraz pierwszym krokiem jest rozpoznać to, po to, abyś mógł zacząć żyć zgodnie z tym, kim rzeczywiście jesteś, a nie tak jak żyłeś do tej pory, zanim oddałeś swoje życie Panu. Tak więc, autorytet/władza nad grzechem – masz ją w rzeczywistości – numer jeden.

Po drugie, numer dwa, jako uczeń Jezusa Chrystusa masz władzę nad szatanem. Rzeczywiście masz władzę nad diabłem. Już to czytałem, lecz powtórzę, aby wzmocnić ten punkt, a jest dużo miejsc w Piśmie, którymi możemy dowieść tego. Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów jest 1 rozdział Listu do Kolosan. Jeśli więc zwrócisz się do niego, chciałbym zacząć od wersu 12:

Dziękując Ojcu, który was dolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Który wyrwał nas...” (Teraz jest to czas przeszły. On wyrwał/uwolnił – nie zamierza uwolnić).

… On wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł od Królestwa Syna swego umiłowanego”. Greckie słowo tłumaczone jako „moc” tutaj to „exousia” bardziej poprawnie tłumaczone znaczy „autorytet/władza”.

Gdy już raz otrzymałeś dziedzictwo świętych w światłości, zostałeś przeniesiony z ciemności do Królestwa Jego drogiego Syna, zostałeś uwolniony spod władzy i mocy ciemności. Oczy zostały ci otwarte i szatan nie ma już więcej władzy nad twoim życiem. Skoro tak to ty masz władzę nad diabłem, ty masz autorytet nad szatanem i nie jest to coś, co musisz wypracować o własnych siłach, aby spróbować czy dostać. Nie tak, ten autorytet/ władza należy do ciebie w Imieniu Jezusa. Teraz, słuchaj! Nie musisz wzywać go, po prostu jest. Bez względu na to czy wzywasz go czy nie, czy wierzysz w to czy nie, ty masz władzę nad grzechem, ty masz władzę nad szatanem.

Oczywiście, niektórzy mają go więcej niż inni, lecz wyłącznie dlatego, że niektórzy rozpoznają ten autorytet i żyją zgodnie z tym. Jeśli masz autorytet nad diabłem, lecz zgadzasz się na jego działanie w twoim życiu to wiesz co? On to wykorzysta, stłucze cię. Jeśli masz władzę nad grzechem, lecz stale dobrowolnie grzeszysz, nie zajmujesz się tymi dziedzinami, nie zgadzasz się na ukrzyżowanie i rozprawienie się z nimi, to będziesz nadal trwał w grzechu – nawet pomimo tego, że masz autorytet nad grzechem, masz autorytet nasz szatanem; mimo wszystko ten autorytet musi być rozpoznany a następnie używany.

Bez względu na to w co wierzysz, co myślisz, co czujesz czy widzisz, tak właśnie mówi Pismo. Tak więc jest do druga rzecz: masz autorytet nad grzechem, masz autorytet nad szatanem – jako wierzący, jako święty, jako uczeń Jezusa Chrystusa.

Po trzecie: masz autorytet/władzę nad tym światem i to znajdujemy w 1 Liście Jana w 5 rozdziale. Zwróćmy się tam, zaczynając od wersu 4, gdzie czytamy:

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat to wiara nasza. A któż może zwyciężać świat jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Chwała Panu. Teraz uwaga: nie jest tu napisane, że musisz być dojrzały, nie jest tu mowa o tym, że musisz być duchowym dorosłym. Jest tutaj napisane, że musisz narodzić się z Boga i wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym; a gdy już raz się narodziłeś na nowo, Bóg w tejże chwili daje ci autorytet/władzę nad tym światem.

Różnie ludzie mogą to w różny sposób tłumaczyć i różne rzeczy może to oznaczać. Ja traktuję to w taki sposób: jest to władza nad tym światowym systemem, nad drogami tego świata. Oznacza to, że możesz być odporny na naciski, ponieważ twoje obywatelstwo jest teraz w niebie a ty możesz być ambasadorem Chrystusa oraz królem i kapłanem Jego Królestwa oraz reprezentantem dla świata wokół ciebie. W taki sposób zwyciężasz świat. Jan mówi, żeby nie kochać świata ani tych rzeczy, które są ze świata, ponieważ ten świat wraz ze swoimi rzeczami przemija, lecz ci, którzy wypełniają wolę Boga, będą trwać na wieki, a są to ci, którzy zwyciężają ten świat: ci, którzy narodzili się na nowo; ci, którzy wierzą w Imię Jezusa i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat. Chwała więc Bogu.

Na tym świecie będziemy mieli ucisk, więc posiadanie autorytet nie oznacza, że wszystkie moje okoliczności życiowe będą zawsze takie, jakbym tego chciał: nigdy nie będzie żadnych problemów, nigdy nie będzie wyzwań. Posiadanie autorytetu oznacza, że w tym wszystkim, co staje przeciwko mnie na tym świecie, zawsze mogę być zwycięski w Chrystusie.

Tak więc ty, jako uczeń Jezusa Chrystusa posiadasz władzę nad grzechem, numer jeden; posiadasz władzę nad szatanem, numer dwa; i numer trzy: posiadasz władzę nad tym światem.

Możesz sobie zadawać pytanie: skoro więc wszyscy uczniowie posiadają tę władzę, dlaczego wszyscy nie zwyciężają? Możesz mówić: „Dobrze to brzmi, wierzę w to, co Biblia mówi, lecz z pewnością nie widzę, aby tak było w moim życiu, nie widzę tego, jako standardu generalnie w życiu chrześcijan. Nie widzę, aby tak się działo. Jeśli więc wszyscy uczniowie mają władzę, dlaczego większa ilość uczniów nie zwyciężą?”

Myślę, że wskazówka, którą możesz znaleźć, znajduje się właśnie w tym miejscu, gdzie zostawiliśmy 8 rozdział Jana. Pamiętasz, że Jezus mówi: „Jeśli,… Jeśli,… Jeśli…” To jest pewien warunek. „Jeśli trwać będziecie, jeśli trwać będziecie, jeśli trwać będziecie w Moim Słowie”. Co się dzieje, jeśli nie trwasz? „Jeśli nie będziecie trwali w Moim Słowie, wtedy nie jesteście prawdziwymi Moimi uczniami, a zatem Prawda nie może was wyzwolić”.

Uwalnianie nas przez Prawdę jest postępującym procesem. Innymi słowy: mamy władzę nad grzechem, lecz czasami jesteśmy dalej związani przez grzech. Mamy władzę nad szatanem, lecz bardzo często pozwalamy szatanowi upokarzać nas czy władać nad nami, co dzieje się z powodu naszej ignorancji czy nawet lenistwa. Widzisz, Bóg mówi: „Lud mój ginie, bo brak mu poznania”. Nie jest tak dlatego, że szatan ma wszelką moc, nie jest nawet dlatego, że on jest nawet bardzo silny. Nie jest tak dlatego, że ma władzę, a tak naprawdę jest dokładnie przeciwnie, w przypadku, gdy jesteś narodzony na nowo, gdy stajesz się dzieckiem Bożym – ty masz władzę nad szatanem!

Jak więc to się dzieje, że szatan jest w stanie tak dużo osiągnąć? Jest tak dlatego, że „lud mój ginie z powodu braku poznania”. To brak zrozumienia i prawdziwy brak mądrości, ponieważ my nie trwamy w Słowie, nie pozwalamy na to, aby to Słowo wystarczająco nas przemieniało i kształtowało. Nie trwamy, nie mieszkamy w Jego Słowie. Dlatego też Jezus mówi (taki jest wniosek): „Jeśli nie trwacie w Moim Słowie, to nie jesteśmy w rzeczywistości Moimi uczniami i nie poznacie prawdy i ta Prawda was nie wyzwoli”.

Wszystko zależy od trwania w Moim Słowie. „Trwajcie we mnie, a Ja w was, a wydacie wiele owocu i owoc wasz będzie trwały” – mówi nam w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Lecz: „jeśli nie będziecie trwali we Mnie, jeśli nie będziecie trwać w Moim Słowie i w Moim nauczaniu, wtedy nie będziecie owocni i nie będziecie przeżywać wolności, która jest tutaj, jest dla was dostępna – lecz wy musicie trwać w Moim Słowie”.

Nie czuj się potępiony, lecz pozwól mówić mi prawdę. Jeśli masz braki w tej dziedzinie, nie jest tak dlatego, że grzech jest tak potężny ani dlatego, że diabeł jest tak potężny. Nie jest tak dlatego, że świat jest tak potężny, jest tak tylko dlatego, że ty nie doceniłeś, nie rozpoznałeś i nie chodziłeś w autorytecie, którego ci Bóg udzielił. Tak jest! . Nie dorosłeś do tego miejsca, aby chodzić w pewności i poznaniu, władzy i dojrzałości, które Bóg już dla ciebie dostarczył.

Nie oskarżaj więc Boga za grzech, nie oskarżaj szatana, ani świata – nie oskarżaj siebie samego. Po prostu proś Pana, aby ci pomógł wzrosnąć, a w miarę jak się to będzie działo, świadomość Prawdy zacznie cię przemieniać.

Pełne nauczanie z cyklu 'Duchowy Autorytet: kto go posiada, kto nie i co z tym zrobić” znajduje się na płycie CD, TUTAJ.

прайс на раскрутку сайта

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.