Boski Autorytet/władza na Ziemi

oh_logo

Boży autorytet/władza na ziemi – ogień Boży

Ron McGatli

Fale Bożego udzielania i objawienia odnawiają warstwa po warstwie nadnaturalne królestwo, jakie było przeżywane w pierwszym wieku Apostołów. Odnowienie trwa dalej po to, aby w końcu dojść do tych, którzy mają czyste serca, którzy stale szukają Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości jako tego, co w ich życiu najważniejsze.

Mt. 6:33:  Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane.

Łk. 11:2: wtedy rzekł do nich: Gdy modlicie się mówicie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Nowa pokład odnowienia

Nowy poziom autorytet otrzymają ci, którzy modlą się tak, jak nauczył Jezus. Modlitwa i szukanie tego, czego nauczał Jezus, angażuje całą naszą uwagę. Wszystko, co robimy i mówimy musi odnosić się do jedynego celu królestwa Bożego i Jego woli tak na ziemi, jak jest w niebie, i musi być z tym zgodne. Modlący się poszukujący otrzymują świeże boskie objawienie i udzielenie.

Każdy pokład odnowionego objawienia przyniósł zmianę w ludzie Bożym. Odnowienie wspaniałych nadnaturalnych darów łaski było ekscytujące dla tych, którzy doświadczali ich działania w poprzednim stuleciu. Kościół na świecie został poddany znacznemu wpływowi tych nadnaturalnych dzieł przepływających przez Ducha Świętego w XX wieku.

To odnowienie obiecuje być jeszcze bardziej dramatyczne w wieku XXI, gdy wchodzimy w siódme tysiąclecie biblijnej historii i trzecie tysiąclecie od chwili, gdy Chrystus Jezus przyszedł z nieba na ziemię, aby odkupić i odnowić wszystko, co zginęło. Świat wkrótce przeżyje najbardziej dramatyczny przejaw boskiej władzy/autorytetu, jaki kiedykolwiek ta planeta widziała. Święci ludzie są przygotowywani do udziału w światowym chrzcie OGNIEM BOŻYM.


WSZELKA WŁADZA/AUTORYTET SPOCZYWA NA JEDNEJ OSOBIE

Boski autorytet na ziemi jest autorytetem Bożym w Chrystusie Jezusie uwielbionym KRÓLU.

Mt. 28:18-20 (BT) : a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.

Boska władza/autorytet jest całkowicie inna od tego, co w ostatnich latach historii kościoła zostało nazwane „duchowym autorytetem”.

To, co zostało nazwane duchowym autorytetem było w rzeczywistością władzą ludzkiej struktury jako instytucjonalnej hierarchii urzędów, często opartej na obdarowaniach czy osobowości. Podobne do czci odnoszenie się ludzi do człowieka, urzędy kościelne i charyzmatyczne obdarowania były czasami wykorzystywane i używane do wypełnienia egoistycznych celów czy potrzeb przywódców. Zostało to nazwane duchowym autorytetem, lecz często było to w rzeczywistości formą ludzkiej czy kościelnej władzy.

Boski autorytet w pojawiającym się wieku królestwa to miłość i życie Chrystusa Jezusa przepływające przez Ducha Świętego przez Jego ludzi. To jest Chrystus Jezus, Głowa, całkowicie przyłączony Ciała, ustanawiający sprawiedliwość, pokój i radość na ziemi. Jest to władza/autorytet Chrystusa Jezusa, namaszczonego w Jego świętych, pokornie przygotowanych ludziach, przez Ducha Świętego, niszczących królestwo ciemności i świecących światłem królestwa.

Przez tysiąclecia, od czasów Abrahama Bóg powoływał ludzi. Od dni Chrystusa na ziemi Bóg przygotowuje ludzi, aby zanieśli Jego boski autorytet/władzę do świata. Boski autorytet Chrystusa Jezusa był udziałem Apostołów w pierwszym kościele w potężnych nadnaturalnych dziełach.  Uwielbiony Chrystus Jezusa działał wśród nich przez Ducha Świętego prowadząc i uzdalniając ich. Dawane były słowa, które dawały życie i wywoływały natychmiastowe skutki. Tłumy przyjmowały wiarę w Jezusa jak Zbawiciela. Wielu było uzdrowionych a niektórzy wskrzeszeni z martwych. Demony były wypędzane a dzieła ciemności niszczone. Boska władza była oczywista i wykonywana z mocą. Jedna para o nieczystych sercach okłamała Ducha Świętego w obecności Apostołów padła martwa (Dz. 5:1-10).

Dz. 5:12: A przez ręce apostołów działy się wielkie znaki i cuda wśród ludu,….

Większe i bardziej dramatyczne dzieła niż te, mogą dziać się, gdy wspaniała manifestacja naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w „Jego własnym specjalnym ludzie” zachęca i napomina z wszelkim autorytetem.

Jego specjalni ludzie nie są jakąś elitarną klasą, lecz to ci, którzy przychodzą do Niego ze swymi sercami. To ci, którzy w modlitwie szukają królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości i woli Bożej na ziemi, jak to jest w niebie. To ci, którzy nie żyją już więcej, lecz teraz żyje w nich Chrystus Jezus. Przeszli przez śmierć egoistycznego życia i przeżywają zmartwychwstałe życie Chrystusa. To ci, którzy przez których boski autorytet jest wprowadzany na ziemi.


Tyt. 2:13-15: Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy.

Boski
autorytet spoczywa na Chrystusie – w Jego świętym, pokornym
ludzie wiary. Słowa, które oni wypowiadają niosą twórczą
moc Boga, aby wprowadzić na ziemi Bożą wolę.
Mat 21:21:
…..gdybyście rzekli tej górze:
wznieś się i rzuć do morze, stanie się tak.

Chrzest OGNIEM BOŻYM

Łk. 3:16-17: Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.

Nie będzie niczym mądrym wchodzić w cokolwiek, co zanieczyszcza.

Masowe oczyszczenie musi zstąpić na ziemię. Ogień Boży przelewający się przez Chrystusa Jezusa musi najpierw oczyścić Jego ludzi z wszelkiego zła. Wśród Jego szczególnych ludzi, nie będzie już więcej hipokryzji, pożądliwości i chciwości. Nie przyjedzie na nich żadna forma pychy czy zepsucia. Ten chrzest (namaszczenie) Chrystusa od Ducha Świętego i OGIEŃ pochłoną wszystko, co jest nieświęte, najpierw Jego armię specjalnych ludzi, a następnie przez tą armię, całe Ciało i z kolei świat. Nic nie podniesie się przeciwko Bogu na ziemi, jak to jest w niebie.

Jezus powiedział swoim uczniom przed ukrzyżowaniem, że przyjdzie, aby rzucić OGIEŃ na ziemię i że pragnął, aby to się już stało.

Łk. 12:49-50: Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni.


Ten ogień, który Jezus przyszedł rzucić jest obecnie rozpalany na ziemi.

Namaszczony podkłada ogień wśród swoich rozproszonych specjalnych ludzi na całym świecie. Nie są oni w stanie odpocząć w tym świecie, lecz mają odpocznienie w huczącym w ich wnętrzu ogniu Bożym: przycinaniu, oczyszczaniu, sprzątaniu aż do czasu, gdy staną się doskonałą Biżuterią Bożą. Rozdzielanie tysiącletniego królestwa i przygotowywanie ludzi idą w parze. Nie może być mowy o Rozdzieleniu pełni królestwa bez oczyszczenia pokornych, świętych ludzi Bożych, którzy będą posiadać boski autorytet i nie może być nikogo, kto by nie rozsiewał chrztu Duchuem Świętym i Ogniem przez Jezusa Chrystusa z nieba.

Chrystus siedzący w niebie powstaje na słowo Ojca, aby poruszać się nad ziemia, ponieważ teraz jest czas przygotowania a Jego rozproszeni specjalni ludzie są chętni, aby do zapłonięcia ogniem i uświęcenia. Ogień zaczął się w małych ilościach i w różnych miejscach, lecz nie będzie ugaszony. Będzie wzrastał piec ziemię ogniem oczyszczenia i usuną wszystko, co się podnosi przeciwko ŻWYEMU BOGU NIEBIOS PRZYCHODZĄCEMU NA ZIEMIĘ. Widzę Chrystusa Jezusa, Uwielbionego Króla, stojącego w niebie, wyciągającego prawą rękę z otwartą dłonią z palcami skierowanymi w stronę ziemi, posyłającego OGIEŃ i mówiącego do Swoich specjalnych ludzi:


Przyjmijcie wasze namaszczenie OGNIA i podpalcie świat. JESTEM Z WAMI AŻ DO SKOŃCZENIA CZASÓW”.


Przyjmijcie Chrzest Ogniem Bożym

Ojcze Niebieski, Wspaniały Żywy Boże, Ojcze wszelkiego życia, od Którego wszelkie stworzenie obficie opływa w niewypowiedzianej chwale, skłaniamy się przed Twoim wspaniałym tronem łaski i miłosierdzia. Przyjmujemy Twoje miłosierdzie i łaskę. Przychodzimy w odpowiedzi na Twoje wezwanie ludzi, aby zostali w pełni uświęceni, aby mogli wykonywać Twój autorytet w tym świecie. Podnosimy nasze twarze, aby spojrzeć z uwielbieniem na Chrystusa Jezusa, naszego Uwielbionego Króla i ze szczerym sercem prosić Cię, Panie, abyś całkowicie ochrzcił nas Duchem Świętym i Ogniem. Niech ogień całkowicie pochłonie nas a Duch Święty napełni i nasączy nasze istoty. Uczyń z nas miejsce Twojego zamieszkania płonące Twoim Świętym Ogniem, abyśmy nieśli Twój boski autorytet ku oczyszczeniu i uświęceniu twojego ludu i Twojego świata.

Oto jestem, Panie, poślij mnie. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź!

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.