Codzienne rozważania_01.09.10 Zdarzyło się to we wrześniu

James Ryle

A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie” (Ezdr. 3:1).

Był miesiąc siódmy, wrzesień według naszej rachuby, a Izraelici nadal byli zdumieni tym wszystkim, co Bóg uczynił, aby wrócili z babilońskiej niewoli do Jerozolimy i odbudowali świątynię Pańską na koszt króla Persji. Pod każdym względem było to zdumiewające.

Czytamy, że zgromadzili się jak „jeden mąż”. Tłumaczenie „The New Living Translation” oddaje to tak: „i wszyscy ludzie zgromadzili się w Jeruzalem w jednym celu”. Ta chwila wielkiego zgromadzenia skupionych na jednym celu doprowadziła do ogromnego przebudzenia w mieście a później w całym kraju. Dalsza historia opisana w Księdze Ezdrasza pokazuje nam, że trzy rzeczy wyraźnie wybijają się w tym historycznym poruszeniu Bożym.

Po pierwsze: odbudowano ołtarz, który zniszczyli babilończycy wiele lat wcześniej, co symbolizuje „królestwa Bożego szukajcie najpierw i jego sprawiedliwości”. Ołtarz jest to miejsce oddawania czci. To tutaj przeżywamy obecność Bożą, słyszymy Jego Głos i znajdujemy moc do wykonania Jego woli.

Po drugie: rozpalili na nowo ogień porannych i wieczornych ofiar, co symbolizuje modlitwę. Zaczynali i kończyli każdy dzień rozmową z Bogiem. Oczywiście, ta rozmowa trwała cały dzień. Czy wiesz o tym, że Bóg chce tego samego dla mnie i ciebie dzisiaj? On chce chodzić i rozmawiać z nami wtedy, gdy zajmujemy się różnymi naszymi codziennymi sprawami. On chce, aby nasze życie było zapalone pasją, która pochodzi z osobistej przyjaźni z Nim.

Po trzecie: odnowili swoją wierność dla Bożego Słowa, co symbolizuje to posłuszeństwo. Przez długi czas odrzucali drogi Boże, lecz teraz wrócili w prawdziwym oddaniu i wiernym posłuszeństwie. „Poznacie Prawdę, – powiedział Jezus. – i prawda was wyswobodzi”. Nie można odkryć wolności, którą daje Jezusa bez odnowienia oddania Słowu Bożemu, szukania Jego oblicza, słuchania Jego głosu i wykonywania Jego woli.

Jest to lekcja, której uczymy się z przebudzenia Ezdrasza z dawnych czasów. Służy nam ono jako wzór i obietnica na dziś. Oni szukali Jego oblicza, słuchali Jego głosu i wykonywali Jego wolę, a przebudzenie przemieniło ich ziemię. A zdarzyło się to we wrześniu.

Co czeka na ciebie i na mnie tego września?

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *