Czy Bóg może żałować, zmieniać zdanie bądź być nami rozczarowany?

Mark Drake

8/16/2019

Pytanie:
Powiedziałeś na kazaniu, że „Bóg nie może być nami rozczarowany, że byłoby to nielogiczne skoro Już zna naszą przyszłość”. Zgodnie z tłumaczeniem Biblii New International Version Bóg żałował, więc logiczne jest to, może być rozczarowany. Co myślisz o tej sprawie? Czy, jeśli Bóg żałuje to jest rozczarowany tymi, których wyznaczył to znaczy, że popełnia również błędy?

Krótka odpowiedź Marka: Nie, Bóg nie jest rozczarowany, gdy Jego dzieci zrobią bałagan, Bóg niczego nie żałuje, nigdy nie chce, aby coś przebiegło inaczej, nie może również zmieniać zdania czy Swojej natury.

Niemniej, taka krótka odpowiedź nie wystarcza. Prawda nie może opierać się na moim zdaniu czy kogokolwiek innego, a tylko i wyłącznie na Jego zdaniu. Pytanie to jest zbyt ważne, aby pozostawić je tylko z prostą opinią. Dotyczy ono wiecznej natury Boga i tego, dlaczego możemy na Nim polegać całkowicie, z całego serca i na całą wieczność.
Aby znaleźć odpowiedź opartą na biblijnej prawdzie, musimy kopać głębiej. Musimy przyjrzeć się temu, w jaki sposób słowa przybierają znaczenie oraz to, co o Bóg mówi o sobie. Tak więc, teraz przejdźmy do koniecznej znacznie dłuższej odpowiedzi.
(Znany jestem dobrze z udzielania długich odpowiedzi na krótkie pytania 😊)

Po pierwsze: należy zrozumieć to w jaki sposób w Piśmie używane są słowa.
Antropomorfizmy to przypisanie ludzkich cech, emocji czy intencji istocie, która nie jest człowiekiem. Taki sposób wyrażania się jest uważany za wrodzoną tendencję ludzkiej psychologii.
Bóg często mówi w Piśmie używając antropomorficznych ludzkich terminów, które jesteśmy w stanie zrozumieć. Bóg jest duchem. Jako taki, nie ma rąk i stóp czy skrzydeł, choć niektóre wersy używają takich terminów, abyśmy mogli zrozumieć. Tak, Jego emocje są nieskończenie bardziej skomplikowane niż możemy to sobie wyobrazić. Bóg w pełni może odczuwać „przykrość” z powodu ludzi, których kocha, równocześnie wiedząc, co się stanie na długo wcześniej. Jako wieczny Bóg wie wszystko „od początku do końca”. Nigdy nie jest zaskoczony i nigdy nie zdecyduje się zrobić coś inaczej.

W bardzo ograniczonym sensie widzimy jak okoliczności zmieniają się i „wiemy”, że dziecko podejmie złe decyzje. Naprawdę może nam być przykro z powodu konsekwencji czekających dziecko, lecz rzeczywiście nie żałować tego, że daliśmy mu możliwość wyboru. Taki wybór pomaga uczyć się życia.

Po drugie: słowa nabierają znaczenia w kontekście, w którym są wykorzystane.
Np. wyraz „trunk” ma różne znaczenie w różnych kontekstach:

“I put my luggage in my trunk.”
„Wsadzę bagaże do bagażnika”.
“I put a peanut in the elephant’s trunk.”
„Włożę orzeszki do trąby słonia”.
“I’m doing exercises to strengthen the trunk of my body.”
„Ćwiczę, aby wzmocnić tors”.
“I scraped my arm on the trunk of the tree.”
„Zadrapałem sobie ramię o pień drzewa”.
——————————————————————
Przyp. tłum.:
W j. polskim takim wieloznacznym wyrazem może być np.: „zamek”.

Zamek Radziwiłłów w Ołyce – wzniesiony w latach 1540–1564[1] przez ks. Mikołaja Radziwiłła, ….
Po wystrzeleniu ostatniego naboju zamek zatrzymywany był w tylnym położeniu przez zatrzask zamkowy.
Ten zamek na dole drzwi otwiera się dużym kluczem.
Zanim będziesz to ubierać rozepnij zamek.
Witam poszukuje zdjęć zamka suportu do tsb 16 (tokarka) lub osoby która ma części zamienne do zamka.
———————————————————————–

Właśnie dlatego Pismo może mówić, że Bóg „żałuje, czy przykro mu” i równocześnie, że jest Wszechwiedzącym Bogiem, który nigdy „nie żałuje, ani nie zmienia zdania”, co jak zobaczymy znajduje się w jednym i tym samym rozdziale.

Po trzecie: dwa najbardziej powszechnie znane miejsca, gdzie Bóg „żałuje”:
Rdz 6:5-8: „Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Noego Pan darzył życzliwością”.

Gdy ludzie podejmują błędne decyzje, o których On zawsze wie, że je zrobią, ma już wcześniej przygotowany następny plan. W tym przypadku to było Noe, a ostatecznie – Chrystus!

1Sam 15:10-11- „Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa: Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do Pana”.

1 Sam 15:35-16:1- „Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak, iż Pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”.

Powtórzmy: gdy ludzie popełniają błędy, o których Bóg wie, że tak będzie, On ma już przygotowany następny plan. W tym przypadku było to Dawid a ostatecznie – Chrystus!

Po czwarte: Między powyższymi wersami Pismo gwarantuje nam, abyśmy nie zrozumieli błędnie wiecznej, wszechwiedzącej i niezmiennej natury Boga. Ten kontekst jest bardzo ważny.
1Sam 15:28-29: „Wtedy rzekł do niego Samuel: Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował”.

Te same wersy w B.W – P.
Wtedy powiedział Samuel: Jahwe zdarł dziś z ciebie [szatę] króla izraelskiego i przekazał ją innemu, godniejszemu od ciebie. (29) Ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie odwołuje niczego; nie jest On bowiem jak człowiek, żeby musiał żałować swoich czynów„.

Tak więc, Samuel został poinstruowany, aby jasne było, że Bóg „żałuje” Saula z powodu wielkiej miłości do niego i wszystkich ludzi oraz ze względu na konsekwencje, które musieli znosić. Niemniej, pokazuje również, że Bóg ponownie podjął tą samą decyzję i nie zmienił zdania. To powoduje, że jest On całkowicie godzien zaufania!

Po piąte: nawet Balaam musiał uznać wszechwiedzę Boga i Jego niezmienną naturę.
Balaam był fałszywym prorokiem, który za pieniądze ogłaszał przekleństwa; kochał zapłatę za nieprawość (2Ptr 2:15). Został wynajęty przez Balaka, aby przekląć Izraelitów, lecz został przymuszony przez Boga do tego, aby wypowiadał tylko błogosławieństwa i opisał niezmienną naturę Boga:

Lb 23:17-19: „Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak zapytał go: Co Pan powiedział? Wtedy [Balaam] wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sippora, nakłoń swego ucha! Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał (zmieniał zdanie). Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?”.

Po szóste: pod „gorszym Starym Przymierzem” Bóg stale objawiał Siebie jako Tego, który nie jest związany czasem, lecz wie wszystko od samego początku.
Iz 46:9–10: „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę„.

Mal 3:6-7: „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba”.

Ps 139:1-18: „Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe. … Choć powstawałem w ukryciu,Utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje,W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże,Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć,Byłoby ich więcej niż piasku;Gdybym skończył,Jeszcze byłbym z tobą”.

Dn 2:20-21: „I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu”.

Po siódme: pierwsi wierzący budowali swoją wiarę na absolutnej pewności, że Bóg wszystko kontroluje, nigdy się nie zmienia i można Mu zaufać całkowicie, ponieważ On nie popełnia błędów!
Poniżej ten sam fragment w kilku różnych tłumaczeniach:
List do Efezjan 1: 11:
BW
,,, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,

BT
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli

B. W-P
W dziele tym my również dostąpiliśmy udziału, gdyż Bóg przeznaczył nas do tego już wcześniej, zgodnie z własnym postanowieniem. Bóg bowiem dokonuje wszystkiego według upodobania własnej woli,

Edycja Św. Pawła
W Nim także my zostaliśmy wybrani, i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli,

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli…

Przekład Dosłowny NT:
W Nim też zostaliśmy przyjęci jako dziedzictwo według planu Tego, który sprawia wszystko według postanowienia swojej woli,

Słowo Życia:
Dzięki Chrystusowi i my zostaliśmy wybrani dla Boga – zgodnie z Jego planem, bo wszystko dzieje się tak, jak On postanowił przed wiekami.

Ta wieczna prawda o Bożej naturze jest utrzymywana przez całą resztę Nowego Testamentu

Rzm 8:28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

Hbr 4:13 … i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Jk 1:17-18 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Jak Bóg może być rozczarowany nami, skoro całkowicie rozumie nasze słabości, sympatyzuje z naszymi zmaganiami i dostarcza odpowiedzi? Nie może!

Hbr 4:15-16: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Mamy Boga, który rozumie nasze słabości i zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego, ODWAŻNIE, gdy potrzebujemy pomocy! W miarę jak się zbliżamy do Niego, otrzymujemy miłosierdzie (bezwarunkową miłość) i Jego łaska zmienia nas od wewnątrz) wtedy, gdy potrzebujemy tego najbardziej! Powinniśmy znacznie częściej korzystać z tej obietnicy!
Dziękuję za to pytanie, ponieważ jest to jedno z pytań, które wielu zadaje i miałem możliwość zajęcia się nim głębiej.

– – – – – – – –
To ask Mark a question and also help others learn answers they may be seeking as well, e-mail askmark@markdrake.org or visit our AskMark page.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.