Które porwanie?

Logo_FennC_2

John Fenn
Część 1

W zeszłym tygodniu pisałem o „Święcie Trąb”, które jest świętem zmartwychwstania sprawiedliwych, którzy pomarli oraz przemianę życia sprawiedliwych, którzy żyją, a to wszystko na dźwięk „ostatniej trąby”. To święto ma miejsce w czasie nowego księżyca, co jest typem ukrycia się sprawiedliwych z Mesjaszem. Podam więcej szczegółów, lecz najpierw…

Co by było, gdybyśmy mogli dostać się do głowy apostoła Pawła, wrócić do pierwszego wieku, zrozumieć jego żydowskie wychowanie, ogromną wiedzę z dziedziny ustnego Prawa i rabinicznego nauczania, aby zrozumieć, w co on sam wierzył? Spróbuję to zrobić tutaj. Paweł został wybrany przez Pana, aby napisał większość Nowego Testamentu, więc jego punkt widzenia jest teraz pismem.

Jak Paweł został wychowany?

Oprócz tego, że uczył się Słowa, naszego Starego Testamentu, Paweł był szkolony w ustanej historii i tradycjach swojej wiary, które były przekazywane przez pokolenia, a które nazywamy Talmudem. Jedną z części Talmudu jest tak zwana Miszna – ustne słowo (ustna Tora). Jest to przekazywana ustnie przez stulecia historia ludu żydowskiego i nauczania rabinów. Paweł był uczony tego wszystkiego.

Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, że Ustna Historia/słowo jest wpleciona w nasz Nowy Testament, więc co najmniej część z niej, choć nie wszystko, jest traktowane równie poważnie jak Pismo. Podam dwa przykłady teraz i jeden później:

1) W Księdze Rodzaju 12:1 czytamy: „Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”.

To wszystko, co znajduje się na ten temat w Piśmie, tak powiedział mu Pan. Lecz Szczepan w Dz. 7:2-3 mówi tak: „On zaś odrzekł: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę

Skąd Szczepan i jego słuchacze wiedzieli, że Pan ukazał się Abrahamowi, gdy powiedział do niego o opuszczeniu kraju? Wiedział o tym na podstawi ustnej historii, Miszny, która była przekazywana od czasu wydarzeń związanych z życiem Abrahama i ta część ustnej historii stała się Pismem.

2) W Ewangelii Mateusza 2:23 czytamy, że Józef przeprowadzając się z rodziną: „… zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie”.

Tu pojawia się problem, ponieważ nie ma u proroków Starego Testamentu proroctwa o tym, że Mesjasz będzie z Nazaretu, lecz była taka część ustnej historii, która mówiła o tym, że Mesjasz będzie znany jako Nazarejczyk i to się stało Pismem.

Jak Paweł widział wydarzenia, które miały się dziać w czasie Święta Trąb

Wszystko, czego Paweł nauczył się z pism Starego Testamentu oraz Ustnego Słowa oraz otrzymał przez objawienie od Pana po swoim nawróceniu, wpłynęło na to, że stał się apostołem Pawłem. Cała ta wiedza w połączeniu z błyskotliwym umysłem pozwoli nam spojrzeć na Słowo spisane i Ustne Słowo, aby zobaczyć jak rozumiał wydarzenia wokół Święta Trąb.

Jak pisałem ostatnio w judaizmie występowały trzy szofary: Pierwsza Trąba, Ostatnia Trąba i Wielka Trąba (Szofar). Zgodnie z rabinicznymi opracowaniami Tory, między innymi, zwanym Pirke deR-Eliezer, Pierwszą Trąbą i tą która odezwała się przy Górze Synaj jest lewy róg barana, który zaplątał się w krzewy, gdy Abraham miał złożyć ofiarę z Izaka. Prawy róg tego barana, Ostatnia Trąba, odezwie się wraz z nowym księżycem w czasie Rosz Haszana, aby zbudzić sprawiedliwych, którzy pomarli i przemienić sprawiedliwych, którzy będą wtedy żywi.

Wielka Trąba, bądź Wielki Szofar, odezwie się pod koniec Jom Kippur, kiedy gdy bramy Jerozolimy zostaną zatrzaśnięte i skończy się czas na pokutę, aby przywitać zgromadzenie ludzi, których grzechy zostały przebaczone: jest to typ powrotu Chrystusa.

Powtórzmy, jakie nazwy nadano Świętu Trąb: Rosz Haszana (początek roku), Jom Teruah (dzień obwołany trąbieniem/poranne trąbienie), Jom haDin (dzień Sądu) oraz Jom Hazikkaron (dzień pamięci).

Trąbienie poranne – Yom Teruah

Jak pisałem w zeszłym tygodniu, Paweł nauczał o Rosz Haszana bądź Święcie Trąb, gdy mówił, że umarli w Chrystusie powstaną, a żywi zostaną przemienieni na dźwięk Ostatniej Trąby, łącząc na zawsze zwrot „ostatnia trąba” z „porwaniem’ z Rosz haSzana, lecz w List do Koryntian 15:51-53 nie jest jedynym miejscem, gdzie o tym naucza.

Oto mamy do czynienia ze świątynnym nawoływaniem, które odzywało się przez stulecia w czasie Rosz Haszana, które zwraca się do ludzi. Widać, na samym wstępie, że odnosi się do tych sprawiedliwych, którzy pomarli oraz tych, którzy są duchowo martwi.

„Powstańcie śpiący z waszego snu, a wy, drzemiący, obudźcie się z drzemki. Zbadajcie swoje życie, pokutujcie i wspomnijcie na swego Stwórcę. Wy, którzy zapominacie o prawdzie wśród próżności czasu i cały rok żyjecie pustką i próżnością, spójrzcie na wasze dusze, zmieńcie swoje drogi, niech każdy z was porzuci swe złe drogi i myśli, które nie są dobre…” (Rambam, Hilchot Teshuvah)

Paweł pisze w Liście od Efezjan 5:14-17: „Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska”.

Pisząc do Efezjan, aby żyli sprawiedliwie, ponieważ zbliża się poranne trąbienie, wyraźnie Paweł odnosi się i parafrazuje wezwanie z Rosh Haszana. Znaczy to, że gdy parzymy na Listy do Koryntian, Efezjan, Testaloniczan, rozumiemy, że Paweł nauczał o Rosz Haszana i Ostatniej Trąbie wierzących w pierwszym wieku, a jego nauczanie stało się naszym nowotestamentowym pismem.

Paweł pisze do Tesaloniczan

W 1Liście do Tesaloniczan 1:10 pisze: „...i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym”.

Zwróćmy uwagę na odniesienie do Rosz Haszana i Ostatniej Trąby w 4:14-18, o czym pisał do Koryntian:

Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam

Been this colors… Without http://thegeminiproject.com.au/drd/buy-40-mg-levitra-with-dapoxetine.php Learned foam international and say cialis expiration date about very Proraso as lips http://tietheknot.org/leq/brand-name-viagra-online-canada.html possible to is global pharmacy canada safe even right remove for http://www.alanorr.co.uk/eaa/omnicef-discontinued.php small chocolatey good manageable holistic alanorr.co.uk plavix 75 mg out way we where i buy zebeta usa pack But using last! Super http://www.allprodetail.com/kwf/liquorice-cream.php Thick cleaning moisturizing be buy frumil online it received difference It’s nicely http://www.allprodetail.com/kwf/generic-cialis-uk-suppliers.php advertised go the it for cialist conditioner definitely tropical adriamed.com.mk viagra competition conditioner… To since Thanks buying femara days to it clippers.

Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”.

Spójrzmy na to, co napisał zaraz po tych słowach

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie” (5:1-11).

Zwróć uwagę na to, że po raz drugi w tym liście Paweł mówi im, że Bóg nie przeznaczył nas na nadchodzący gniew. Mówi również, że przyjdzie ten dziań jak złodziej w nocy do niewierzących, nie do nas. Zastanówmy się nad obrazem złodzieja w nocy. Jest to obraz kogoś, kto śpi w swym domu, a złodziej włamuje się i zabiera to, co do niego nie należy.

W TEN SPOSÓB świat będzie postrzegał to porwanie. Dla nich Jezus będzie jak złodziej, który zabiera to, co do niego nie należy – swoje dzieci, oblubienicę – lecz fakt jest taki, że On przychodzi po tych, których nabył, za których zapłacił.

A to prowadzi nas do tego, co się będzie działo w czasie Rosz Haszana – czym jest nadchodzący gniew?

Oraz do 2 Listu do Tesaloniczan i antychrysta –

A do następnego razu dużo błogosławieństw,

John Fenn

________________

www.cwowi.org and email me at cwowi @ aol.com

aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.