50 Cech faryzeusza


(Ekstrakt z 3-godzinnego kazania na ten temat. Spisała: Alima)


Oryginał w j.angielskim.:

Część 1:

http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=8151


Część 2:


http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=8316


Część 3:


http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=8318


Jezus był w konflikcie z trzema rodzajami ludzi: faryzeuszami, saduceuszami
i herodianami. Natomiast przestrzegał przed kwasem faryzeuszy i saduceuszy.


Istnieją 3 rodzaje chrześcijan.


Faryzeusze
? przestrzeganie doktryn i prawa. Zwracanie uwagi na
świętość.


Herodianie
? przeciwieństwo faryzeuszy, ludzie ze świata. W jednym
czasie potrafią cieszyć się dobrym kazaniem oraz świeckim życiem. Nie zwracają
uwagę na prawo.


Saduceusze
? nie wierzą w anioły, zmartwychwstanie, cuda.


Jezus nie spierał się z herodianami i saduceuszami, ale z faryzeuszami. To
oni ukrzyżowali Jezusa (razem z herodianami).


Do której grupy najbardziej pasujesz? Spróbuj określić w pokorze,
która z grup jest ci najbliższa.


Jeżeli herodianie ? najwyżej nie pójdziesz do nieba, ale nie
zwiedziesz innych ludzi.


Jeżeli faryzeusze ? jeżeli nie masz radości w sobie, nie masz pokoju,

to strzeż się. Jesteś najbardziej niebezpieczną grupą według Jezusa.


Osobiście szukam świętości, prawdziwych doktryn czyli najbliżsi mi są faryzeusze.
Natomiast tak dużo na ich temat jest w ewangeliach, że ta kwestia musi być
bardzo ważna i dlatego jest warta przestudiowania. Podejdźmy do tego z pokorą.


Podaję 50 cech faryzeuszy, które znalazłem w ewangeliach. Przejdziemy
przez nie bardzo szybko, ale proszę was, abyście przestudiowali je sami w
domu. Bóg może Wam objawić znacznie więcej.

1.
Mt 3,9 Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać
w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może
z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Szczycenie się koneksjami, połączeniami
z Bożymi ludźmi/kościołami/ruchami/organizacjami głoszącymi pobożność,
lecz sami nie mają świętości i nie mają bliskiej relacji z Bogiem.
2.
Mt 5,20 Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość
wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Szczycenie się zewnętrzną sprawiedliwością.
Ale my mamy przewyższać ich sprawiedliwość, ale nie liczbowo, ale jakością.


Mt 5,21-22 Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał,
a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto
się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu
swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie
w ogień piekielny.


Mt 5, 27-28 ?Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już
popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.


Masz być święty wewnątrz. Nie skupiaj się na swojej reputacji u ludzi.

3.
Mt 9,11 Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów
jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?
Faryzeusze nie zadawają się z grzesznikami.
Powinniśmy mieć przyjaciół wśród grzeszników. Jezus
spędzał dużo czasu ze swoimi uczniami, ale zadawał się z grzesznikami.
Ile osób przyprowadziłeś do kościoła osobiście w ostatnich latach?
Pewnie nikogo, gdyż jesteś tak święty, że nie spotykasz się ze zwykłymi
ludźmi.
4.
Mt 9,14 Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i
pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą?
Faryzeusze są ascetami i chlubią się
tym. Należy pościć, ale nie chwal się tym.
5.
Mt 12,2 A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego:
Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat.


Mt 15,2 Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę
starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

Krytycyzm w stosunku do innych osób
w drobnych sprawach.
6.
Mt 12,13-14 Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij
swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A
faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić.
Przestrzeganie zasad. Duch oskarżania.
Łatwość w złapaniu ludzi jeżeli żyjesz zasadami.

Faryzeusze często są krytyczni w stosunku
do innych ludzi, ale nie w stosunku do swojej rodziny.

7.
Mt 21,14 I przystąpili do niego ślepi i chromi w
świątyni, a On ich uzdrowił.

(15)

Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, widząc cuda, które czynił, i
dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi
Dawidowemu, oburzyli się
Motywowanie zazdrością, nienawiścią,
zabijaniem. Jak Kain.
8.
Mt 12,24 A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten
nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia
demonów.
Podejrzliwość, myślenie o najgorszych
rzeczach (nie o najlepszych), oskarżanie o najgorsze bez poznania motywów.
9.
Mt 12,24 A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten
nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia
demonów.
Beztroscy w swojej mowie. Bezczelni,
osądzający. Osądzanie innych ludzi, którzy zrobili tysiące więcej
rzeczy dla Boga niż ty sam.

Jeżeli jest w twoim życiu choroba,
która nie zostaje uleczona ani w naturalny sposób, ani przez
lekarstwa, operacje, ani przez modlitwę, rozważ, czy nie przekroczyłeś
zalecenia z Psalmu 105,15:

Nie tykajcie pomazańców moich I nie czyńcie nic złego prorokom moim!

10.
Mt 15,1-9 Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze
oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: Dlaczego uczniowie twoi
przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On
zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie
Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę,
oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie:
Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy,
jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej;
tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze
prorokował o was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce
ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki,
które są nakazami ludzkimi.
Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych
w imieniu Bożych spraw (pomaganie w domu, spędzanie czasu z rodziną, troszczenie
się o sprawy finansowe).
11.
Mt 15,12-14 Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli
do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A
On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec
niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami
ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
Łatwo się gorszą, obrażają. Czy gorszysz
się, gdy mówi do ciebie Bóg albo gdy napomina cię starszy?

Nie biegać za nimi, gdy się obrażą
i nie przepraszać ? Zostawcie ich! (Mt15,14)

12.
Mt 15,14 Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych,
a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
Duchowo ślepi. Nie są w stanie widzieć
i dlatego nie wiedzą dokąd idą.

Idź za tymi, którzy mają jasną
wizję, kochają Jezusa, wiedzą jak kochać ludzi, nie potępiają ich, wywyższają
Jezusa.

13.
Mt 16,6-12 A Jezus rzekł im: Miejcie się na baczności
i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! Oni zaś
rozprawiali między sobą i mówili: Chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus
to zauważył, rzekł: Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba
nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów
dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliście? Ani tych siedmiu chlebów
dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że
nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu
faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił,
aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i
saduceuszów.
Faryzeusze są hipokrytami ?
aktorami, odgrywającymi swoje role parę godzin w kościele a resztę tygodnia
żyją inaczej.
14.
Mt 19,3 I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go
i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?


Mt 22,15 Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali
się, jakby go usidlić słowem.


Łk 11,53-54 A gdy stamtąd odchodził, zaczęli uczeni
w Piśmie i faryzeusze gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy,
czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie.

Szukają jak złapać ludzi na ich słowach.
Powiedziałeś to i to. Wyrwane z kontekstu. Bez próby zrozumienia
całości i sytuacji.
15.
Mt 15,8 Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich
daleko jest ode mnie.
Mają twarde serce dla ludzi, które
nie moze się stopić.

Tak jak twoje serce jest daleko od
ludzi, tak samo jesteś daleko od Boga.

Miękkie serce słucha, nie osądza ludzi.

Symptom zmiany zdania po iluś latach
związania ludzi jakąś rzeczą.

16.
Mt 15,8 Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, widząc
cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i
mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się
Nie mogą znieść ani docenić prawdziwego
głośnego uwielbienia.

Jezusowi podobało się to głośne uwielbienie,
gdyż było bliskie temu co znał z Nieba.

17.
Mt 23,3 Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli,
czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie;
mówią bowiem, ale nie czynią.
Możesz siedzieć na mównicy
Mojżeszowej, mieć wiedzę, ale nie mieć posłuszeństwa. Wiedza bez posłuszeństwa
daje śmierć. Lepiej mieć posłuszeństwo, a nie mieć wiedzy. Maksimu wiedzy
i minimum posłuszeństwa równa się faryzejstwu. Oni śmierdzą, bo
nie są posłuszni.
18
Mt 23,3-4

Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale
według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale
nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami
nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.
Faryzeusze nie żyją według tego, co
głoszą. Nie praktykują. Głoszą coś, czego nie robią. Przeciwieństwem był
Jezus, który praktykował i nauczał (DzAp 1,1-2).

Brak autorytetu do głoszenia czegoś,
czego się nie doświadczyło. Nie mów, nie pouczaj o czymś, w czym
nie masz doświadczenia (np. nie masz dzieci i żadnego nie wychowałeś).

19
Mt 23,3-4

Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem
swoim nie chcą ich ruszyć.
Faryzeusze kładą ciężkie brzemiona
na innych a sami tego nie robią. Jezus głosił na ten sam temat ze Starego
Testamentu, ale On ludzi uwalniał.
20
Mt 23,5 A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą,
aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i
wydłużają frędzle szat swoich.
Faryzeusze szukają zaszczytów
u ludzi. Modlą się, aby otrzymać zaszczyty.
21
Mt 23,5 A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą,
aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i
wydłużają frędzle szat swoich.
Myślą, że świętość jest w ubraniu
(wyższość garnituru, koszuli, sukni nad innymi ubraniami).
22.
Mt 23,6-7 Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i
pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie
ich przez ludzi: Rabbi.
Kochają miejsca zaszczytu, pozycje,
stanowiska, są dumni z tytułów (starszy pastor, miejsca na spotkaniach).
A jak mają pozycję, to kontrolują. Masz jednego nauczyciela ? Jezusa
Chrystusa. Nie pozwalaj, aby inni manewrowali tobą.
23
Mt 23,13-15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem
sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
(Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy
wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy
wyrok.) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie
morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie,
czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami.
Faryzeusze psują ludzi. Młodzi ludzie,
gdy się nawracają, to są gotowi służyć nie patrząc na pieniądze. Potem
przyglądają się innym bogatym pastorom i też chcą w ten sposób.
24
Mt 23,14 (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw;
dlatego otrzymacie surowszy wyrok.)
Faryzeusze wykorzystują biednych ludzi.
Przykładem są psychologiczne sztuczki ewangelistów telewizyjnych,
którzy namawiają, aby dali, a Bóg im pobłogosławi.
25
Mt 23,14 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw;
dlatego otrzymacie surowszy wyrok)
Faryzeusze modlą się długimi modlitwami
na zgromadzeniach. A nie modlą się w domu.
26
Mt 23,15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę,
a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami.
Nie głoszą skruchy, żalu za grzechy.
Pomimo braku skruchy mówią komuś, że są narodzeni na nowo, że są
wypełnieni Duchem Świętym.
27
Mt 23, 16-22 Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy
powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł
na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż
bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?
Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar,
który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi! Cóż
bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc
przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I
kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w
niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego,
który na nim zasiada.
Interpretują wersety bez objawienia.
28
Mt 23,23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście
tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności;
te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
Przywiązani do litery Prawa. Zwracają
uwagę na szczegóły.
29
Mt 23,23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście
tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności;
te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.
Zaniedbują sprawiedliwość, miłosierdzie
i wierność. Powinniśmy koncentrować się właśnie na nich.
30
Mt 23,24 Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara,
a połykacie wielbłąda.
Zwracają uwagę na przecinki w historiach,
które nie są prawdziwe.

Osądzają ludzi np. za grzech cudzołóstwa
bez miłości. Cudzołóstwo jest czymś mniejszym w porównaniu
do osądzania ludzi (przykład Jezusa nie potępiającego cudzołożnej kobiety).
Miłość jest ewangelią i wypływa z ewangelii.

31
Mt 23,25-26 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są
one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze
kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste.
Koncentrują się na zewnętrznym oczyszczeniu,
nie wewnętrznym.

Czy jesteś egoistyczny i chciwy w
środku ale ubierasz się poprawnie?

32
Mt 23,30 I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców
naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków.
Wypowiadają się, że nigdy nie zrobiliby
czegoś takiego. Nie ubraliby się tak, nie powiedzieliby czegoś takiego.

Potrzebna świadomość, że gdyby nie
łaska, to też byśmy robili te rzeczy.

33
Mt 23,34 Oto dlatego Ja posyłam do was proroków
i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie
zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach
i przepędzać z miasta do miasta.
Prześladuja proroków. Są zgorszeni,
gdy słyszą proroka. Nie lubią słuchać kogoś, kto gani ich.
34
Mt 21,26 Jeśli zaś powiemy: Z ludzi, boimy się ludu,
albowiem wszyscy mają Jana za proroka.
Obawiają się opinii innych ludzi,
szczególnie ze swojej grupy, kościoła. Nie są wolni od opinii innych
ludzi. Bój się co powie Bóg a nie ludzie. I bądź wolny.
35
Łk 16,14 A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy
byli chciwi i naśmiewali się z niego.
Kochają pieniądze. To jeden z najwyraźniejszych
znaków faryzejstwa.

Bóg daje nam rzeczy, abyśmy
ich używali i ludzi, abyśmy ich kochali. A świat robi odwrotnie. Jezus
przyszedł to odwrócić.

36
Łk 18,11 Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił:
Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy
albo też jak ten oto celnik.
Faryzeusz dziękuje Bogu, że jest lepszy
od innych.

Pycha duchowa jest jak cebula. Zdejmujesz
jedną warstwę i jest następna, zdejmujesz tę warstwę i znów jest
następna.

37
Łk 18,9 I powiedział także do tych, którzy
pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli,
to podobieństwo.
Pokładają ufność w sobie. Ufają we
własną sprawiedliwość. Chlubią się nią. Ze sprawy danej od Boga ?
nie.
38
Łk 18,9 I powiedział także do tych, którzy
pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli,
to podobieństwo.
Lekceważą innych ludzi. Potępiają
ich.

Nie pogardzaj kimkolwiek z powodu
tego, co ty masz.

39
Łk 18,9 I powiedział także do tych, którzy
pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli,
to podobieństwo.
Duch samowychwalania. Nie myślą o
tym, co druga osoba czuje w tej chwili.
40
Łk 18,9 I powiedział także do tych, którzy
pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli,
to podobieństwo.
Wychwalanie z własnych osiągnięć.

Gdy dajesz świadectwo nie wychwalaj
się, nie mów w duchu wychwalania się.

41
J 8,1-11 A Jezus udał się na Górę Oliwną.
I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy,
uczył ich. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną
na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu,
tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie
kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili,
kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy
się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł
się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to
usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając
od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy
się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są
ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt,
Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
Oskarża innych.

Legalizm jest gorszy od cudzołóstwa.

Jezus był tak bardzo przeciwko oskarżaniu,
gdyż przyszedł z Nieba i wiedział kto to robi.

Jeśli chcesz wzrastać duchowo przestań
osądzać innych. Zacznij osądzać siebie. I przestań dopiero wtedy, gdy
będziesz taki jak Jezus.

Jeśli starszy popełnia cudzołóstwo
to nikt go już nie będzie szanował i nikt nie będzie naśladował. Ale w
przypadku legalizmu już tak nie jest.

42
J 8,41 i 44 Wy spełniacie uczynki swojego ojca.
Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca,
Boga. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości
ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał,
bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie,
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Faryzeusz wyobraża sobie, że Bóg
Ojciec jest jego ojcem a tak naprawdę to diabeł jest jego ojcem.

Wielkość zaślepienia ? natura
diabła i nie widzenie tego.

43
J 8,41 i 44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować
według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku
i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo,
mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Faryzeusz ? kłamca i morderca.
Zabijasz językiem, nawet gdy mówisz prawdę. Szatan, gdy oskarża
mówi prawdę, aby cię zniszczyć.
44
J 9,34 Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały
w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go.
Prześladjują tych, którzy ich
nie słuchają.
45
J 11,47 Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę
Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje
wielu cudów.
Jest zazdrosny o cuda, których
nie może zrobić.

Nie cieszy się, gdy ktoś z innej denominacji
został uzdrowiony/wskrzeszony. (Faryzeusze nie cieszyli się ze wskrzeszenia
Łazarza).

46
J 9,16 Na to niektórzy faryzeusze rzekli:
Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu; inni natomiast
mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów?
I nastąpił rozłam wśród nich.
Osądza innych Bożych ludzi przez nie
wypełnianie jakichś rytuałów.
47
Mt 12,34-42 Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić
dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry
człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa
ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego
słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem
na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie
słów twoich będziesz potępiony. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy
z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy
widzieć od ciebie znak. A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne
znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.
Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak
i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z
Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie,
gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej
niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem
i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona,
a oto tutaj więcej niż Salomon.


Mt 16,1 I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze,
i kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba.

Sprawdza Boga prosząc Go o znaki.

Nie proś Boga o znaki. Wierz w prosty
sposób.

48


J 7,49 Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu,
jest przeklęty.

Faryzeusze nie wykazują troski o zgubionych
grzeszników.

49


M 7,1-13 I zgromadzili się wokół niego faryzeusze
i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi
rękami, to znaczy nie umytymi – albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują
naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk, i
po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych
zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to: obmywanie kielichów
i dzbanów, i miednic – zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w
Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych,
ale jedzą chleb nie umytymi rękami? On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował
o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce
ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki,
które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej
nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie
Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł: Czcij ojca swego
i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.
Wy zaś mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban,
to znaczy: To, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na
ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki; tak
unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie
dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie..

Cenią bardziej tradycję niż Boże Słowo.

50


Łk 16,15 I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy
chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca
wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.

Usprawiedliwiają sami siebie. Tak
jak Adam usprawiedliwiał się przed Bogiem i wskazywał na Ewę.

 


Inne luźne uwagi:


Jeżeli chcesz być święty w domu, to kontroluj swój język, a nie seks.


Jeżeli starsi zboru są legalistyczni, to cały zbór jest legalistyczny.


Duch faryzeuszy jest przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Duchowy Świętemu.

 


ZACZERPNIĘTE Z:

www.sermonindex.net

продвижение сайта

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.