Category Archives: Open Heaven

DS_16.11.09 Hbr.10

HeavenWordDaily

Servant Dawid

Bóg mógł akceptować śmierć zwierząt jako symboliczny środek odkupienia, lecz coś więcej było konieczne, aby wykupić nas na wieki, a nie tylko od kary za grzech, lecz od samego grzechu. Pokuty za każdy grzech, który człowiek mógł był popełnić, nie była w stanie ponieść żadna śmierć zwierząt, nie wpływała na wnętrze człowieka, nie dokonywała w nim żadnej nadnaturalnej zmiany, aby usprawiedliwić go zarówno prawnie jak i praktycznie. Lecz Jednorazowa ofiara Jezusa czyni nas świętymi i ostatecznie doprowadzi do doskonałości (10:1, 14). Uważamy więc starotestamentowy system ofiarny tylko „jako cień tych dobrych rzeczy, które miałby przyjść” (10:1).

Autor Listu do Hebrajczyków odważnie stwierdza: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy” (10:4). Nie ma żadnego porównania między ofiarami ze zwierząt, a ofiarą złożoną z ludzkiej istoty, stworzonej na obraz Boży. Jakże więc jakakolwiek ofiara zwierzęca mogłaby w ogóle odkupić grzechy człowieka? Gdy porównasz relatywną wartość Jezusa do wartości ludzkich istot to On ma nieskończenie wyższą wartość, można więc z łatwością zobaczyć to, że ON mógł odpokutować za grzechy każdego.

Kierując czytelników ponownie ku pismom Starego Testamentu, autor pokazuje, że zapowiadały one ofiarę przebłagalną, która zakończy stary system ofiarny (10:5-7). Przypisuje słowa zapisane w Ps. 40:6-7 Chrystusowi, mówiącemu do Swego Ojca, gdy po raz pierwszy wchodzi na świat. Te słowa pokazuje braki starotestamentowego systemu ofiarnego, oraz, co zaskakujące, ujawniają to, że tak naprawdę Bóg nie miał upodobania w ofiarach ze zwierząt. Natomiast to, co miał zrobić Jezus w Swoim wcieleniu miało zaspokoić to niezadowolenie. Wiemy, że właśnie to Jezus zrobił!

Przeciwieństwie do kapłanów starego przymierza, którzy musieli stale składać rok po roku ofiary za grzechy, Jezus złożył „raz na zawsze jedną ofiarę za (wszystkie) grzechy” (10:12). „Usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego” – kolejne odniesienie do Ps. 110 – ponieważ Jego dzieło zostało dokonane.

Te wszystkie cudowne prawdy o jednorazowej ofierze Jezusa i Jego arcykapłańskiej służbie dawały wierzącym Żydom z pierwszego wieku powód, aby chodzić z Jezusem stale, nawet wobec prześladowań. Autor namawia czytelników, aby „mocno trzymali się” tego, tak nawiasem wspominając, że można nie trzymać się mocno. Mamy też pewne wejrzenie na to jakie prześladowania już znosili oni na rzecz Chrystusa. „Z radością przyjęliście grabież mienia, wiedząc że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą” (10:34), inni znaleźli się w więzieniu. Ich wiara była szczera za co otrzymają nagrodę (co jest tematem następnego rozdziału).

Ten rozdział, prawdopodobnie skuteczniej niż jakikolwiek inny, kończy wszelkie debaty na temat tego czy wierzący może stracić swoje zbawienie. Autor pisze o straszliwym końcu tych, którzy zostali uświęceni przez krew Chrystusa, a którzy „podeptali Syna Bożego” (10:28-31). Ostrzega przed straszliwymi konsekwencjami jakie spotkały tych, którzy są sprawiedliwi, lecz nie trwają w wierze, którzy „się cofają i giną” (10:36-38). Nie da się tego już wyraźniej powiedzieć.

Mogę jeszcze wywołać trochę problemów? Dziękuję.  Pastorzy często cytują wers 10:25, przypominając swym trzodom, że Biblia mówi, żeby „nie opuszczać zgromadzeń wzajemnych, jak to jest u niektórych w zwyczaju„. Jednak ci sami pastorzy, gdy ich trzody gromadzą się razem, ignorują to, co najbliższy kontekst tego wersu mówi, a mianowicie to, co powinno się dziać w zgromadzeniu. Mamy „pobudzać się do miłości i dobrych uczynków” i „zachęcać się nawzajem” (10:24-25). Gdy się razem zbieramy, wszyscy mamją coś do zaoferowania z Ducha i zgromadzenia powinny mieć charakter współuczestnictwa, a nie pokazu jednego człowieka:

Gdy się gromadzicie, jeden z was służby psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu” (1Kor. 14:26 ).

OK, zrzuciłem to z siebie!

– – – – – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJ

aracer

Osobiste Królestwo

oh_logo

Ron McGatlin

Z całego serca dziękuję wszystkim czytelnikom. Jesteście częścią dzieła Bożego królestwa przychodzącego na ziemię. OpenHeaven.com jest małą częścią miriadów miejsce na całym świecie, w których ewangelia królestwa jest głoszona. Wielu z was napisało do mnie słowa uznania za strumień słowa Bożego Królestwa płynący przez witrynę OpenHeaven oraz przez cotygodniowe rozważania OpenHeaven.com. Wasza zachęta jest dla nas ważna, abyśmy gorliwie szukali Pana i Jego słowa zbudowania, mądrości i zachęca nas do postępowania ku zdumiewającej przemianie z ery podkreślania wagi kościoła, do ery nacisku na królestwo. Niektórzy przysłali artykuły, sprawozdania i prorocze słowa, aby je opublikować na OpenHeaven.com Digest. Inni pomogli w pokryciu kosztów wysyłki postów email przez InJesus, a jeszcze inni przysyłają od czasu do czasu pieniądze na wydatki związane z utrzymaniem serwisu internetowego. Wielu zainwestowało swój czas w przysłanie artykułów, wiadomości i proroczego słowa na forum na naszej witrynie. Inni poświęcili czas na usługiwanie ludziom

……

Niemniej najwartościowsza jest dla mnie świadomość, że na całym świecie jest wiele tysięcy ludzi, którzy idą do przodu w wielkiej przemianie ku rzeczywistości Królestwa Bożego na ziemi. Wiem, że wielu z was zapłaciło cenę i przeszło przez dramatyczne okresy związane z utratą poprzedniego życia, aby iść dalej do przodu w tej wspaniałej, choć czasami trudnej podróży, ku pełnej mierze Chrystusa i nadchodzącego Jego królestwa.

Serce mam przepełnione radością Bożą za każdego z was. Choć nie znamy się osobiście i być może nigdy się nie spotkamy twarzą w twarz, jesteście rodziną. Jesteśmy częścią Jego niebiańskiej rodziny i mamy tego samego Ojca. U wielu z nas nasze naturalne rodziny nie zrozumiały tego, co Bóg robi, wprowadzając królestwo Boże wśród Swoich ludzi, i odsunęły się od nas pozostawiając w naszych sercach puste miejsce, wypełnione przez Pana częściowo przez naszą duchową społeczność ze sobą nawzajem. Nawet jeśli nie znasz jeszcze naszej służby, jesteś tutaj kochany, ponieważ miłość Boża jest czymś duchowym i niezależnym od naturalnych relacji. Duchowe relacje są czasami natychmiastowe, gdy Duch w jednym z nas rozpoznaje Ducha u drugiego.

Bóg buduje relacyjne, duchowe królestwo scementowane razem przez miłość Bożą. Jezus Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, powstał z martwych i wrócił w Duchu Świętym po to, aby spłacić i odkupić wszystkich, którzy są zgubieni. Boża miłość motywowała Go do tego, aby stał się człowiekiem i złożył Swoje życie na odkupienie ludzkości. Teraz pracuje w człowieku i przez człowieka, aby przekazać królestwa tego świata z powrotem Ojcu.

Celem wykupienia człowieka jest coś znacznie więcej niż to, że któregoś dnia pójdzie do nieba – odkupiony człowiek ma udział w odkupieniu ziemi.

Ziemia NIE NALEŻY do diabła.

Ziemia i wszystko, co ją napełnia należy do Pana. Ta planeta jest przeznaczona na królestwo Boże, kolonię niebios rządzoną miłością, mocą i mądrością Bożą w Królu Chrystusie Jezusie.

Wyj. 9:29:” A Mojżesz rzekł do niego: Gdy tylko wyjdę z miasta, wyciągnę swe dłonie do Pana. Wtedy ustaną grzmoty i gradu już nie będzie, abyś poznał, że ziemia należy do Pana„.

Ps 24:1: „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają„.

1Kor 10:26: „albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia„.

Bóg doprowadza wielu synów do chwały, mając dla nich Boży cel

Ziemia zostanie odnowiona przez Chrystusa w wielu świętych, czystych synach, synach Bożych, którzy przeżyli krzyż i doświadczyli wewnątrz, w sobie, zmartwychwstałego życia Chrystusa przez Ducha Świętego. Stworzenie od dawna oczekuje na synów Bożych, aby je uwolnili. Teraz zbliża się czas i Bóg w Swym dziele na świecie wzywa duchową armię synów, przez których Chrystus może działać, aby oddać ziemię jej prawowitemu właścicielowi.

Heb 2:10: „Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia„.

Rzm 8:14: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi„.

Rzm 8:18-19: „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych„.

2Kor 6:18: „I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący

Gal 3:26-28: „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie„.

Gal 4:6-7: „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga”.

Wielka Tajemnica ujawniona w pokornych synach

Kol 1:26-27: „tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały„.

Wstrząsy i zmiany okresu przygotowania

W tym czasie czasu mężczyźni i kobiety na całym świecie przeżywają dzieło Boże dokonywane przez Ducha Świętego, które przejawia się w ten sposób, że sama istota ich życia jest potrząsana i zmieniana. Duchowe oczy otwierają się, ujawniają się stare mieszaniny, które nagle stają się bardzo wstrętne i odpychające. Czysta, święta rzeczywistość światła Bożego świeci jasno w Jego ludziach, ujawniając wszelką mieszaninę i wypalając wszelką ciemność. Do synów i córek Bożych przychodzi świętość. CHRYSTUS JEST KSZTAŁTOWANY W BOŻYM LUDZIE. Ten Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych kształtuje w świętych pełnię postawy Chrystusa.

W miarę jak prawdziwi apostołowie pojawiają się wśród nas i są dodawani do uprzednio już odnowionych darów proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, zostaje dopełnione udzielanie darów służby ku budowaniu ciała. Dzieło apostołów pierwszego wieku, aby oglądać Chrystusa ukształtowanego w niedojrzałych dzieciach Bożych, wymaga czasami ogromnej cierpliwości.

Gal 4:19: „dzieci moje, znowu w boleści was rodzę„.

Przeżywamy okres dojrzewania – czas, w którym młodzi mężczyźni i kobiety WZRASTAJĄ W BOGU, a to powoduje polaryzację i oddzielenie do jedności.

To oddzielenie separuje od mikstur przeszłości oraz od tych, którzy trzymają się dróg samorealizacji i ciemności. Ci, którzy odwracają się od świecącego w tej godzinie jasnego światła prawdziwej pokory i świętości, oddzielą się od synów, którzy są oczyszczani. To oddzielenie spowoduje wzrost jedności i brak walk pośród tych posiadających złamane serca i skruszonego ducha, którzy doświadczają kształtowania świętości Chrystusa w ich sercach i życiu. Są tacy, którzy zostali oczyszczeni z mieszaniny i oddzieleni od bliskich więzi z tymi, którzy nie będą oczyszczeni.

Ef 4:13-14: „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu„.

NIE istnieje duchowa pycha w prawdziwej świętości.

Jest coś takiego jak fałszywa pokora i duchowa pycha w mieszaninie i te właśnie powodują tak wiele walk i podziałów wśród braci.

2Tym 3:5: „którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj„.

Tak, jest czas dla uczniów Chrystusa, aby odwrócili się od ludzi. Boża miłość nie prowadzi nas do przytulania się do wszystkich. Jeśli idziemy za Jezusem Chrystusem nie będziemy poddawać się każdemu i nie będziemy wiązać bliskich relacji ze wszystkimi. Fałszywe nauczanie o miłości jako o tolerancji i akceptacji wszystkiego i wszystkich jest humanistyczną koncepcja typu new age, która jest bardzo niebezpieczna. Kochanie każdego nie oznacza zbliżania się do wszystkich.

Jezus jadał z grzesznikami i pozwalał na to, aby prostytutki namaszczały Jego głowę i obmywały Jego stopy łzami, lecz znał ich serca i wiedział, że przyjmą Go jako Pana i Króla. Jezus nie ulegał religijnym ludziom napełnionym duchową pychą i nie nawiązywał z nimi bliskich relacji. Nie znaczy to, że ich nie kochał, i nie znaczy to, że nie pragnął, aby pojęli kim On jest i aby szukali prawdziwego królestwa Bożego. Jezus nie otwierał się przed wszystkimi, ponieważ znał serca wszystkich. Chrystus w nas przez Ducha Świętego będzie czynił dla nas to samo dziś.

Jn 2:24: „Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich„.

2Kor 6:14: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?

Tak więc:

2Kor 6:17-18: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;”

2 Cor 7:1: „mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej„.

Dążcie do miłości,ona nigdy nie zawodzi,

a Jego królestwa trwa na wieki.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

deeo

Substancja Ducha

logo

Substancja Ducha
Ron McGatlin

Substancja Boża jest dostępna, aby przebywać w okupionej ludzkości. Bożym pragnieniem jest, aby Jego życie przez Jego Ducha przepływało z tronu w niebie bezpośrednio do serc Jego synów i córek na ziemi. („Synowie” nie oznaczają płci.) Ojciec, Syn (Jezus) i Duch Święty mają każdy swój udział w dziele przelewania substancji Bożej z tronu w niebie do glinianych naczyń na ziemi. Ojciec jest stwórcą i inicjatorem. Syn jest Zbawicielem, Królem i Panem; Duch Święty jest przekształconą substancją Ojca i Syna. Bożym planem i Jego pragnieniem jest, aby zamieszkać wewnątrz i przepływać przez odkupioną ludzkość, aby odkupić i zarządzać wszystkimi aspektami życia na Planecie Ziemi z doskonałą miłością i sprawiedliwością.

Jest to ta szczątkowa struktura królestwa Bożego na ziemi z niebios, aby rządzić i panować na ziemi tak, jak to jest w niebie. Substancja Boża przepływająca do i przez człowieka to rząd Boży – królestwo Chrystusa na ziemi. Każdy aspekt życia na świecie i każdy system na planecie mają zostać odkupione i przemienione czy przeniesione do królestwa Bożego. TO jest ewangelia (dobra nowina) królestwa Bożego. Pełne odkupienie wszystkiego, co zostało stracone w pierwszym Adamie, należy do głównego celu ostatniego Adama, Chrystusa Jezusa, posłanego z niebios przez Boga Ojca a obecnie przepływające przez Ducha Świętego do synów Bożych.

Wielką zmianą na świecie jest początek końca religii, która uwolniła moc duszy człowieczej. Dojrzewanie synów Bożych przekazuje substancję Bożą przez Ducha. Moc religii i duszy są związane z drzewem poznania, z którego my wszyscy zaczerpnęliśmy przez pierwszego Adama. Nieposłuszeństwo Adama uwolniło uczynki ciemności i one ciągle mogą być przekazywane przez moc duszy człowieka. Substancja Boża przepływające przez Ducha Świętego i przebywająca w Bożym ludzie mówi o drzewie życia. W pierwszym Adamie grzech oddzielił nas od drzewa życia, w Chrystusie Jezusie uzyskaliśmy możliwość ponownego pełnego udziału w drzewie Życia.

Powrót do Drzewa Życia
Przez ostatnie siedemnaście osiemnaście stulecie kościół funkcjonował na różnych poziomach mocy duszy opartej na intelektualnym rozeznawaniu Biblii. W tym okresie, który czasami nazywamy wiekami ciemności, kościół funkcjonował przede wszystkim w ten sposób. Niemniej, w ostatnich stuleciach dobywa się nieustanna praca Boże przenosząca nas z powrotem ku drzewu życia, substancji żywota Bożego przez Ducha Świętego. Jeszcze nie zakończony proces przechodzenia z ciemności bezbożnej światowości i religii do światło królestwa Bożego doprowadził w sporej części kościoła do okresu mieszaniny ciemności ze światłością.

Obecnie przeżywamy, i będzie to się działo dalej, wzrastające dzieło oczyszczania ludzi Bożych z minionych ciemności. Ta mieszanina musi zostać usunięta. Wzór czystej i świętej „ekklesia” zstępuje z nieba i jest kształtowany na ziemi, jako styl życia Nowego Jeruzalem.

Historycznie, w większości, substancja Boża nie płynęła w minionych systemach kościelnych przez Ducha Świętego. Ten brak doprowadził do tego, że apostołowie i prorocy zostali zastąpieni teologami, którzy rozwijali nauczania przeważnie pochodzenia ludzkiego, bardzo intelektualne, a czasami demonicznie inspirowane. Te doktryny stały się zrębem dla kościelnych systemów religii skupionej na człowieku.

Nowy strumień substancji Bożej przez Jego Ducha ponownie daje życie apostołom i prorokom, jako pokornym, pełnym miłości, potężnym strażakom prawdy, aby ustanowili królestwo, które zaczęło się w Chrystusie i Jego uczniach w pierwszym wieku.

Oczywistą jest to, że królestwo Boże nie może być zbudowane na fundamencie minionych systemów kościelnych, ani nie może spocząć na obecnej mieszaninie, której nie brakuje w sporej części kościoła i służb.

Wiele współczesnych służb proroczych i apostolskich podjęło próbę budowania na tej mieszaninie i znajduje się w opłakanej sytuacji. Tłumy szukających zostały zwiedzione przez byłe religijne ciemności i ostatnio przez mieszaninę światłości i ciemności. Aby zdobyć tłumy i utrzymać się na fali usługujący nadal pobłażają i oddają głos mieszaninie tych systemów, próbując przedstawić świeże objawienie czy odnowione światło prawdy.

Nowe modele i formy kościoła nie mają żadnej wartości przed Bogiem jeśli nie posiadają rzeczywistej substancji Bożej i Ojca przepływającego do ludzi przez Świętego Ducha Bożego, który przynosi dobrą nowinę o prawdziwym królestwie Bożym.

Relacyjne grupy i sieci skupione na wzroście przy pomocy relacji międzyludzkich pozbawione przepływu substancji Bożej, mają niewielką duchową wartość bądź nie mają jej wcale. Jest to podobne do świeckich grup wsparcia.

Grupy relacyjne oparte na minionych kościelnych systemach ciemności czy obecnych mieszaninach nie stworzą królestwa Bożego na ziemi, jak jest w niebie. W rzeczywistości, będzie to prowadziło do zamieszania i przedwcześnie zakończony się. Wśród wielu innych, na zgromadzeniach i w sieci Bożej będą obecne dwa czynniki.

Po pierwsze: Duch Święty będzie przynosił substancję Bożą, w tym panowanie Chrystusa jako Głowy.

Po drugie: w centrum szukania będzie prawdziwe królestwo Boże i Jego sprawiedliwość.

Dziś Duch Święty wzywa, aby powstali święci, czystego serca, obdarowani apostołowie i prorocy, i głosili potężne czyste przesłanie ewangelii królestwa. W czasie chrztu Jezusa Duch Święty zstąpił na Niego i Pan zaczął służbę nauczania i głoszenia demonstrując królestwo Boże. W dniu Zielonych Świąt substancja Boża przepłynęła do mężczyzn i kobiet Bożych przez Ducha Świętego uzdalniając ich do wykonywania dzieła Chrystusa. Ci uczniowie, napełnieni Duchem Świętym, poszli czyniąc dzieła Boże tak, jak Pan wykonywał je z nimi przez Ducha Świętego.

Mk 16:19-20: A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.
Amen.

Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia (Ag. 2:9).

Jeśli czytasz to i nadal uciekasz przed pełną pracą Ducha Świętego, trzymasz się starych nauczań, które dewaluują chrzest Duchem Świętym, już najwyższy czas na to, abyś odłożył przeszłość i ruszył do przodu ku wyższemu powołaniu poznania Chrystusa Jezusa w mocy Jego zmartwychwstałego życia przepływającego przez Ducha Świętego.

Nic nie skorzystasz, jeśli pozwolisz religijnemu nauczaniu i starym ranom czy też obecnej mieszaninie, aby uniemożliwiły ci stać się pełną miarą dojrzałości Chrystusa, jako synowie Boży.

Proszę, przyjmij to: nie musisz rozumieć wszystkiego intelektualnie i nie musisz widzieć tego na własne naturalne oczy. To wszystko jest dostępne dziś PRZEZ WIARĘ. Co musimy uczynić, aby wykonywać te działa Boże? Wyłącznie uwierzyć w Tego, który został posłany (Jn. 6:28-29).

Mark 16:16-18: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Heb 11:1: „Wiara jest substancja tych rzeczy, których się spodziewamy, dowodem na to, czego nie widać
(wg wersji ang. – przyp.tłum.)

Substancja Boża obejmuje namaszczenie Boże – moc, miłość i mądrość Bożą, Ducha Chrystusa, manifestującą się obecność Bożą, samo życie Boże i łaskę Bożą. Łaska to „boski wpływ na serce i odzwierciedlenie tego wpływu w życiu” (strongs G5485). To wszystko, i znacznie więcej, jest dostępne przez bezpośrednie połączenie z Chrystusem, jeśli tylko przyłączysz się do Chrystusa na tronie przez Ducha Świętego.

Substancji Bożej można doświadczyć w manifestującej się obecności Bożej. Boża obecność często przychodzi na zgromadzenie najpierw w duchach i duszach (sercach) Bożych dzieci. Substancja Boża przepływająca z tronu do ich serc będzie płynąć dalej z nich. Atmosfera zostaje natychmiast pobudzona przez substancję Bożą. Gdy ludzie gromadzą się razem, atmosfera może być szczególnie naładowana substancją Bożą uwalniającą duchowe dzieła i manifestacje tego, co nadnaturalne.

Usługujące duchy (święci aniołowie) mogą przyjść, aby czynić nadnaturalne, cudowne działa wśród ludzi. Aniołów pociąga obecność Boża. Niemniej, demony panikują i uciekają wtedy szybko, gdy się im przeciwstawia. Dary mogą być aktywowane przez prorocze wypowiedzi, języki i interpretację, słowo wiedzy, słowo mądrości, duchowe wizje i objawienia czy cokolwiek, co jest potrzebne, aby zaspokoić potrzeby ludzi i chwały Bożej.

To i znacznie więcej to normalne biblijne dzieła Boże. To, czego wielu z nas doświadczyło w minionych religijnych kościołach było bezsilną formą pobożności, pozbawioną potężnej rzeczywistości substancji Bożej. Ostatnio możemy przeżywać mieszaninę łaski darów Bożych zanieczyszczonych przez nieczyste naczynia, co ostatecznie prowadzi do zniechęcających wyników i zamieszania. Duchowe rozeznanie wyostrzone w procesie używania jest konieczne, aby szybko rozeznać co jest z Boga, a co nie. Mając rozeznanie nie musimy obawiać się, że przyjmiemy mieszaninę, ponieważ możemy przyjmować to, co jest z Boga, równocześnie odrzucając to, co nie jest z Boga. Bóg jednak wzbudza ludzi bez mieszaniny, którzy przez Ducha przelewają substancję Bożą na ten świat, wykonując dzieła Jezusa.

Jn 14:12: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca„.

Dominującą cechą substancji Bożej jest miłość.

Gdy Chrystus Jezus będzie prowadził przez Ducha Świętego to każde spotkanie będzie inne. Cudowna moc manifestacji nie będzie przejawiać się tak samo i nie zawsze będzie rozpoznawalna na spotkaniach. Niemniej, zawsze tam, gdzie substancja Boża przepływa przez Ducha Świętego, będą obecne miłość i pokora. Nie należy milić miłości i pokory z ludzkimi uczuciami i towarzyskim wdziękiem, które opierają się na etykiecie zachowań. Miłość i pokora przepływające przez Ducha Świętego pochodzi z tronu a towarzyszą im sprawiedliwość, moc i mądrość Bożą. Pokój i radość to efekty miłości, z którą razem idą siła i sprawiedliwość do budowania i napominania.

1Kor 13:13: „A teraz pozostają nam wiara, nadzieja i miłość, a z nich najważniejsza jest miłość„.

Gal 5:22-23: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu„.

Ef 5:8-11: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie„.

Dążcie do miłości.
Ona nigdy nie zawodzi.
поисковая реклама сайта

Dawanie i branie w erze Królestwa

oh_logo

Ron McGatlin

Chwała Bogu, Szukajcie Go i królestwa Jego z całego serca. Wielka władza w Duchu przychodzi do tych, którzy naprawdę kochają Go i są powołani do Jego wielkich zadań. Cała ziemia drży przed Nim, Jego armia powstaje i wyjdzie z osmalonej ziemi upadłego świata, aby wejść do świeżego owocnego ogrodu Królestwa Bożego na ziemi, jak to jest w niebie (Joel 2:3).

Ps. 96:9-13: „Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio! Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy! Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności”.

Ogromne zmiany są przed nami w miarę jak poruszamy się ze skraju instytucjonalnego systemu kościelnego i bezbożnej świeckiej głupoty ku wiekowi podkreślającemu królestwo. Nigdzie te zmiany nie będą większe niż w dziedzinie funduszy i zaopatrzenia. Wielu nauczycieli założycieli królestwa znajduje się na drodze chodzenia w Duchu i demonstruje charakter i naturę Chrystusa. Ich celem jest ustanowienie na miejscu nowych sposobów królestwa. Niemniej, zanim przed nauczycielami królestwa są prorocy skarcenia głoszący powrót do świętości i odwrócenia się od zła i mieszaniny. Prorocy pokuty mówią, a dla tych, którzy nie słuchają i nie uklękną, aby okazać świętą, panującą obecność Boga wśród Jego ludu, jest to tylko sąd i ciemność. Drżyjcie przed potężną ręką Boga i odwróćcie się od głupich koncepcji bezbożnego sekularyzmu, szukania rozkoszy i religijnego życia pozbawionego jawnej obecności Bożej.

Nowe drogi królestwa niewiele będą przypominać drogi z przeszłości. Podstawowe zasady i motywacje leżące u podstaw tego, jak myślimy i żyjemy będą całkowicie inne. Rzeczywista obecność Chrystusa Jezusa w Duchu, jako Głow Jego zgromadzonego Ludu i jako Króla Jego królestwa zmienią wszystko. Po pewnym czasie stare drogi i systemy popadną w zapomnienie i zostaną zastąpione przez drogi Królestwa Bożego, które przez Boga było planowane przed wiekami, aby zostało wprowadzone przez przygotowanych do tego ludzi.

Pełne odnowienie i powrót królestwa Bożego na ziemi nie jest krótkoterminowym projektem. Zaczęło się ponad 2000 lat temu. Mogły być jakieś skoki do przodu od czasu do czasu, lecz ostateczna rzeczywistość, którą jest to, że wszystkie królestwa tego świata stają się królestwami Boga może być jeszcze jakiś kawałek przed nami, bądź może być bliżej niż nam się wydaje. Wspaniałe jest to, że ci, którzy chcą, mogą doświadczać tego królestwa teraz. Grupy i zgromadzenia, które trwają w zgodzie również mogą realnie przeżywać królestwo dziś. Postęp objawiania się królestwa posuwa się dziś na przód skokowo. Królestwo przychodzące w ludziach i grupach czy zgromadzeniach pociąga innych do prawdziwego królestwa, pomagając im wzrastać w duchowej rzeczywistości Królestwa Bożego.

Nowy wzorzec życia

Ostatecznie cała ludzkość nie będzie już więcej spoglądać na historię, aby uczyć się kształtowania przyszłości, lecz będzie patrzeć na Boga, zarówno co do teraźniejszości jak i przyszłości. Religia nie będzie już więcej funkcjonować, aby zarządzać kulturą i życiem ludzi. W pewnej chwili nie będzie już religijnych reguł, rytuałów czy praktyk. Święty lud o czystych sercach będzie miał otwarte duchowe oczy, aby widzieć i otwarte duchowe uszy, aby słyszeć, wolę Bożą we wszystkim. Świętość dla Pana stanie się sposobem życia.

Rozbite i podzielone życie skończy się. Rodziny, biznesy, służby i wszystkie inne wcześniej rozdzielone części życia zostaną połączone w jedno. Król i Jego królestwa będą w centrum uwagi i celu wszystkich aspektów życia. Centrum uwagi królestwa Bożego zmieni wszystkie aspekty kultury w tym również funkcjonowanie dawania i brania w biznesie, służbie, edukacji, rozrywce, sposobie rządzenia i wiele więcej.

Dawania i branie są istotnymi elementami kultury.

Dawanie i branie należą do skomplikowanych części kultury. Wszyscy dają i wszyscy otrzymują. Jest to podstawowe działanie między ludźmi czy jednostkami. Ludzie dają sobie nawzajem pieniądze, dobra, usługi i inne mniej namacalne czy duchowe rzeczy. Ludzie przyjmują również tak samo od innych ludzi.

Dawanie i przyjmowanie w świecie i oparte na religii

W kulturach świeckich i opartych na religijnych zasadach, daje się pracę własną i zdolności w pracy czy biznesie w oczekiwaniu na proporcjonalny odbiór (wynagrodzenie) w jakiejś formie, zazwyczaj w postaci wypłaty. Podatki przekazywane są dla rządów na podstawie prawnego zobowiązania zgodnie z prawodawstwem ziemi, oczekuje się socjalnych i społecznych korzyści. Ofiary bądź jałmużny dawane są ze współczucia instytucjom lub jednostkom, bądź na funkcjonowanie różnych organizacji w oczekiwaniu indywidualnych bądź społecznych korzyści. W świeckiej i religijnej kulturze skupionej na sobie dawana jest pewna forma względnej miłości czy uczucia za co w zamian oczekiwany jest zwrot w postaci jakiejś dobroci. We wszystkich aspektach życia istnieje dawanie i przyjmowanie. Jest to fundamentalna część oddziaływania między ludźmi.

Dawanie i przyjmowanie w królestwie działa inaczej.

W prawdziwym królestwie wszystko należy do króla. Wszelkie rzeczy wartościowe i bogactwa tego królestwa należą do króla. Król ma pełną władzę nad wykorzystaniem wszystkiego i wszystkich w królestwie. W królestwie ludzie są poddanymi króla.

Życzliwy król stara się o dobrobyt wszystkich swoich lojalnych poddanych. Mądry i życzliwy król przekazuje części ze swych własności w ręce jednostek, aby zarządzali nimi. Ludzie całkowicie zdają sobie sprawę z tego, że nie są właścicielami tych dóbr, lecz zarządcami króla. Rodzina króla ma szczególne miejsce, mimo że dalej są jego poddanymi. Synowie i córki króla są dziedzicami jego królestwa, a jednak wszystkie wartościowe przedmioty znajdujące się w ich rękach w tym również ich panowanie ostatecznie są własnością króla.

Dokładnie tak właśnie wygląda królestwo Boże na ziemi. Gdy rodzimy się w królestwie Bożym, wszystko, cokolwiek mamy i wszelkie nasze posiadłości, i wszystko czym jesteśmy należą do króla. To dlatego mądrą naszą służbą jest, abyśmy składali nasze ciała jako żywą, świętą ofiarę Bogu (Rzm. 12:1). My sami i wszystko, co mamy należy do Niego i nie należymy już do siebie samych. Zostaliśmy nabyci za cenę krzyża Chrystusa Jezusa, jednorodzonego i jedynego Syna Bożego (1Kor. 6:19-20).  Wyjątkowo w królestwie Bożym lojalni poddani mają możliwość stać się synami Króla. Król pragnie, aby wielu synów zostało nabytych do tej chwalebnej pozycji, jako współdziedziczący królestwa, rządzący i panujący razem z Chrystusem Jezusem (Hbr. 2:10-11; Rzm. 8:16-17).

W końcu, wszelkie dawanie i przyjmowanie w królestwie Bożym jest zgodne z wolą Króla. Wymaga się od nas, jako lojalnych sług i synów, abyśmy wszelkie dobra, które mamy w rękach przekazywali innym wtedy, tam i w taki sposób jak chce Król. Wszystko ma być wykorzystywane aby wspierać inicjatywy i pragnienia Króla. Wierny poddany, który używa królewskich dóbr na rozwój królestwa zgodnie z pragnieniami Króla i Jego wskazówkami otrzyma jeszcze więcej do zarządzania. Sługa, który jest niewierny, który sprzeniewierza dobra Króla na jakieś własne lub kogoś innego cele, nie zyska przychylności Króla i i może nie otrzymać więcej dóbr królewskich do zarządzania. Nawet to, co bezproduktywny podwładny posiada będzie mu zabrane i dane temu, który użyje tego zgodnie z pragnieniem Króla i Jego wskazówkami (Łk. 19:12-26) (Mt. 25:14-30).

Pragnienia i zarządzenia Króla muszą być przekazywane sługom i synom. W naturalnym królestwie król nie jest w stanie indywidualnie nakazywać i nadzorować każdego poddanego osobiście, jak zarządza aktywami. Tak więc, królowie ustanawiają prawa i zasady, które są przekazywane jako wyraz woli króla dla poddanych. Zaufani urzędnicy króla mają szkolić nadzorców, aby pouczały poddanych w królewskim prawie. Jeśli ktoś przychodzi z innego królestwa, musi zostać pouczony o prawach tego króla. Wnoszenie części praw czy reguł z jednego królestwa do drugiego, nie będzie mile widziane w żadnym królestwie. Ważne jest nie tylko przyjęcie zasad i praw nowego królestwa, lecz też pozostawienie tych z poprzedniego.

W królestwie Bożym istnieje unikalny system relacyjnej komunikacji. Przez zamieszkującego wewnątrz Ducha Świętego jest możliwe to, aby każdy sługa czy syn Boży miał stały dostęp do komunikacji z Bogiem. Król postanowił mieszkać wewnątrz i wśród wiernych poddanych z Jego królestwa. Duch Chrystusowy przez Ducha Świętego będzie zamieszkiwał w tych, którzy odrzucą stare sposoby, złożą całe rządzone przez siebie życie i przyjdą do Boga z całego swego serca. W królestwie Bożym następuje szkolenie w zarządzaniu nowych poddanych. Głównym celem tego szkolenia jest doprowadzenie ich do intymnej relacji przez Ducha Świętego z królem. Po wyjściu z babilońskiego królestwa ich umysły musi zostać napełnione nowymi drogami królestwa Bożego (Rzm. 12:2). Sporo z filozofii upadłego świata znalazło swoje miejsce w systemach kościoła minionych stuleci i najwyraźniej dobrze się trzyma, zwiększając nawet swoje wpływy. Tak więc, ta przemiana na królestwo Boże wymaga oczyszczenia ze starych religijnych sposobów i sposobów upadłego świata.

W dodatku do infiltracji kościoła przez światowe sposoby, religia również wprowadziła do kościoła. Z drugiej strony krzyża, ludzie nie mają królestwa w sobie, Duch Święty nie zamieszkuje w nich, aby wprowadzać charakter i naturę Chrystusa w nich, aby prowadzić ich we wszystkich sprawach, Boży wybrani ludzi funkcjonują w oparciu o prawo.

Duch Święty zstąpił na wybranych mężów, aby przekazać Boże prawo, aby zostało spisane i przekazane ludziom Prawa były zasadami i standardami postępowania, które miały wyznaczyć minimalne wymagania oddawania szacunku i czci dla Boga. Prawa i rytuały poprzedzały przyjście Chrystusa i były tylko cieniem czy obrazem królestwa, które miało przyjść po tym, gdy Chrystus przyszedł odkupić ludzi i ponownie ustanowić królestwo Boże.

Prawa i rytuały miały zakończyć swoje funkcjonowanie wraz z ustanowieniem w Chrystusie Jezusie prawdziwego królestwa. Zasłona została zdjęta i potencjalna intymna relacja z Ojcem przez Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego ustanowiona. Krew zwierząt została zastąpiona raz na zawsze ofiarą krwi Jezusa. Kapłaństwo uległo zmianie: już nie zachodzi więcej potrzeba obecności człowieka (kapłana, plebana, pastora itd.) aby stawał przed Bogiem za ludźmi. Chrystus w ludziach przez Ducha Świętego odnowił kapłaństwo tych wierzących. W królestwie jest rzeczywiście jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus (1 Tm. 2:5).

Dla tych, którzy są odkupieni w Chrystusie dawania zmieniło się na zawsze. Nasze życie i wszystko, co posiadamy należą to Tego, który nas nabył. Już więcej prawo nie określa części naszego dawania na świątynię czy kościelny system. Wszystko należy do Niego i Chrystus Jezus przez Ducha Świętego kieruje wykorzystaniem naszego życia i wszystkiego, co znajduje się w naszych rękach, zgodnie ze Swoją wolą.

W królestwie nie dajemy siebie ani pieniędzy czy posiadłości po to, aby otrzymać w zamian zaspokojenie naszych potrzeb czy po to, aby sfinansować naszą służbę. Dajemy zgodnie z poleceniami Króla na Jego cele i pragnienia. Służymy Królowi i zarządzamy Jego dobrami dla Niego z godnie z Jego pragnieniem i poleceniami. W królestwie nie dajemy miłości po to, aby z powrotem otrzymać miłość. Miłość jest w królestwie bezwarunkową miłością od Boga, do Boga ido bliźniego. Pracujemy po to, aby zaspokoić potrzeby innych i królestwa. Robimy to, co możemy najlepszego w dowolnej dziedzinie, którą Król nam przeznaczył i uzdolnił do służenia tam. Robiąc w ten sposób potrzeby wszystkich są zaspokojone. Na tym polega szukanie królestwa i Jego sprawiedliwych dróg bycia i działania z całego serca.

Mat 6:31-34: „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia„.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

For much more on life in the kingdom of God download free the “Kingdom Growth Guides – From Religion to Relationship.”

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi

a królestwo Jego trwa na wieki.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

раскрутка сайта

Wstąp tutaj

oh_logo

Ron McGatlin

Czy należysz do tych licznych, którzy słyszą wezwanie do wstąpienia na wyższe miejsce z Bogiem w Duchu? Czy pragniesz być uniesionym ponad troski tego świata? Wydaje się, że jest to pragnieniem wielu, aby poszybować do niebios daleko ponad małość ludzkiej walki wprost ku niezgłębionej miłości, aby otrzymać zasoby konieczne do walki z życiowymi sprawami.

Obj. 4:1  „Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: „Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem„.

Moi drodzy bracia i siostry, oto nadchodzi czas, kiedy, jeśli mamy być uwolnieni do wznoszenia się w Duchu do rzeczywistości miłości i mądrości, które usunie wszelkie nasze chwilowe zrozumienie i połączy nas z wiecznym źródłem miłości, twórczości, prawdy i mądrości, będziemy musieli zostawić zależność od naszych naturalnych, ludzkich zdolności rozumienia.

Ponieważ to przy Bożym tronie, szczycie wszelkiego życia, możemy stać się jedno z Duchem, który tworzy i generuje wszelką prawdę z mocą i mądrością w doskonałej miłości, które sięgają znacznie poza wszelkie ludzkie zrozumienie. To tam, przy wierzchołku wszelkiego życia, zbawieni mają przywilej przystępowania do Bożego tronu przez Pana wszystkiego. To tutaj, w tym miejscu stawania się jedno w Duchu z Bogiem, łączymy się z fundamentem wszelkiego życia. To z tego źródła, odkupione, napełnione Duchem istoty, Boży królowie i kapłani na ziemi mają przywilej czerpania z wiecznej mądrości i niebiańskiego zrozumienia. To tutaj przemienione ludzkie istoty mają dostęp do strumienia Bożej miłości i mocy, aby żyć na tej ziemi jako synowie Boży w Chrystusie Jezusie, wprowadzając Królestwo Boże na ziemi, jak jest w niebie.

Odpowiedź na każdy problem ziemi jest przechowywany w obfitości nieskończonych Bożych zasobów. Nieograniczona miłość, moc, mądrość i zrozumienie oczekują w nieskończonych rezerwach nieba. Chrystus Jezus, Syn Boży, Ten, w którym i dla którego to wszystko zostało stworzone, ma pełny dostęp i władzę nad tym całym rezerwuarem wartościowych rzeczy należących do Boga Ojca. Wszystko, co jest potrzebne, aby wprowadzić królestwo Boże na ziemi, jak jest w niebie, oczekuje na oczyszczonych synów Bożych, aby przyjęli i przekazali światu.

Jest pewien problem.

Nie było żadnego rozdzielenia między Adamem, a Bogiem przed upadkiem. Kiedy jednak wszedł grzech, ludzkość została oddzielona od Boga i oddzielona od niebiańskich zasobów. Ostatni Adam, Jezus, nie urodził się pod grzechem pierwszego Adama i żył w całkowitej świętości. Tak więc Jezus, po tym, gdy zstąpił na niego Duch Święty i pozostał na Nim, miał dostęp do niebiańskich pokładów. Ponownie, pierwszy raz od czasu upadku Adama, był na ziemi człowiek, którego nie oddzielał od Boga żaden grzech, człowiek, który miał pełny dostęp do tych zasobów nieba.

Ale Jezus mógł być tylko w jednym miejscu w jednym czasie, jako człowiek w ziemskim ciele. Boży cel obejmował wprowadzenie wielu uświęconych synów, którzy przez Jezusa będą mieli dostęp do tych źródeł niebiańskich i będą wykonywali pracę przypisaną pierwszemu Adamowi, któremu nakazano, aby się rozmnażał, był owocny i panował na ziemi.

Heb 2:10-11: Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,

Rdz. 1:28: I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Zaproszenie do wstąpienia na górę jest realne. Drzwi są otwarte. Ogłaszam ci dzisiaj, że drzwi więzienia są otwarte, możesz być wolny i poszybować ku duchowym niebiosom i do świętej sali tronowej Boga. Tutaj w Jego obecności, posadzony przy stole Pańskim, możesz dokonywać wstawiennictwa za potrzeby życia i tego świata. Prośby mogą zostać zaspokojone z zasobów niebios. Mądrość i moc, aby rozprawiać się z wszelkimi potrzebami ziemi udzielane są za darmo. Pragnienie i wola Boża mogą być wyraźnie wszczepione do serc uświęconych synów, aby zostały wykonane na tym świecie. Ostateczne uprawomocnienie przez miłość Bożą może zostać wlane w pokornych synów w obecności Jego świętego ognia, aby go zanieść do uzdrawiania i przemiany ludzi ze świata.

Iz. 61:1: Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,

Łk. 4:18-19: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, (19) abym zwiastował miłościwy rok Pana„.

Jn 20:21 … ” Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam„.

Ziemskie myślenie może ograniczyć nasze zezwolenie na wstęp do niebiańskiej rzeczywistości Ducha i w ten sposób ograniczyć nasz potencjalny dostęp do niebiańskich zasobów, koniecznych do skutecznej służby, która ma wprowadzać rzeczywiste zmiany u ludzi tego świata.

Ziemskie (cielesne) myślenia bardzo silnie ciąży ku naturalnemu adamowemu umysłowi, który ciągle funkcjonuje u ludzi, którzy jeszcze nie wierzą i nie szukają zwycięstwa nad grzechem w swym życiu: u których zostało zniszczone duchowe połączenie spowodowane przez grzech. Taką postawę charakteryzuje: „nie mogę” – nie mogę zwyciężyć, nie mogę być bez grzechu; chcę naprawdę wejść do duchowej rzeczywistości, lecz jakoś nie mogę się tam dostać -naprawdę nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest realne dla mnie w tym życiu,.. itd.,… Te wszystkie „nie mogę” opierają się na tym co „mogę” ludzkiej pychy z drzewa poznania i nie mają żadnego udziału w drzewie życia. Innymi słowy: wyrastają one z uzależnienia od ludzkiego zrozumienia i wysiłków.

Poznanie z własnego doświadczenia czystej miłości Bożej jest najbardziej uniżającą rzeczywistością życiową. Intensywność mocy Jego miłości przygniata nas i stal napełnia nasze serca łzami wdzięczności i miłości do Niego. Jedna chwila, w Jego miłości przemienia nasze umysły. Pycha tego świata i wartości zbudowane na naszym naturalnym, ludzkim pojmowaniu, na ludzkiej sile, stają się bezwartościowe. Poznać Jego miłość, to być złamanym.

Przez nasze złamanie, otwiera się droga dla pokornych do mądrości królestwa pochodzącej z Tronu. Prosty impuls (zastrzyk) bezpośrednio od Boga, może wypełnić całą naszą istotę mądrością i zrozumieniem Bożym, które przewyższa i zastępuje całą ludzką naukę i nagromadzone poznanie.

Iz. 57:15: „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych„.

Rzm 12:16: „Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych„.

Jk. 4:6: … „Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje„.

Jk. 4:10: „Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was„.

1 Pet 5:6: „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego„.

Kol 3:1-2: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi„.

Ojcze, przychodzimy do Ciebie, aby uniżyć się przed Tobą i prosić o miłosierdzie i łaskę. Pokutujemy z pychy i arogancji prowadzącej do życia i szukania rozwiązań dla ludzi ze świata przy pomocy naturalnego, ludzkiego rozumienia. Decydujemy się odwrócić od naszych głupich dróg grzechu. Oczyść nas, Ojcze, drogocenną krwią Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Oczyść nas od wszelkiego trwania w grzechu i od religijnych dróg. Przychodzimy ponownie do Ciebie opróżniając siebie i składając wszystko na Twoim niebiańskim ołtarzu. Ojcze, przyjmuj naszego złamanego i pokornego ducha; ożyw naszego ducha i nasze serca Twoim życiem.

Ojcze, spoglądamy w górę na Ciebie i widzimy otwarte drzwi naszego więzienia ziemskiego myślenia. Podnosimy nasze oblicza, nasze ręce i serca ku Tobie. Nastawiamy nasze umysły i serca na Twoje niebiańską rzeczywistość i z całych serc i dusz wzywamy Twoje Święte Imię: podnieś nas do miejsce niebieskich i wypełnij nas Twoją miłością, abyśmy mogli podobać się Tobie. Nie odrzucaj nas, Panie, ponieważ jesteśmy pochłonięci Twoją miłością i nie możemy – i nie będziemy – żyć bez Ciebie. Ty jedynie jesteś godny i pełen chwały ponad wszystko. Nie patrz na nasze braki, lecz uzupełnij nas Sobą. Oczyść nasz Twoją świętą miłością, abyśmy stali się na zawsze jedno z Tobą. Ojcze, spraw, abyśmy byli nośnikami Twojej miłości.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

раскрутка

Królewskie Pokrewieństwo

oh_logo

Ron McGatlin

(Uwaga: Aby uchwycić ogrom tematu, tego, co jest blisko, może okazać się, że to słowo będzie wymagać rozważania z modlitwą. Wierzę, że jest to co najmniej jedno z najważniejszych rozważań w naszej drodze przez czasy przemiany i transformacji ku potężnej rzeczywistości stylu życia i rządu w stylu Królestwa Bożego.- Ron)

Bóg nadal posuwa nas do przodu w objawianiu Jego Królestwa przez intymną relację Nim przez Ducha. Życie, w którym łączymy się z Jego życiem i bierzemy w nim udział, jest podobne do pięknego ogrodu codziennej świeżości i piękna. Gdy pijemy Jego życie, jemy Jego charakter i naturę, jesteśmy przemieniani. Jaskrawość Jego obecności objawia Jego absolutną świętość, głębię Jego miłości i siłę Jego mocy. Zaprawdę, Jego Królestwo jest doskonałą sprawiedliwością, pokojem i radością W DUCHU ŚWIĘTYM (Rzm. 14:17).

Zaprawdę, znacznie słów „pić Jego krew i jeść Jego ciało” jest wspaniałe, gdy słucha się ich uszami ducha (Jn. 6:51-57). Prawdziwa duchowa komunia jest intymnym uczestnictwem w życiu Chrystusa, duchowym życiem we krewi i duchowym chlebem życia czym jest Jego życie, charakter i natura. Ta duchowa rzeczywistość na zawsze jest zobrazowana dla nas w naturalnym akcie uczestniczenia w naturalnym chlebie i winie. Gdy Jezus złamał chleb i przekazał kielich, powiedział: „Weźcie. Jedzcie. To jest Moje ciało„, oraz „Pijcie. To jest Moja krew nowego przymierza„. Ten wspaniały proroczy obraz naturalnego chleba i wina ma przypominać nam o tym, że musimy również jeść i pić duchowy chleb i duchowe wino. Współudział w Chrystusie jest wspominany za każdym razem, gdy jemy naturalny posiłek. Ponieważ jemy codziennie, codziennie przypomina nam się, abyśmy jedli duchowy chleb i pili duchowe wino uczestnicząc w Chrystusie w Duchu. W tej intymnej komunii jesteśmy przemieniani.

Naturalne życie jest w naturalnej krwi. Duch Chrystusa jest życiem dla duchowego ciała jak krew dla naturalnego ciała. Jedzenie naturalnego chleba jest pokarmem dla ciała i dodaje siły. Duchowy pokarm i siła bierze się z uczestniczenia w charakterze i naturze Chrystusa, chleba żywota. Gdy uczestniczymy w Nim w Duchu, Jego Duch kształtuje się w nas. Substancja Jego Ducha przepływa przez naszego duchowego człowieka a Jego charakter i natura przesiąka do naszych naturalnych ciał. Tak więc, uczestniczymy w „Królewskim Pokrewieństwie” Boga w Chrystusie Jezusie. Selah.

Jesteśmy stworzeni do tego, aby być królami i kapłanami

Królowie rządzą w naturalnym świecie a kapłani zwracają się do Ducha Bożego w rzeczywistości nieba (Obj. 1:6). Ty i ja jesteśmy istotami, które mają duszę (umysł, wolę i emocje) i życie w naturalnej ziemskiej krwi (1Tes. 5:23). Możemy funkcjonować zarówno w tym naturalnym świecie jak i w duchowym. Wyłącznie ludzkie istoty mają taki potencjał. Żadna inna istota nie została stworzona do tego, aby była istotą duchową i żyła w naturalnym ciele równocześnie. W tym naturalnym ciele mamy zmysły wzroku, słuchu, smaku, powonienia i dotyku, i są one wzorowane na zmysłach duchowych. Naturalne ciało jest również wzorowane na duchowym ciele i uczynione na podobieństwo Ducha Świętego. Te same pięć zmysłów, które istnieją w naturalnym ciele, jest rozpoznawanych w naszym duchowym ciele. Selah.

Przeznaczeniem ludzkich istot jest zwracanie się do Ducha Świętego i do naturalnego świata, jako opiekunów i szafarzy tego, co Bóg stworzył jako naturalną rzeczywistość i zgodnie z Jego pragnieniami oraz poleceniami, które są przekazywane przez Ducha Świętego duchowi ludzkiemu. Zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby być łącznikiem między Duchem Bożym i naturalnym światem. Jesteśmy wstawiennikami między ziemią a niebem, jesteśmy grupą interwencyjną z nieba na ziemi. Tak więc, przez Chrystusa odnosimy się do Boga przez nasze duchowe ciała i do tego świata przez nasze naturalne ciała. Nasze dusze otrzymują Boże życie i rozkazy do Ducha Bożego w rzeczywistości nieba oraz sprzężenie zwrotne z naturalnego świata, po czym podejmujemy twórcze decyzje, które mają wpływ na życie na ziemi. Nasze pierwotne zadanie, jakie Bóg zlecił Adamowi, gdy go stworzył, to być owocnymi, rozmnażać się i panować (Rdz. 1:26-28).

Najpierw to co naturalne, a potem duchowe

Z tradycyjnego punktu widzenia poniższy werset odnosi się do tego, co będzie po życiu tutaj. Niemniej, wierzę, że mając objawienie miary pełni Chrystusowej, która kształtuje się w Jego ludzie przez Ducha, jesteśmy nie tylko ludźmi z prochu ziemi, lecz również niebieskimi ludźmi Chrystusa Jezusa. Chrystus jest istotą kształtowaną w nas duchowo aż do osiągnięcia pełni wymiarów Chrystusa (Ef. 4:13). Jest to tajemnica Chrystusa w tobie, nadzieja chwały (Kol. 1:27).

1 Cor 15:46-49: Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.

W odkupieniu, to, co naturalne jest pierwsze i zmierza ku temu, co duchowe. Początkowo, zaraz po stworzeniu, duch był na pierwszym miejscu, ponieważ wszystko, co naturalne, zostało stworzone z duchowej rzeczywistości. Stworzenie naturalne jest wzorowane na tym, co istnieje w duchowej. W ten sposób Bóg objawia coś o Sobie Samym w Swym stworzeniu (Rzm. 1:19-20; Hebr. 11:3).

U duchowo dojrzałych synów Bożych istota Ducha wypełnia formy naturalnych ciał. Duchowe ciało Chrystusa wypełnia nasze naturalne ciała przemieniając naturalnego człowieka z obrazu ziemskiego człowieka w obraz niebieskiego człowieka. Selah.

Gal 2:20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus

Jn 14:20: „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.

Jn 15:4: trwajcie we mnie, a Ja w was

John 17:23: Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności,

Z martwychwzbudzony Chrystus

Czy jest to możliwe, żeby Duch zmartwychwstałego Chrystusa, który jest życiem, mógł mieszkać w nas i przemieniać nasz ziemskie ciała z gliny? Czy to możliwe, aby duchowa substancja życia, krew zmartwychwstałego Chrystusa, mogła wydawać życie Chrystusa w Jego ludzie jeszcze przed ich naturalną śmiercią? Czy jest taki potencjał w życiu z wiary, który przywłaszczy sobie ten sam charakter i naturę Chrystusa, wykonującego te same uczynki, które czynił Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi? Czy naprawdę Jezus Chrystus żyje i zasiada po prawicy Ojca w Niebie i w tym samym czasie żyje Jego Ciało i Oblubienica na ziemi przez Jego Ducha?

Jeśli tak, to być może wyjaśnia fakt, że ziemscy apostołowie w swej własnej służbie po dniu Zielonych Świąt przeżywali te same dzieła, które czynił Jezus. Może to również wyjaśnić wiele manifestacji i doniesień o dziejących się cudach na całym świecie? Czy można w ten sposób wyjaśnić to, że dojrzali synowi Boży, że całe stworzenie wyczekuje na to odkupienie?

Rom 8:18-22: Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić w nas. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.

Cierpienia obecnego czasu są częścią przygotowania na chwałę, która ma się objawić w nas. Bóg przygotowuje czystych świętych ludzi, aby stali się zmartwychwstałym życiem Chrystusa Jezusa, aby odkupić królestwa ziemi. Bóg będzie miał synów (mężczyzn i kobiety), którzy NIE przehandlują potęgi życia Chrystusa. Będą mężczyźni i kobiety o czystych rękach i czystych sercach, którzy zniosą cierpienia jakie wiążą się z byciem światłem zmartwychwstałego życia Chrystusa w ciemnym świecie i wstąpią na górę Pana.

Biorąc wszystko pod uwagę: weszliśmy w najbardziej pełen chwały czas. Ludzie na całym świecie, a szczególnie w zachodnich krajach, zaczynają szukać czegoś lepszego niż to, czym żyli do tej pory. Zaczynają rozglądać się w poszukiwaniu czegoś, czemu można zaufać, czy to przywódców, czy rządów, ekonomii, a płytkie religie kruszą się przed ich oczyma. Równocześnie wściekły ogień złych napastników straszy, że ich doścignie i zniewoli.

Strach jest negatywem wiary, jest zaprzeczeniem wiary w Boga. Wielu zaczyna szukać wiary po to, aby pokonać strach. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, lecz z pewnością o wiele bardziej chodzi tu o intymne zwracanie się do Niego, niż tylko początkowa pokuta i zwrócenie się do Niego.

Prawdopodobnie wchodzimy w najbardziej żyzny dla głoszenia i demonstrowania ewangelii Królestwa Bożego okres, jaki kiedykolwiek do tej pory istniał. Wierzę, że wielu czytających to teraz narodziło się i żyje właśnie ze względu na ten czas. Powstań i zajaśnij, gdyż chwała Pańska rozbłysła nad tobą.

Isa 60:1-5: Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą.

I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach.

Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie.

Dążcie do miłości. Ona nigdy nie zawodzi

a Królestwo Jego trwa wiecznie.

Ron McGatlin

www.openheaven.com

basileia@earthlink.netсайт

Czy Babilon już płonie?

Ron McGatlin

Nawet przypadkowy obserwator jest pod wrażeniem ogólnej degeneracji i zepsucia światowych systemów, które wydają się być na kursie ku całkowitemu rozpadowi. Światowe ekonomie zagrożone są runięciem, rządy pogrzebane w długach. W miarę jak trwałe wartości, które przez stulecia służyły umacnianiu rodzin i państw są obalane, moralny upadek jest zdumiewający.

Rolnicze życie, które karmiło i dostarczało żywności ludziom przez całą historię, zostało przehandlowane na systemy produkcji uzależnionej od energii, który nie są w stanie bez ogromnych ilości ropy i innych źródeł energii podtrzymać życia mas. Już wielkie ilości ludzi głodują w różnych częściach świata. Nawet małe niewielkie przerwy w dostawie ropy mogą spowodować ogromny chaos, a poważne przerwy spowodują głód milionów ludzi, którzy nie potrafią już w naturalny sposób wyprodukować tego, co niezbędne do ich życia.

W biznesie, rządach i kościołach nadal jest ujawniane zepsute przywództwo. Struktura rodziny zachodniego świata nadal rozkłada się. Przemoc wzrasta, a strach jest światowym składnikiem życia. W miarę jak wojownicze religie starają się zastraszyć i wytępić inne, religijne walki grożą ogarnięciem całego świata.

Nasza planeta się zmienia, lasy znikają, pustynie rozszerzają swoje obszary, pokrywy lodowe topnieją. Te planetarne zmiany niszczą stałe przez stulecia schematy pogody i wpływają na światowe zasoby żywności. Gatunki zwierząt są zagrożone wyginięciem a w oceanach ubywa żywych stworzeń.

To, że ten świat niszczeje jest skutkiem decyzji podjętej przez ludzkość, aby układać sobie życie bez Bożej miłości, mądrości i mocy.

Bóg kocha ten świat i daje Swego jedynego Syna, aby odkupić go z niszczących dróg złego (Jn.3:16).

Świat ginie nie dlatego, że Bóg jest zły i zsyła straszny sąd, lecz jest to skutkiem ludzkich dróg. Bóg stworzył ziemię i człowieka, aby panował na ziemi. Bóg wie wszystko, co jest potrzebne, aby ta ziemia miała się dobrze. Bóg również dał wszystko, co jest potrzebne do zarządzania światem, aby życie mogło trwać i być błogosławione na ziemi. Ludzkość musi tylko skorzystać z Bożego zaopatrzenia i zastosować Boże sposoby zarządzania ziemią, ponieważ Królestwo Boże to sprawiedliwości, pokój i radość w Duchu Świętym.

Pojawiające się Nowa Jerozolima i Izrael Boży to przykłady życia w królestwie na ziemi jak jest w niebie. Wielki konflikt na ziemi to przykład miasta, Nowej Jerozolimy, stojącego w opozycji do Babilonu, który w przeważającej części rządzi obecnie na naszej planecie. Nowa Jerozolima jest miastem światłości Bożej, Babilon jest miastem ciemności wroga. Tam gdzie panują rządy Babilonu, tam odbywa się ruch w kierunku ciemności i śmierci. Tam gdzie, panują wzorce z Nowej Jeruzolimy, tam ruch zmierza ku światłu i życiu.

Czy Babilon i wszystko co zbudował płonie?

Babilon już upadł duchowo i stał się siedliskiem demonów. Wielki autorytet i światło prawdy zstąpiło ogłaszając upadek Babilonu. Światło i objawienie Nowej Jerozolimy jako Oblubienicy Chrystusa i potencjał królestwa niebios w Bożych ludziach obecnie robi sobie obecnie drogę do ostatecznego spalenia miasta Babilon, który jest wzorcowym miastem rządu systemów tego świata.

Obj. 18:1: Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku.

Obj. 18:2: I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

Tłumaczenie drugiego wersu robi takie wrażenie, jakby demony zamieszkujące Babilon były w więzieniu lub w klatce. To samo słowo już użyte zarówno w znaczeniu więzienia czy klatki jako miejsca ochronnego. Spoglądając na grekę rozumiemy, że te złe duchy strzegą więzienia i klatki, a nie znajdują się w nich. Niektóre działania złych duchów, które prowadzą do związania w Babilonie to: pycha, pożądliwość, chciwość, rywalizacja, uzależnienia, kłótnie i przemoc.

Obj. 18:3: Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Czym jest tajemnica Babilonu?

Niektórzy przyjęli, że religijny system kościoła ma być całym Babilonem. Tak, religijne systemy kościelne są bardzo mocna zainfekowane i zarządzane przez tajemny Babilon. Niemniej, Babilon jest znacznie bardziej obszerny i zawładnął nie tylko religijnymi systemami. Tak, samowolny system kościelny jest na pierwszym miejscu, ponieważ powinien być siłą królestwa, uniemożliwiającą Babilonowi przejęcie systemu tego świata. Niektóre z tych przejętych systemów to: handel, rozrywka, rekreacja, światowa ekonomia i rządy.

Babilon jest duchowym i uniwersalnym wzorem rządu wymyślonym przez szatana, wprowadzającym jego rządy nad królestwami tego świata, który wpadł w jego ręce przez upadek Adama. Upadły Babilon płonie teraz ogniem Bożym ku zniszczeniu miasta rządzącego światem.

Obj. 18:4: I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.

W naturze ogień sprowadza materię do dymu, gazów i popiołu, nie pozostawiając niczego, co by się nadawało do odbudowania. Ogień Boży niszczy wszelkie zło i to, co zło zbudowało. Ten sam ogień Boży doprowadza do oczyszczenia z wpływów Babilonu, które dotknęły ludzi Bożych; obecność Boża wzbudza u nich prawdziwą świętość. Czyści i święci ludzie Boży zostają napełnieni radością Pańską i uzdolnieni do zaniesienia życia zgodnego z zasadami Nowego Jeruzalem, aby zastąpić zniszczone babilońskie panowanie.

Obj. 18:8-11: Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i marmuru,

Pojawia się wzorcowe miasto Boże, Nowe Jeruzalem.

Rev 21:9: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę i oblubienicę, małżonkę Baranka.

Obj. 21:2-4: I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Obj. 21:7: Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Łk. 12:31-32: lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. (32) Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Mat.5:5: Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Mat. 5:10: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

1 Kor 6:9-11: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

Obj. 21:27: I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Bóg postanowił dać ludzkości panowanie i nie będzie mieszał się bez zgody ludzkości na ziemi. Świat żnie to, co ludzkość zasiała.

Istnieje resztka, która jest nasieniem Chrystusa przygotowywanym do ponownego zasiania ziemi Chrystusem, rządem i panowaniem wraz z Nim. Stary świat zła jest niszczony, a nowa ziemia znajduje się w procesie odkupywania i oczyszczania, napełniana królestwem niebios.

Żona Baranka będzie rodzić Panu dzieci, które nie będą znały upadłych dróg pierwszego Adama, lecz będą dziećmi Bożymi. Wielu synów zostanie wprowadzonych do chwały i Bóg będzie miał szczęśliwą kolonię nieba na ziemi. Wszystko będzie odnawiane, niemniej, najpierw musimy być świadkami spalenie czy rozwianie tego, co stare – oczyszczenie ziemi w Jego ludzie, a następnie w świecie.

Nie jest to czas na powstrzymywanie się i ukrywanie.

Jest to czas na ucieczkę z Babilonu i zwrócenie się ku Nowej Jerozolimie. Szukajcie królestwa Bożego w Duchu. Pokutujcie i oczyszczajcie się ze starych dróg Babilonu, a bądźcie napełnieni drogami Chrystusa Jezusa.

Módlcie się nie o to, aby te stare systemy utrzymywały się i trwały dalej, lecz módlcie się o to, aby ludzie Boży zostali całkowicie oczyszczeni i umocnieni. Wszelkie rozwinięte modyfikacje złego, dalej pozostają złem. Płonące ognie pełnej pasji miłości do obecności Bożej dadzą sercu i życiu pasję, aby Bóg i Jego świętość wypełniły ziemię.

Płomienna miłość Boża i dla Boga przemieni to, co po ludzku słabe, w potężne naczynia miłości, prawdy, mądrości i mocy Bożej, i żaden przeciwnik nie będzie w stanie stanąć naprzeciw armii Bożej. Bóg wywołuje ludzi Bożych i wyposaża wielu synów dla chwały.

Wyjdź z Babilonu teraz, bądź napełniony Duchem uświęcenia i żyj w pasji Jego miłości i mocy. Teraz jest dzień, na który zostałeś posłany na ten świat. Pola bieleją na żniwo, które jest przed nami. Kłosy są już pełne, a chwasty są usuwane i palone. Czas żniwa zaczyna się. To jest czas ostatniego wezwania ciebie do wyjścia i pójścia na żniwa.

Ojcze, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi! Amen i Amen!

Dążcie do miłości.

Ona nigdy nie zawodzi, a Jego królestwo trwa na wieki.

Ron McGatlin

www.openheaven.com

basileia@earthlink.net

topodin