Znaki ostrzegawcze duchowego zagrożenia

Grady

J. Lee Grady

Nie ignoruj znaków ostrzegawczych. Może trzeba sprawdzić twoje priorytety w służbie.

Pewien mój zdesperowany przyjaciel skontaktował się ze mną, zmartwiony tym, że jego syn mógł się znaleźć pod wpływem chrześcijańskiej służby, która głosi wątpliwe doktryny. Lider głosi tam, że każdy kościół, w którym nie pojawiają się regularnie uzdrowienia nie idzie za prawdziwym Jezusem i sugeruje, że tylko jego małe zgromadzenie ma wewnętrzną drogę z Bogiem. Na szczęście, syn odkrył coś, co było niewłaściwe.

Szatan uwielbia wpychać chrześcijan w niezdrowe ekstrema, a niedojrzali chrześcijańscy liderzy czasami dopuszczają do tego, że młodzieżowa pycha, chciwość czy brak poczucia bezpieczeństwa wciągają ich w toksyczną duchowość. Skutkiem zawsze są poranieni ludzie. Nauczyłem się tego, że jest kilka wyraźnych znaków, wskazujących na to, że dana służba zboczyła od prawdy w stronę zwiedzenia. Oto taki najbardziej oczywiste:

1. Brak duchowej odpowiedzialności wobec innych. Zdrowi liderzy wiedzą o tym, że sami muszą się otaczać mentorami i doradcami, którzy mogą wyrażać wątpliwości, gdy zboczą z kursu. Księga Przypowieści 11:14 mówi: „…gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”. Jeśli jednak podążasz za liderem, prorokiem czy apostołem, który nie nie poddaje siebie samego żadnej formie odpowiedzialności, sam prosisz się o problemy.

Bez względu na to, jak bardzo żarliwe mogą być jego kazania, nigdy nie wiąż się z Samotnym Komandosem.

2. Nadmierne podkreślanie znaczenia pieniędzy. Może wydawać ci się, że do tej pory, po przewinięciu się tylu szarlatanów, którzy wykiwali ludzi, okradając ich z majątków, aby zbudować swoje posiadłości, tego już powinniśmy się tego nauczyć. Niemniej jednak, współczesny charyzmatyczny kościół ciągle jest podatny na tego typu skrajne finansowe intrygi. Pobożni liderzy zawsze wzywają ludzi, aby finansowali pracę kościoła czy ewangelizację na zewnątrz. W przeciwieństwie do nich niezdrowi liderzy manipulują ludźmi tak, aby napchać swoje portfele. Nie daj się omamić, gdy kaznodzieja robi cudaczne obietnice, co też takiego stanie się, gdy dasz jemu pieniądze.
Continue reading

Codzienne rozważania_30.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 4:3 PODOBNIE I MY, KIEDY BYLIŚMY DZIEĆMI, BYLIŚMY PODDANI W NIEWOLĘ ŻYWIOŁÓW TEGO ŚWIATA.

Niektórzy twierdzą, że zniewolenie zakonem można nazwać niewolą złych duchów. Czyżby Paweł sugerował, że zakon był jakimś pomysłem szatana? Nie. Paweł powiedział już, że zakon został dany Mojżeszowi przez Boga za pośrednictwem aniołów (3:19), a więc dobrych duchów a nie przez szatana. Szatan użył dobrych rzeczy (zakonu) dla zrealizowania swoich własnych złych celów, po to, aby zniewolić wszystkich ludzi. Podobnie jak opiekunowie dziecka mogą obchodzić się z nim źle, a nawet je tyranizować, czego ojciec nigdy nie zamierzał, podobnie i diabeł wykorzystał dobry zakon Boży aby tyranizować ludzi, co nigdy nie było Bożą intencją. Bóg chciał aby zakon objawił grzech i aby nakłonił ludzi do nawrócenia się z całego serca do Chrystusa. Szatan natomiast używa go po to, aby objawić grzech i pogrążyć ludzi w rozpaczy. Bóg zamierzał uczynić zakon krokiem pośrednim, wiodącym człowieka do usprawiedliwienia. Szatan natomiast używa go jako środka ostatecznego aby pogrążyć człowieka w potępieniu. Bóg chciał by zakon był stopniem wiodącym do wolności. Szatan zrobił z niego ślepy zaułek i oszukując swoje ofiary sprawia, że wpadają one w straszliwą niewolę, nie mając szansy ucieczki.
Pozdrawiam i życzę deszczu błogosławieństw dobrego Boga.

Codzienne rozważania_29.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 3:28
NIE MASZ ŻYDA ANI GREKA, NIE MASZ NIEWOLNIKA ANI WOLNEGO, NIE MASZ MĘŻCZYZNY ANI KOBIETY; ALBOWIEM WY WSZYSCY JEDNO JESTEŚCIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Nie ma różnicy jeśli chodzi o rasę. Bóg wezwał Abrahama i jego potomków (rasę żydowską) w tym celu, aby objawić im samego siebie. Gdy przyszedł Chrystus, wypełniła się obietnica Boża, mianowicie, w potomstwie Abrahama wszystkie rasy i narodowości ziemi miały dostąpić błogosławieństwa. Objęte tym są wszystkie narody i wszystkie rasy, kolory skóry i języki. Jesteśmy równi, zarówno pod względem potrzeby zbawienia, jak i naszej niezdolności, aby sobie na to zbawienie zapracować czy zasłużyć. Jesteśmy równi także a tym, że Bóg ofiarowuje nam to zbawienie za darmo w Chrystusie. Z chwilą przyjęcia tego zbawienia, nasza równość przemieni się w braterstwo i to takiego rodzaju, które może stworzyć tylko Chrystus. W każdym społeczeństwie na przestrzeni dziejów ludzkości rozwinęły się pewne systemy klasowe czy kastowe. Urodzenie, bogactwo, przywileje, wykształcenie rozdzieliły ludzi i utworzyły odrębne ich grupy. Ale w Chrystusie wszelkie przejawy snobizmu są zabronione i wszelkie zróżnicowanie klasowe stało się zbędne. W starożytnym świecie kobiety zawsze były pogardzane, nawet w judaizmie, bardzo często je wykorzystywano i niewłaściwie traktowano. Tutaj Paweł stwierdza, że w Chrystusie mężczyzna i kobieta są sobie równi. Stwierdza to Paweł, uważany przez ignorantów za anty feministę.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Codzienne rozważania_28.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

List do Galacjan 3:26.
ALBOWIEM WSZYSCY JESTEŚCIE SYNAMI BOŻYMI PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA.

Bóg nie jest już sędzią, który przez swój zakon potępia i wtrąca do więzienia. Nie jest już dłużej wychowawcą, który poprzez zakon ogranicza naszą wolność i karci nas. Teraz Bóg jest naszym Ojcem w Chrystusie, przyjął nas i przebaczył nam. Nie musimy się Go lękać, pełni obawy przed karą, która słusznie się nam należy. Teraz Go kochamy, jesteśmy pełni głębokiej synowskiej miłości ku Niemu. Już nie jesteśmy więźniami oczekującymi wyroku, ani też niepełnoletnimi dziećmi, które pozostają pod surową opieką wychowawcy, co ze wszystkich stron ogranicza ich wolność, ale jesteśmy synami Boga i dziedzicami Jego pełnego chwały Królestwa, którzy cieszą się prawami przysługującymi dorosłym Jego synom. To synostwo jest w Chrystusie. Nie możemy go dostąpić dzięki czemuś, co jest z nas samych. Chrystus bowiem nie nauczał, że Bóg jest pobłażliwym Ojcem wszystkich ludzi ani nie nauczali tego apostołowie. Jedynie w tym sensie możemy rozumieć tę nowotestamentową prawdę.
Pozdrawiam w en piękny poranek i życzę błogosławionego czasu w społecznościach.

a”.

Pozdrawiam w ten piękny poranek, który dał nam Pan.

Modlitwa i wstawiennictwo_2

Crosby_ik
Stephen Crosby

Jakie nowotestamentowe „aktualizacje” należy wziąć pod uwagę, gdy zastanawiamy się nad podejściem do modlitwy i wstawiennictwa? Sugeruję co najmniej cztery. Jeśli nie ustanowimy fundamentem wszystkiego, co robimy w modlitwie, znaczenia tego, co Jezus osiągnął na krzyżu i przez Swoje zmartwychwstanie oraz wstąpienie do nieba to skończymy na jakiegoś rodzaju wątpliwych przekonaniach i dziwacznych praktykach.

Nowotestamentowa aktualizacja nr 1– Czym jest wstawiennictwo?

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, …” (Ef 4:11-12).

W Królestwie mamy do czynienia z wieloma łaskami, powołaniami i obszarami służby, które nie są wyraźnie zdefiniowane w Piśmie, Niemniej, jest pewna różnica między poruszaniem się w łaskach, które nie są jasno zdefiniowane, a zrobieniem z jednej z nich czegoś równie ważnego jak te, które są określone. „Prorocze wstawiennictwo” nie znajduje się na liście 4 rozdziału Listu do Efezjan. Jeśli chodzi o wstawiennictwo to z małej ilości (wersów) wyciągnięto zbyt wiele.

Drodzy, w Nowym Testamencie nie ma ani skrawka usprawiedliwienia dla istnienia specjalnej klasy jednostek, znanych jako wstawiennicy. Są wierzący, którzy się wstawiają. Wstawiennictwo jest łaską dostępną dla każdego, kto wezwał imienia Chrystusa. Jedyna różnica jest taka, że niektórzy oddają się temu bardziej niż inni. Poświeć się temu, a będziesz wstawiennikiem.

Jest dla mnie intrygująco dziwne to, że ludzie, których wiara zakorzeniona jest w uniwersalnym kapłaństwie wierzących i na sprzeciwie wobec podziału wierzących na kler i świeckich, na świeckie i święte, tak gorliwie popierają przekonanie, które przypisuje modlitwę i wstawiennictwo jakiejś klasie specjalistów.

Odbywają się całe konferencje poświęcone temu, że są wstawiennicy oraz są jacyś . . . inni. Oczywiście, nie ma niczego złego w tym, aby się nawzajem zachęcać i budować tych, którzy oddali się modlitwie i wstawiennictwu bądź jakiejkolwiek służbie w tej dziedzinie, lecz rozbudowywanie ekskluzywnej i elitarnej subkultury dla mistycznych specjalistów wychodzi poza nowotestamentowe granice.

Continue reading

Codzienne rozważania_27.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 3:25
A GDY PRZYSZŁA WIARA, JUŻ NIE JESTEŚMY POD OPIEKĄ PRZEWODNIKA.

Werset ten wyraźnie podkreśla, że to, kim jesteśmy, wyraźnie różni się od tego, kim byliśmy. Nie jesteśmy już więcej pod zakonem w tym sensie, że nie jesteśmy już przez zakon potępieni, ani nie jesteśmy więźniami zakonu. Teraz trwamy w Chrystusie, złączeni z Nim dzięki wierze i w ten sposób staliśmy się miłymi Bogu, który nas przyjął dla zasług Chrystusa, pomimo naszych ciężkich przewinień, jakie popełniliśmy łamiąc zakon Boży. Ostatnie cztery wersety tego rozdziału wskazują nam na Chrystusa Jezusa. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama. I tak dowiadujemy się, kim naprawdę jest chrześcijanin. Człowiek taki jest „w Chrystusie”, został „ochrzczony”, „przyobleczony” w Chrystusa i „należy do Chrystusa”.
Pozdrawiam w ten piękny poranek, który dał nam Pan.

Codzienne rozważania_26.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ga 3:25
A GDY PRZYSZŁA WIARA, JUŻ NIE JESTEŚMY POD OPIEKĄ PRZEWODNIKA.

Werset ten podkreśla, że to kim jesteśmy znacznie różni się od tego, kim byliśmy. Nie jesteśmy już pod zakonem w tym sensie, że nie jesteśmy już przez zakon potępieni ani więzieni. Teraz trwamy w Chrystusie, złączeni z Nim dzięki wierze i w ten sposób staliśmy się miłymi Bogu, który nas przyjął dla zasług Chrystusa, pomimo naszych ciężkich przewinień jakie popełniliśmy, łamiąc zakon Boży. Wszyscy jesteśmy synami i córkami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy zostali w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa. Wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a jeśli tak to jesteśmy potomkami Abrahama. Paweł wyjaśnia tutaj, kim tak naprawdę jest chrześcijanin. Człowiek taki jest w Chrystusie, został ochrzczony, przyobleczony w Chrystusa i należy do Chrystusa.
Pozdrawiam w ten piękny poranek jaki dał nam Pan.